Olet täällä

Vireillä olevat kaavat

Kaava tulee vireille, kun sen vireille tulosta ilmoitetaan. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka. Vireille tulon yhteydessä kaavoituksen sivuille tulee kyseistä kaavaa koskeva oma sivu. Sivulla on koko kaavan vireilläolon ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan vaiheiden mukaan muuta materiaalia.

Kaavoitus_vireillä olevat kaavat

Kaavoituksen tarve arvioidaan kaavoituksessa. Kaupunginhallitus päättää merkittävien asemakaavojen ja yleiskaavojen laatimisesta. Kaava tulee vireille, kun sen vireille tulosta ilmoitetaan. Vireille tuleminen tarkoittaa sitä, että kaavaprosessi virallisesti käynnistyy. Vireilläolon aikana kaavoituksen kulkuun on mahdollista osallistua ja vaikuttaa kaavan ratkaisuun. Vireilläolo jatkuu kaavan voimaan tuloon saakka. Ennen kaavan vireille tuloa kaavaa varten on voitu tehdä erilaisia kaava-alueeseen liittyviä selvityksiä ja muuta kaavaan liittyvää valmistelua. Lisäksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta ilmenee kaavoitustyön eri osapuolten välinen vuorovaikutus, osallistumismahdollisuudet kaavaprosessin eri vaiheissa ja kaavan vaikutusten arvioinnin perusteet.

Vireille tulosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, Koti-Kajaanissa ja tarvittaessa Vuolijoki-lehdessä sekä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla (Ilmoitustaulu). Merkittävistä kaavoista ilmoitetaan myös Kainuun Sanomissa. Lisäksi osalliset voivat saada vireille tulosta kirjeen. Tarkemmin osallistumisesta ja kaavoituksen kulusta kerrotaan kohdassa Kaavoituksen kulku ja osallistuminen. Vireille tulon yhteydessä kaavoituksen sivuille tulee kyseistä kaavaa koskeva oma sivu joko vireillä olevien asemakaavojen tai yleiskaavojen alle sen mukaan kumpi on kyseessä. Sivulla on  kaavan koko vireilläolon ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nähtävillä olon aikana siellä on kaavaluonnos tai -ehdotus selostuksineen. Näiden lisäksi kaavaa havainnollistamaan on voitu tehdä erilaisia havainnekuvia. Myös oleelliset selvitykset voivat olla otteina tai kokonaisuudessaan verkkosivuilla.

Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat osayleiskaavat

Viimeksi muokattu

22.1.2016