Hyppää sisältöön

Kajaanin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kainuun hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue – terveyttä ja turvaa kaikille kainuulaisille!

Kainuun hyvinvointialue vastaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luis­ta Kainuun alueella. Kainuun hyvinvointialue aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2023. Kainuun soten ja Kainuun pelastuslaitoksen palvelut jatkuvat saumattomasti uudessa organisaatiossa. Kaikki toimipisteet ja niiden yhteystiedot säilyvät ennallaan, ja samat ammattilaiset palvelevat jatkossakin. Tavoitteena on kaikin puolin sujuva siirtyminen, joka ei edellytä toimenpiteitä asiakkailta tai potilailta.

Hyvinvointialueen verkkosivusto löytyy osoitteesta hyvinvointialue.kainuu.fi. Verkkosivusto uudistuu osio kerrallaan Kainuun soten sivuston alustalle. Nykyisiltä soten sekä hyvinvointialueen valmistelun verkkosivustoilta on automaattinen edelleen ohjaus uuteen osoitteeseen. Pelastuslaitoksen verkkosivut toimivat toistaiseksi aiemmassa osoitteessa kainuunpelastuslaitos.fi. Kainuun soten käyttämät sosiaalisen median tilit säilyvät ja vaihtuvat hyvinvointialueen alle.

Kainuun hyvinvointialueen yhteystiedot

 • Pu­he­lin­vaih­de ja pal­ve­lu­jen neu­von­ta puh. 08 61561.
 • Vaih­teen kaut­ta ta­voi­tat kaik­ki yh­teys­tie­dot.
  • ma – to klo 8 – 16
  • pe ja juh­la­py­hien aat­to klo 8 – 15

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue asioin­ti- ja pal­ve­lu­tie­dot 2023

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä

 • Apua saa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai Kai­nuun uu­den sai­raa­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä.
 • Säh­kö­pos­til­la pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi (säh­kö­pos­tei­hin vas­ta­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä).
 • Kai­nuun uu­den sai­raa­lan pääau­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä (ovi F1)

Säh­kö­pos­tio­soit­teet

 • Kir­jaa­mon vi­ral­li­nen säh­kö­pos­tio­soi­te on kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi
 • Säh­kö­pos­tio­soit­teet ovat pää­sään­töi­ses­ti muo­toa etu­ni­mi.su­ku­ni­mi@kai­nuu.fi.
 • Säh­köi­sen ha­ku­pal­ve­lun avul­la voi ha­kea Kai­nuun so­ten työn­te­ki­jöi­den ja toi­mi­pis­tei­den yh­teys­tie­to­ja useal­la eri ha­ku­te­ki­jäl­lä.

Postiosoite

 • Sot­ka­mon­tie 13, Hal­lin­to­ta­lo H, 87300 Ka­jaa­ni

Las­ku­tu­so­soi­te

 • Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue, Os­to­las­kut,  PL 401, 87070 Kai­nuu
 • Y-tun­nus: 3221331-8

Katso kaikki Kainuun hyvinvointialueen yhteystiedot

Linkki sähköiseen hakupalveluun

Kainuun keskussairaalan saapumis- ja asiointiohjeet

Siirry Kainuun hyvinvointialueen verkkosivustolle

Sote-uudistus Kainuun hyvinvointialue

So­te-uu­dis­tuk­ses­sa ko­ko jul­ki­nen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to se­kä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut uu­dis­te­taan. Kai­nuus­sa tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä Kai­nuun Pe­las­tus­lai­tok­sen ja Kai­nuun so­ten aiempien toi­min­tojen yh­teen­so­vi­ttamista se­kä Puo­lan­gan kun­nan so­te-toi­min­tojen lin­kit­tä­mi­stä sa­maan or­ga­ni­saa­tioon.

Hy­vin­voin­tia­lue on kun­nis­ta ja val­tios­ta eril­li­nen jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­tei­sö, jol­la on alueel­laan it­se­hal­lin­to. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­ta kä­sit­tää var­si­nai­sen toi­min­nan li­säk­si omis­tuk­seen, so­pi­muk­seen ja ra­hoit­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­min­not. Suo­mes­sa on jat­kos­sa yh­teen­sä 21 hy­vin­voin­tia­luet­ta, jois­ta Kai­nuun maa­kun­ta on yk­si.

Lue lisää Kainuun hyvinvointialueesta