Hyppää sisältöön

Kajaanin sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote).

Kainuun sote tuottaa kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut myös kuudelle muulle kunnalle: Hyrynsalmelle, Kuhmolle, Paltamolle, Ristijärvelle, Sotkamolle ja Suomussalmelle. Puolangan kunta on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän osajäsen.

Kainuun soten yhteystiedot

Pu­he­lin­vaih­de 08 61561

Avoin­na

  • ma–to kello 8–16
  • pe kello 8–15
  • juh­la­py­hien aat­to kello 8–15

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä apua saa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai Kai­nuun uu­den sai­raa­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­tees­sä (Kainuun uuden sairaalan pääaula, ovi F1, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni)

Katso kaikki Kainuun soten yhteystiedot

So­te-pal­ve­lu­jen neu­von­nan yh­teys­tie­dot ja pal­ve­lua­jat:

  • Pu­he­li­mit­se 08 61561 (ar­ki­sin ma-to klo 7.30 – 18.00 se­kä pe ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.30 – 16.00).
  • Säh­kö­pos­til­la pal­ve­lu­neu­von­ta@kai­nuu.fi (säh­kö­pos­tei­hin vas­ta­taan vii­meis­tään seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä).
  • Kai­nuun uu­den sai­raa­lan pääau­lan asia­kas­pal­ve­lu­pis­te (ovi F1), avoin­na ar­ki­sin ma-to klo 7.00 – 18.00 se­kä pe ja juh­la­py­hien aat­to­na kel­lo 7.00 – 16.00).

Kainuun keskussairaalan saapumis- ja asiointiohjeet

Siirry Kainuun soten verkkosivuille

Sote-uudistus Kainuun hyvinvointialue

So­te-uu­dis­tuk­ses­sa ko­ko jul­ki­nen so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to se­kä pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut uu­dis­te­taan. Kai­nuus­sa tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä Kai­nuun Pe­las­tus­lai­tok­sen ja Kai­nuun so­ten aiempien toi­min­tojen yh­teen­so­vi­ttamista se­kä Puo­lan­gan kun­nan so­te-toi­min­tojen lin­kit­tä­mi­stä sa­maan or­ga­ni­saa­tioon.

Hy­vin­voin­tia­lue on kun­nis­ta ja val­tios­ta eril­li­nen jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­tei­sö, jol­la on alueel­laan it­se­hal­lin­to. Hy­vin­voin­tia­lueen toi­min­ta kä­sit­tää var­si­nai­sen toi­min­nan li­säk­si omis­tuk­seen, so­pi­muk­seen ja ra­hoit­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­min­not. Suo­mes­sa on jat­kos­sa yh­teen­sä 21 hy­vin­voin­tia­luet­ta, jois­ta Kai­nuun maa­kun­ta on yk­si.

Lue lisää Kainuun hyvinvointialueesta