Hyppää sisältöön
Vanhemman henkilön kädet ovat vasten nuoremman henkilön käsiä

Turvallisuus

Kai­nuun pe­las­tus­lai­tos vas­taa on­net­to­muuk­sien en­nal­taeh­käi­sys­tä, pe­las­tus­toi­min­nas­ta se­kä va­rau­tu­mi­ses­ta Kai­nuun maa­kun­nan alueel­la. Vuo­den 2023 alus­ta pe­las­tus­lai­tos on osa Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen pal­ve­lui­den toi­mia­luet­ta.

Valmiuslaki velvoittaa kuntia valmistautumaan häiriötilanteisiin valmiussuunnitelmien ja toiminnan etukäteisvalmistelujen avulla. Varautumisen tarkoituksena on varmistaa kunnan keskeisten tehtävien hoitaminen mahdollisimman häiriöttömästi kaikissa tilanteissa.

Yleinen hätänumero on 112.

Kainuun pelastuslaitos

Miten voit omatoimisesti varautua?

Omatoiminen varautuminen on yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

Opas varautumiseen kotona 72 tuntia

Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta

 • Yhteiskunnan on selviydyttävä sille kuuluvista tehtävistä kaikissa tilanteissa. Tilanteet voidaan luokitella sen mukaisesti, kuinka vakavaksi tai suureksi uhka tai häiriö arvioidaan. Tällöin puhutaan turvallisuustilanteista. Turvallisuustilanteita ovat normaaliolot, häiriötilanteet ja poikkeusolot.

  Normaaliolot

  Normaalioloissa rakennettavat järjestelmät ja muut toimenpiteet luovat perustan toiminnalle häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

  Häiriötilanteet

  Häiriötilanteilla tarkoitetaan yhteiskunnan turvallisuuden pitkä- tai lyhytkestoista vaarantamista. Häiriötilanteet ovat yleensä odottamattomia, vaikuttavat voimakkaasti yhteisön toimintaan, etenevät nopeasti, vaativat nopeaa reagoimista ja toimintaa, aiheuttavat laajaa julkisuutta ja huonosti hoidettuina vahingoittavat organisaation mainetta.

  Poikkeusolot

  Poikkeusoloilla tarkoitetaan tilannetta, jossa sota, sodanvaara tai muu siihen rinnastettava ulkoinen tapahtuma, maassa sattunut suuronnettomuus tai niiden uhka edellyttävät valtionjohdolta erityisiä toimenpiteitä väestön tai omaisuuden suojaamiseksi, maan alueellisen koskemattomuuden tai itsenäisyyden turvaamiseksi, valtakunnan oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitämiseksi tai kansan toimeentulon ja välttämättömän talouselämän turvaamiseksi. Poikkeusoloissa kunnan tehtävät painottuvat eri tavalla kuin normaaliaikana.

 • Varautumisen tietopankki

  Varautumisen tietopankkiin on koottu Pelastusopiston omia opetusmateriaaleja ja julkaisuja sekä muiden tahojen tuottamia julkaisuja, ohjeita ja oppaita.

  Kodin turvaopas

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ylläpitää Kodin Kodin turvaopas – verkkosivustoa, joka antaa ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseen ja vaaratilanteissa toimimiseen.

  Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

  SPEK tuottaa ja päivittää turvatietoa, oppaita ja esitteitä mm. varautumisesta, väestönsuojelusta, onnettomuuksista ja häiriötilanteista.

  Linkki Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön verkkosivustolle.

  Turvallisuuden palveluportaali

  Portaalin monipuolisen turvallisuustietopankin tavoitteena on, että tieto löytyy mahdollisimman vaivattomasti. 

  Linkki turvallisuustietopankin verkkosivustolle.

  Suojele itseäsi ja muita – Kodin turvaopas

  Sivusto on sisäasiainministeriön ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ylläpitämä verkkopalvelu kansalaisten arjen sujumiseen.

  Linkki suojele itseäsi ja muita – Kodin turvaopas verkkosivustolle.

  Kansalaisenkäskirja

  Käsikirjasta löytyy tietoa mm. kansalaisen arjesta ja poikkeusoloihin varautuisesta.

  Turvallinen Suomi 2018

  Teos jakaa ajankohtaista tietoa suomalaisen yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin tuottamisesta ja turvaamisesta.

  Linkki Turvallinen Suomi 2018 julkaisuun.

  Huoltovarmuus

  Huoltovarmuuskeskuksen sivustolla on kattavasti tietoa mm. huoltovarmuudesta ja jatkuvuudenhallinnasta.

  Linkki Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivustolle.

  Varmuuden vuoksi -verkkolehti

  Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämä verkkolehti, jossa on tietoa mm. huoltovarmuudesta, jatkuvuudenhallinnasta sekä kansalaisen varautumisesta.

  Linkki Varmuuden vuoksi -verkkolehti verkkosivustolle.

  Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta kunnassa

  Näiltä sivuilta löytyvät puolustusministeriön julkaisut.

  Miten toimia vedenjakelun häiriötilanteessa

  Kajaani Vesi -liikelaitoksen ohjeet häiriötilanteessa toimimiseen.

  Häiriötiedotteen tilaus

  Kajaanin Vesi -liikelaitos tiedottaa vesihuoltopalveluiden keskeytyksistä ja häiriöistä ääni- ja tekstiviesteillä Kajaanin kaupungin asukkaita, myös kerros- ja rivitaloissa asuvia riippumatta Kajaanin veden asiakkuudesta. Palvelu on vastaanottajalle maksuton.

  Linkki Kajaanin Vesi -liikelaitoksen häiriöistä tiedottaminen verkkosivustolle

  Omatoiminen varautuminen

  Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivusto varautumisesta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kuntalaisten arki sujuu mahdollisimman mutkattomasti, myös tilanteissa, joissa jokin yllättävä tapahtuma häiritsee arjen rutiineja.

  Linkki Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Omatoiminen varautuminen verkkosivustolle.

  Kotivara

  Marttaliitto ry:n kotitalousneuvontaa, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia.

  Linkki Marttaliitto ry:n kotivara verkkosivustolle.

  Lisätietoja sähkökatkoista varautumiseen

  Pahasti poikki

  Puolustusministeriön kansalaisopas pitkiin sähkökatkoksiin.

  Väestönsuojelu

  Sisäasiainministeriön turvatieto -sivustolta löytyy tietoa mm. kokonaisturvallisuudesta, väestönsuojelusta sekä turvavinkkejä. 

  Linkki pelastustoimi.fi verkkosivustolle

  Pelastustoimen neuvot väestönsuojelusta

  Linkki Kainuun Pelastuslaitos Väestönsuojelu verkkosivustolle
  Linkki Kainuun Pelastuslaitoksen varautuminen häiriötilanteisiin verkkosivustolle

  Vaaranmerkki

  Linkki pelastustoimi.fi Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa verkkosivustolle, jossa voi kuunnella yleisen vaaranmerkin.

  Tietoa Suomen kokonaisturvallisuudesta

  Linkki veästönsuojeluoppaaseen.

  Lakeja

  Finlex verkkosivusto kuntalaki
  Valmiuslaki
  Pelastuslaki
  Laki huoltovarmuuden turvaamisesta
  Laki puolustusvoimista
  Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
  Vesihuoltolaki

 • Kajaanin kaupunki on varautunut häiriötilanteisiin. Kaupunki turvaa tärkeimmät toiminnot ja priorisoi toiminnot niihin. Toimialat ja liikelaitokset ovat sopineet keskinäisestä työnjaosta. Kajaanin kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan järjestämällä tai tuottamalla erilaisia palveluja asukkailleen. Kajaanin kaupungin perustehtävä on turvata hyvinvoinnin perusta ja luoda edellytykset ihmisten ja yritysten menestymiselle ja viihtymiselle.

  Kajaanin kaupungin johtamisesta vastaa kaupunginjohtaja. Kaupunkiorganisaatio muodostuu toimialoista ja liikelaitoksista, joita johtavat toimialajohtajat ja liikelaitosten johtajat.

  Yleinen valmiussuunnitelma

  Kajaanin kaupungin valmiussuunnitelma muodostuu yleisestä valmiussuunnitelmasta ja toimialojen valmiussuunnitelmista.

  Toimialakohtaiset valmiussuunnitelmat

  Jokainen Kajaanin kaupunkikonsernin toimija, kuten toimialat ja liikelaitokset ovat laatineet omat valmiussuunnitelmansa. Toimialat ja liikelaitokset varautuvat häiriötilanteisiin ja kriisijohtamiseen valmiussuunnitelmillaan. Suunnittelua on tehty yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa.

  Perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista vastaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon -kuntayhtymä.

  Jätehuollosta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi.

  Valmiustilat

  Perusvalmius on valmiustila, jota ylläpidetään normaaliaikana.

  Tehostettuun valmiuteen siirrytään, kun tilanne ei ole hallittavissa perusvalmiuden organisaatiolla.

  Täysvalmius on valmiustila, jossa voidaan ottaa käyttöön kaikki mahdolliset lisäresurssit. Täysvalmiuden saavuttaminen edellyttää usein valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoa.

 • Kuntalaisen omatoiminen varautuminen – arjen ja asumisen turvaa kaikissa olosuhteissa

  Omatoiminen varautuminen on yksittäisen henkilön, yhteisön, yrityksen tai laitoksen valmistautumista tilanteisiin, joissa normaali arki häiriintyy.

  Omatoimisella varautumisella pyritään ehkäisemään onnettomuuksia esimerkiksi kodin tapaturmia, tulipaloja ja vesi- tai myrskyvahinkoja, tunnistamaan riskejä sekä toimimaan oikein arkipäivän onnettomuuksissa.

  Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista. Häiriötilanteissa viranomaisten palvelukyky voi hetkellisesti laskea. Tällöin on tärkeää, että jokainen osaa huolehtia itsestään ja lähimmäisistään. Jokaisen on hyvä huolehtia siitä, että hallitsee perustaidot vaaratilanteiden varalta. Yhteisöllisyys ja naapuriapu ovat tärkeitä, kun yhteiskunnan toimivuus on uhattuna.

  72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

  Linkki pelastustoimi.fi verkkosivustolle vaaranmerkki

  Yleisiä turvallisuuden kansalaistaitoja ovat yleisen vaaramerkin tunnistaminen, sisälle suojautuminen, poistuminen, hätäensiapu, hätäilmoituksen teko ja ensisammutus.

  Linkki Kainuun Pelastuslaitoksen ohjeet pelastussuunnitelman laadintaan verkkosivustolle

  Linkki Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK Kotivara verkkosivustolle

 • Erityistilanteiden viestintä on avointa ja nopeaa

  Häiriötilanteissa ihmisten tiedontarve kasvaa. Mitä nopeammin ja avoimemmin tiedotetaan, sitä vähemmän väärät tiedot ja huhut leviävät. Tärkein tehtävä on tiedottaa kuntalaisille ja asiakkaille normaalista poikkeavista palveluista.

  Keskeistä Kajaanin kaupungin viestinnässä on, että kuntalaisille välittyy mahdollisimman nopeasti hallittu, täsmällinen tieto siitä, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle ollaan tekemässä ja miten kuntalaisten pitäisi toimia.

  Viestintää hoidetaan samoilla välineillä kuin normaalioloissakin

  Tiedon välittämiseen käytetään niin pitkälle kuin mahdollista normaaliajan välineitä kuten puhelinta, verkkosivustoa, intranettiä , mediaa, sosiaalista mediaa ja sähköpostia, mutta jos ne eivät ole käytössä voidaan joutua käyttämään poikkeuksellisia tiedotuskanavia.

  Yhteistyö Kainuun soten kanssa

  Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, sosiaalipalveluista ja vanhuspalveluista. Kajaanin kaupunki lähettää tiedotteet Kainuun sotelle ja Kainuun sote lähettää tiedotteet Kajaanin kaupungille jo normaaliolojen aikana.

  Linkki Kainuun hyvinvointialueen verkkosivustolle

  Tiedotusvastuista on sovittu

  Viestinnän työnjaosta (kuka tekee mitä) on sovittu ja jokainen tietää vastuunsa.

  Onnettomuustilanteissa tiedotusvastuu kuuluu pelastustöitä johtavalle viranomaiselle.

  Kajaanin kaupunki jakaa viranomaistiedotteita omissa kanavissaan kuten verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

 • Ylei­nen hä­tä­nu­me­ro 112 – hen­keä uh­kaa­va ti­lan­ne

  Soi­ta päi­vys­ty­sa­puun 116117 mi­kä­li tar­vit­set neu­vo­ja äkil­li­sen sai­rau­den tai ta­pa­tur­man hoi­dos­sa et­kä ole var­ma pi­tää­kö si­nun läh­teä päi­vys­tyk­seen. Lan­ka­pu­he­li­mes­ta soi­ta puh. 08 6156 6000. Kii­reel­li­ses­sä ti­lan­tees­sa (esim. mur­tu­mat, äkil­li­nen vat­sa­ki­pu) voit ha­keu­tua päi­vys­tyk­seen suo­raan.

  Kainuun soten sosiaalipäivystys 044 797 0676 (kiireelliset sosiaalisen avun tilanteet). Mikäli sosiaalipäivystys ei pysty vastaamaan, niin soitetaan hätänumeroon 112.

  Päivystävä eläinlääkäri 0600 303 301.

  Sähköjohdoille kaatuneita puita ei saa poistaa omatoimisesti, vaan niistä tulee ilmoittaa Loiste Sähköverkko Oy:n vikapalveluun 0800 9 2500.

  Loiste Sähköverkko päivystää numerossa 0800 9 2500.

  Kajaanin Vesi -liikelaitos päivystysnumero 044 7100 100

  Hätätilanteen sattuessa voi hakeutua lähimmälle terveysasemalle, paloasemalle tai poliisiasemalle. Kainuun soten terveysasemien tiedot löytyvät osoitteesta

  Linkki Kainuun hyvinvointialueen verkkosivustolle

  Kajaanin kaupunki tiedottaa tilanteesta omissa kanavissaan verkkosivustolla ja Facebookissa.