Hyppää sisältöön

Ilmoita väärinkäytöksestä

Kajaanin kaupungilla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit ilmoittaa kaupungin toimintaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä, rikoksesta, rikkomuksesta tai laiminlyönnistä.

Huomioithan, että ilmoituskanava on tarkoitettu vain vakavien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamista varten. Tavanomaista palautetta Kajaanin kaupungille voit antaa niihin tarkoitettujen kanavien kautta:

Mitä väärinkäytös tarkoittaa?

Väärinkäytös tai epäeettinen toiminta voi olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä. Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoituksen voi tehdä Kajaanin kaupungin ilmoituskanavan kautta joko omalla nimellä tai nimettömästi. Väärinkäytösepäilyn tutkimista helpottaa, mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on. Ilmoituksen tekijä saa järjestelmästä itselleen linkin ja tunnisteen, jolla pääsee katsomaan vastausta, mahdollisia lisäkysymyksiä ja käsittelyprosessin etenemistä.

Miten ilmoitukset käsitellään?

Ilmoitukset käsittelee erikseen nimetyt henkilöt, jotka selvittävät ilmoituksen paikkansa pitävyyden ja ryhtyvät tarvittaviin jatkotoimiin. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Ilmoitus voidaan jättää käsittelemättä, mikäli

  • ilmoitus ei kuulu tässä ilmoituskanavassa käsiteltäviin asioihin
  • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä tai se on tehty vain vahingoittamistarkoituksessa
  • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
  • asia on jo ratkaistu
  • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoittajalle ilmoitetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin.

Ilmoituskanavaa ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Ilmoittajansuojelu

Kaikki ilmoitukset käsitellään nimettömästi, mutta ilmoittajansuojelulain mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä. Lisäksi ilmoittajalla on oltava ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa. Ilmoittaja voi olla työ- tai virkasuhteessa, itsenäinen ammatinharjoittaja, vapaaehtoistyöntekijä tai harjoittelija.

Keskitetty oikeuskanslerinviraston ilmoituskanava

Kajaanin kaupungin toimintaa koskevat ilmoitukset tehdään ensisijaisesti kaupungin sisäisen ilmoituskanavan kautta.

Keskitetyn ilmoituskanavan kautta ilmoituksen voi tehdä poikkeustapauksissa, jos

  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, ettei sisäisen ilmoituksen perusteella ole ryhdytty asian selvittämiseen säädetyssä määräajassa;
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti sisäisen ilmoituksen perusteella; tai
  • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että hän on vaarassa joutua ilmoittamisen johdosta vastatoimien kohteeksi.