Hyppää sisältöön
Työntekijä tietokoneittensa äärellä

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, joka sisältää tiedot Kajaanin kaupungin hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Kuvauksen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemistä Kajaanin kaupungille. Se auttaa sinua osoittamaan ja yksilöimään tarvitsemasi tiedot. Kuvaus sisältää vastuualueittain niiden toimintaan liittyvät tietovarannot sekä tietovarantoon sisältyvät tietoaineistot.

Mitä tietoja voit saada?

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (julkisuuslaki 621/1999, 8 §). Pääosin kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön tekeminen

Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon, jossa sinua neuvotaan tietopyynnön tekemisessä. Kirjaamo ohjaa pyynnön tietovarannosta vastaavalle viranomaiselle.

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Henkilötietojen käsittelystä säädetään tietosuojalainsäädännössä.

Kajaanin kaupungin henkilötietojen käsittelystä sekä siihen liittyvistä oikeuksista, mm. oikeudesta tarkastaa omat tietosi, saat tietoa  Kajaanin kaupungin tietosuojasivulta.

Kaupunki ei lähetä henkilötietoja sisältävää tietoaineistoa henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen. Ota käyttöösi Suomi.fi -viestit palvelu, koska se on tietoturvallinen tapa ottaa vastaan sähköistä postia.

Voit tarkastaa itsestäsi väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot Suomi.fi-verkkopalvelun Henkilötiedot-sivulta.

Kajaanin kaupungin asian- ja kokoushallinnan rekisteri

Tiedonhallintalain 25 §:n mukaan kaupungin on ylläpidettävä viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Asiarekisterillä tarkoitetaan päätöksentekojärjestelmää ja muita asianhallintaan kuuluvia tietojärjestelmiä. Hallinnollisten asioiden asiarekisteriin kirjataan kaikki vireille tulleet asiat, niihin liittyvät toimenpiteet sekä asiakirjat.

Asiankäsittelyyn liittyvät toimenpiteet ovat aloitus-, väli- tai lopputoimenpiteitä asian käsittelyssä. Esimerkkejä toimenpiteen tyypistä ovat valmistelu, päätöksenteko, tiedoksianto, muutoksenhaku ja seuranta.

Kajaanin kaupungin tietovarannot

Seuraavassa esitellään Kajaanin kaupungin tietovarannot ja niiden keskeiset tietoaineistot. Ne on ryhmitelty tietoaineiston omistajan/vastaavan viranomaisen (kaupunginhallitus ja lautakunnat) mukaisesti ryhmiteltynä. Liikelaitosten tietovarannot ovat omina ryhminään.

 • Kaupunginhallituksen alaiset tietovarannot
 • Sivistyslautakunnan alaiset tietovarannot
 • Ympäristöteknisen lautakunnan alaiset tietovarannot
 • Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston alaiset tietovarannot
 • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan alaiset tietovarannot
 • Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan alaiset tietovarannot (ateria- ja puhtaanapito)
 • Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan tietovarannot
 • Kainuun pelastuslautakunnan alaiset tietovarannot

Kaupunginhallituksen alaiset tietovarannot

 • Asiakaspalvelun tietovaranto käsittää sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden tiedot:

  • Etuseteleiden tietoaineisto
  • Kalastuslupien tietoaineisto
  • Kulunvalvonnan ja työajanseurannan tietoaineisto
  • Laskutuksen tietoaineisto
  • Liittymätiedot
  • Lipunmyynnin tietoaineisto
  • Puhelinpalvelun tietoaineisto
  • Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelun tietoaineisto
  • Tilauksien ja tiliöinnin tiedot (asiakaspalvelu)
  • Waltti-matkakortin myyntiaineisto
 • Elinvoimapalveluiden tietovaranto sisältää tiedot kaupungin innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, kaupunkikehitysohjelmista ja -hankkeista, aluekehitysyhteistyöstä sekä kaupungin edunajamisesta:

  • Elinkeinojaoston tietoaineisto
  • Hankinta-asiamiehen tietoaineisto
  • Kylä- ja kaupunginosaohjelman tiedot
  • Vuolijoen aluelautakunnan tietoaineisto
  • Vuolijoen alueen hanketoiminta
 • Hallintopalveluiden tietovaranto sisältää tiedot johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvistä aineistoista:

  • Arkistojen hallinnan tietoaineisto
  • Arkistot
  • Arvioinnin ja tarkastuksen tietoaineisto
  • Luottamushenkilöiden tietoaineisto
  • Päätöksenteon ja johtamisen tietoaineisto
  • Vaalien tietoaineisto
 • Henkilöstöpalveluiden tietovaranto sisältää tiedot henkilöstön palvelussuhteen elinkaaren hoitamisesta:

  • Henkilön perustiedot
  • Henkilöstöjohtamisen tietoaineisto
  • Osaamisen kehittämisen tietoaineisto
  • Palkanmaksun tietoaineisto
  • Palvelussuhdetiedot
  • Palvelussuhteen aloittamisen tietoaineisto
  • Rekrytoinnin tietoaineisto
  • Työaikakorvausten tietoaineisto
  • Työhyvinvoinnin tietoaineisto
  • Työsopimukset ja viranhoitomääräykset
  • Työsuojelun tietoaineisto
  • YT-menettelyä koskevat asiakirjat
 • Kansainvälisten palveluiden tietovaranto sisältää kansainvälisten palveluiden ja vastaanottopalveluiden hoitamiseen liittyvät tiedot:

  • Vastaanottopalveluiden asiakkaisiin liittyvät tiedot
  • Vastaanottopalveluiden henkilöstön tiedot
  • Vastaanottopalveluiden järjestämistiedot
  • Ystävyyskaupunkitoimintaan liittyvät tiedot
 • Kotouttamis- ja asettautumispalveluiden tietovaranto sisältää tiedot kotouttamis- ja asettautumispalveluiden järjestämiseen liittyvät tiedot:

  • Kotouttamis- ja asettautumispalveluiden asiakkaisiin liittyvät tiedot
  • Kotouttamis- ja asettautumispalveluiden henkilöstön tiedot
  • Kotouttamis- ja asettautumispalvelujen järjestämistiedot
 • Liikenteen tietovaranto sisältää tiedot henkilöliikenteen hoitamiseen liittyvistä tehtävistä:

  • Joukkoliikennesuunnittelun pohja-aineistot
  • Joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmatiedot
  • Joukkoliikenteen valtionavustukset
  • Liikennöintisopimukset
  • Matkakeskuksen näyttötaulutiedot
  • Palautteet (Liikenne)
  • Waltin asiakasrekisteri
  • Waltti DTM liikennetiedot
  • Waltti tuotteet ja tariffit
 • Maaseutupalveluitten tietovaranto sisältää EU:n ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanoon (maataloustukien hallinnointi, hallinnollinen valvonta, lausunnot sekä tarkastus-, katsastus- ja arviointitoimitukset) liittyvät tiedot:

  • Eläinten pitoilmoitukset
  • Hukkakaurakatselmukset
  • Riista- ja petovahinkojen tietoaineisto
  • Viljelijätukien tietoaineisto
 • Pysäköinnin valvonnan tietovaranto käsittää tiedot sekä sisäisistä että ulkoisista asiakkaista:

  Ajoneuvojen siirtojen tietoaineisto

  Pysäköintivirhemaksujen tietoaineisto

 • Riskienhallinnan tietovaranto sisältää tiedot liittyen riskienhallintaan, valvontaan, turvallisuuteen ja työsuojeluun:

  Jatkuvuudenhallintaan liittyvät tiedot

  Kameravalvonnan tietoaineisto

  Kulunvalvonnan tietoaineisto

  Murtohälytys- ja henkilöhälytysjärjestelmien tiedot

  Riskienhallinnan tietoaineisto

  Tietosuoja-aineisto

  Tietoturva-aineisto

  Turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

  Turvallisuusohjeet

  Turvallisuussuunnittelun tiedot

  Työsuojelun tietoaineisto

  Vahinkovakuutuksien hallinnan tietoaineisto

  Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmat

 • Talouspalveluiden tietovarasto sisältää talouden suunnitteluun, kirjanpitoon, laskujen käsittelyyn ja hankintaan liittyvät tiedot:

  Asiakasrekisteri

  Hankintasopimusten hallinta

  Kilpailutus

  Kirjanpito ja käyttömaisuus

  Myyntilaskut

  Ostolaskut

  Perintä

  Rahoitus ja varainhankinta

  Talouden raportointi

  Taloussuunnittelu

  Taloustilastot

  Tilinpäätös

  Tilintarkastus ja arviointikertomus

  Toimittajarekisteri

 • Tietohallinnon tietovaranto sisältää käyttäjä-, laite- ja käyttöoikeustiedot:

  ICT-Laiterekisteri

  Kokonaisarkkitehtuurin kuvauskanta

  Käyttäjätiedot

  Lokitiedot

  Luottamushenkilöiden IT-laitteet

  Mobiililaitehallintarekisteri

  Sovellusten asennustiedot

  Tulostuksenhallinnan tietoaineisto

 • Työllisyyspalvelujen tietovaranto sisältää työllisyyspalveluista tiedottamiseen, palvelutarpeen arviointiin, suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan sekä yksilö- ja kohderyhmätasolla palvelujen vaikuttavuuden arviointiin liittyvät tiedot:

  Henkilöasiakastieto
  Työllistämisen kuntalisät
  Työllisyysavustukset

 • Viestinnän ja markkinoinnin tietovarasto sisältää sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä markkinointiin liittyvät tiedot:

  Asiakaskyselyt

  Graafiset ohjeet

  Intranet?

  Kriisiviestintä

  Kuvat ja videot

  Markkinointiaineisto

  Sisäisen viestinnän tietoaineisto

  Tapahtumien järjestäminen

  Verkkosivut

 • Yrityspalveluiden tietovarasto sisältää tiedot, joilla pyritään yritysten kasvun, toimintaedellytysten ja kannattavan liiketoiminnan tukemiseen tarjoamalla palveluita ja tukea yritystoiminnan eri vaiheisiin:

  Alkavien yritysten tietoaineisto

  Tuoteinnovaatioiden tietoaineisto

  Yrityspalveluseteleiden tietoaineisto

  Yritysten kehityssuunnitelmien tietoaineisto

Sivistyslautakunnan alaiset tietovarannot

 • Museopalvelujen järjestäminen Museolain 314/2019 mukaisesti. Käyttötarkoitus on kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen; aineistoja

  ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistäminen ja hyödyntäminen; aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön

  edistäminen; kulttuuriperinnön esittäminen ja elämysten tarjoaminen; yleisötyö, vuorovaikutus sekä opetuksen ja kasvatuksen edistäminen.

  Tähän liittyviä tietoaineistoja ovat:

  Alueellisen kulttuuriympäristötyön tiedot

  Alueellisen museotyön tiedot

  Arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimus- ja tiedonhallinnan tiedot

  Arkistokirjaston tiedot

  Arkistokokoelman tiedot

  Esinekokoelman tiedot

  Henkilöstön tiedot

  Kirjastokokoelma

  Laskutuksen tietoaineisto

  Lehtileikearkisto

  Näyttelytoiminnan tiedot

  Rakennetun kulttuuriympäristötyön tutkimus- ja tiedonhallinnan tiedot

  Sopimukset

  Tiedottamisen ja markkinoinnin tiedot

  Tietopalvelun tiedot

  Toiminnan suunnitteluun ja hallintoon liittyvät tiedot

  Toiminnan tilastointi ja raportointitiedot

  Tutkimus- ja julkaisutoiminnan tiedot

  Valokuvakokoelman tiedot

  Valvontakameratallenteet

 • Kainuun musiikkiopiston tietovaranto sisältää tiedot musiikin ja tanssin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisen opetuksen järjestämiseen liittyvät tiedot:

  Hankkeiden tietoaineistot

  Kirjastokokoelma

  Kokousmuistiot

  Kyselyiden tietoaineisto

  Laskutuksen tietoaineisto

  Lehtileikearkisto

  Opettajatiedot

  Opetussuunnitelman tiedot

  Oppilastiedot

  Palvelussuhdetiedot

  Perehdyttämisopas

  Soitinvuokrasopimukset

  Talouden ja toiminnan suunnittelun tietoaineisto

  Tapahtumien ja konserttien tiedot

  Tiedot opetus- ja muista tiloista

  Tiedotuksen ja viestinnän tietoaineisto

  Tilastoinnin tietoaineisto

  Valokuvat

 • Kaukametsän opinston tietovaranto sisältää kansalaisopiston järjestämiseen liittyvät tiedot:

  Hankkeiden tietoaineistot

  Kemikaaliluettelo

  Kirjastokokoelma

  Kyselyiden tietoaineisto

  Laskutuksen tietoaineisto

  Lehtileikearkisto

  Luku- ja kirjoitustaitokoulutusten tiedot

  Opettajatiedot

  Opetussuunnitelman tiedot

  Opiskelijatiedot

  Palkanmaksun tietoaineisto

  Perehdyttämisopas

  Tapahtumien ja näyttelyiden tiedot

  Tiedot opetus- ja muista tiloista

  Tiedotuksen ja viestinnän tietoaineisto

  Tilastoinnin tietoaineisto

  Toiminnan ja talouden suunnittelun tiedot

  Valokuvat

  Yleisten kielitutkintojen tiedot

 • Kirjastopalvelujen tietovaranto sisältää kirjastotoimen hoitamiseen liittyvät tiedot:

  Asiakaspalautteiden tietoaineisto

  Asiakastiedot

  Avainten hallinnan ja kulunvalvonnan tiedot

  Henkilöstö- ja palvelussuhdetiedot

  Henkilöstökokouksen tiedot

  Huoltajan suostumuslomakkeet

  Kainet yhteistyön tietoaineisto

  Kaukopalvelun tietoaineisto

  Kirjaston sopimukset

  Kirjastotilastot

  Kokoelmatiedot

  Käyttösäännöt ja asiakasmaksut

  Laskutuksen tietoaineisto

  Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien hankkeiden tiedot

  Paikalliskokoelma (Caiania)

  Talouden ja toiminnan suunnittelun tietoaineisto

  Tila- ja laitevaraukset

  Verkkokirjasto (Kainet-Finna)

 • Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsän tietovaranto sisältää tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät tiedot:

  Avustusten tietoaineisto

  Kongressi- ja kulttuurikeskuksen laskutuksen tietoaineisto

  Kongressi- ja kulttuurikeskuksen palkanmaksun tiedot

  Lehtileikkeet

  Markkinoinnin tietoaineisto

  Opinnäytetyöt

  Palveluiden ja talouden suunnittelun tiedot

  Riskienhallinnan tiedot

  Sopimukset

  Tapahtumien tilavarausten tiedot

  Tilastointitiedot

  Tilojen tekniikan tietoaineisto

  Valokuvat

 • Nuorisopalveluiden tietovaranto sisältää palveluiden toiminnan järjestämiseen ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen liittyvät tiedot:

  Etsivä nuorisotyö

  Kansainvälinen toiminta

  Kesätyöseteli

  Kohdennettu nuorisotyö

  Loma-aikojen toiminta

  Nuorisotilatoiminta

  Nuorisovaltuusto

  Nuorisoyhdistysten avustukset

  Ohjaamo Kajaani

  Starttipaja

 • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tietovaranto sisältää tiedot perusopetuksen 1. ja 2. luokan sekä erityisopetuksen oppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen järjestämisestä:

  Asiakasmaksut

  Huoltajien tiedot

  Oppilaiden aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvät tiedot

  Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen tiedot

 • Perusopetuksen tietovaranto sisältää tiedot perusopetuksen järjestämisestä:

  Henkilöstön tiedot

  Huoltajatiedot

  Opetuksen järjestämiseen liittyvät tiedot

  Oppilaskohtaiset tiedot

 • Kajaanin Taidemuseon tietovaranto sisältää taidemuseon toimintaan liittyvät tiedot:

  Kajaanin kaupungin kokoelman tiedot

  Laskutuksen ja museokaupan tiedot

  Olosuhdevalvonnan tiedot

  Riitta Uusitalo -kokoelman tiedot

  Taidemuseon asiantuntijapalvelut

  Taidemuseon kirjastokokoelma

  Taidemuseon kokoelman tiedot

  Taidemuseon Lehtileikearkisto

  Taidemuseon näyttelytoiminnan tiedot

  Taidemuseon osoitteistot

  Taidemuseon sopimukset

  Taidemuseon talouden ja toiminnan suunnitteluun liittyvät tiedot

  Taidemuseon tiedottamisen ja markkinoinnin tiedot

  Taidemuseon toiminnan tilastointi ja raportointi

  Taidemuseon tutkimus- ja julkaisutoiminnan tiedot

  Taidemuseon Valvontakameratallenteet

  Yleisötyön ja taidekasvatuksen tiedot

 • Kajaanin kaupunginteatterin tietovaranto sisältää tiedot teatterin toiminnasta:

  Alueteatterin tietoaineisto

  Esitystoiminnan tietoaineisto

  Henkilöstön tietoaineisto

  Laskutuksen tietoaineisto

  Lipunmyynnin tietoaineisto

  Markkinoinnin ja tiedottamisen tietoaineisto

  Talouden ja toiminnan suunnittelun tietoaineisto

 • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietovaranto sisältää tiedot lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta:

  Huoltajien tiedot

  Lasten varhaiskasvatukseen/esiopetukseen liittyvät tiedot

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen/palvelusetelin omavastuuosuuden tiedot

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstön tiedot

  Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistiedot

Ympäristöteknisen lautakunnan alaiset tietovarannot

 • Alue- ja kunnallisteknisen suunnittelun tietovaranto sisältää katu-, urheilu-, yleisten alueiden-, liikenne-, vesihuollon, hulevesiverkoston suunnittelutiedot, hallinnoinnin ja paikkatiedot:

  Erikoiskuljetusten tiedot

  Hulevesiverkoston suunnittelun ja hallinnoinnin tiedot

  Kaatopaikkavelvoitetarkkailun tiedot

  Katu- ja rakennussuunnittelun tiedot

  Liikennesuunnittelun tiedot

  Liikennevalo-ohjaustiedot

  Mainosluvat ja sopimukset

  Sijoitusluvat

  Vesihuoltoavustukset

  Vesihuoltolaitosten toiminta-alueen tiedot

  Vesihuoltoverkoston suunnittelun tiedot

  Viitoitusluvat

  Yleissuunnittelun tietoaineisto

  Yleisten alueiden suunnittelun tiedot

 • Asumisen viranomaispalveluiden tietovaranto sisältää tiedot kunnalle kuuluvat ARA kohteiden valvonnasta, kuten esim. asukasvalinnan viranomaisvalvonta, vuositilastoinnista ja lausuntojen antamisesta ARA kohteen luovuttamisesta kolmannelle:

  ARA tietopyynnöt
  ARAVA lausuntojen antaminen
  Asukasvalintailmoitukset

 • Kaavoituksen tiedot ovat osa maankäytön suunnittelua ja se jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kaavoituksen tietovaranto sisältää tiedot kunnan alueiden käytön ja rakentamisen sääntelystä:

  Ajantasakaava

  Asemakaavat

  Asiantuntijatyön tietoaineisto

  Kaavoitukseen liittyvät selvitykset

  Kaavoituskatsaus

  Kaavoitusohjelma

  Kehittämiskeskustelun tietoaineisto

  Lausunnot

  Poikkeamisluvat

  Suunnittelutarveratkaisut

  Yleiskaavat

 • Kiinteistörekisterin pidon tietovaranto sisältää toimitusasiakirjat sekä raja-aineistot asemakaava-alueella:

  Kiinteistörajakartta (paikkatiedossa)

  Kiinteistörekisteri (paikkatiedossa)

  Kiinteistörekisterinpitäjän päätökset (kirjallinen/sähköinen)

  Toimitustuotannon asiakirjat (paperiarkisto), sähköistäminen käynnissä

 • Liikunnan tietovaranto sisältää liikuntapaikkojen tilavaraus, laskutus, palkka tiedot:

  Henkilöstöasioiden tietoaineisto

  Infotaulujen tietoaineisto

  Kalastuslupien tietoaineisto

  Kameravalvonta

  Kulunvalvonnan tietoaineisto

  Käyttöpäiväkirja

  Latukarttatiedot

  Liikuntalaitosten laskutuksen tietoaineisto

  Liikuntapalveluiden avustusten tietoaineisto

  Lipunmyynnin tietoaineisto

  Palautteet

  Reittikartat

  Tilavaraustietoaineisto

  Uimaopetuksen, -koulujen ja -kerhojen tietoaineisto

  Urheiluseurojen ja vertaisohjaajatoimijoiden yhteystiedot

 • Maaomaisuuden tietovaranto sisältää kaupungin maaomaisuuden hallinnan rekisterit ja paikkatietoaineistot sisältäen maahan liittyvät sopimukset ja laskutustiedot. Yhteys kirjanpidon taseeseen:

  Alueyksikköjakotositteet (kirjallinen)

  Johtojen sijoitusluvat (sähköinen/kirjallinen)

  Katualueenkorvaussopimukset (kirjallinen)

  Kaupungin omistamat kiinteistöt ja alueet (paikkatieto)

  Käyttöoikeussopimukset (kirjallinen)

  Maankäyttösopimukset (kirjallinen aineisto)

  Maaomaisuusrekisteri

  Maatase (kopio, kirjallinen aineisto)

  Omistusasiakirjat (ostot ja myynnit, kirjallinen aineisto)

  Vuokrasopimukset (kirjallinen aineisto)

  Vuokrasopimustenhallinta

 • Paikkatiedon tietovaranto sisältää kaupungin viranomaistoiminnassa tarvitsemat maastomittausaineistot ja rekisterit:

  Kantakartta

  Katunäkymäkuvat

  Kaupunkimallit

  Opaskartta

  Ortokuva-aineistot

  Osoitteet ja nimistö

  Runkoverkon mittaus- ja laskenta-aineistot

  Tonttijaot

  Virastokartta

 • Rakennusvalvonnan tietovaranto sisältää rakentamisen valvontaan liittyvien tehtävien tiedot:

  Johtojen ja laitteiden sijoittamistiedot

  Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuasioiden tiedot

  Purkamislupa-asioiden tiedot

  Rakennetun ympäristön jatkuvan valvonnan tiedot

  Rakentamisen lupa-asioiden tiedot

 • Katujen ja yleisten alueiden rakennuttamisen ja kunnossapidon tietovaranto sisältää katujen ja yleisten alueiden rakentamisen sekä kunnossa- ja puhtaanapidon tiedot. Niihin sisältyy ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu ja katualueella olevat istutukset, kalusteet, korokkeet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa sekä kunnan hallinnassa oleva yleinen alue käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa:

  Henkilöstöasioiden tietoaineisto

  Katujen kunnossapidon tietoaineisto

  Kunnallistekniikan laskutusaineisto

  Kunnallistekniikan rakennuttamisen hankintojen tietoaineisto

  Kunnallistekniikan rakentamisen tietoaineisto

  Kunnossapitovelvollisen vahingonkorvausten tietoaineisto

  Palautteet

  Puistojen ja viheralueiden kunnossapidon tietoaineisto

  Puun kaato ja raivaustiedot

  Yleisten alueiden operatiivisen hallinnan tietoaineisto

 • Talous- ja taajamametsien tietovaranto sisältää kaupungin metsäsuunnitelman ja siihen liittyvät käyttö- ja hoitosuunnitelmat, metsiin ja peltoihin liittyvien oikeuksien luovuttamiseen liittyvät tietoaineistot:

  Metsäsuunnitelma

  Muiden käyttöoikeuksien luovuttaminen, sopimukset

  Pelto- ja metsästysoikeuksien vuokrasopimukset ja laskutus

  Yksityisteiden peruskorjaus- ja hoitoavustukset

 • Tilakeskuksen tietovaranto sisältää kaupungin omistamien kiinteistöjen hallintaan, rakennuttamiseen sekä yllä- ja kunnossapitoon liittyvät tiedot:

  Energiankulutustiedot

  Henkilöstöasioiden tietoaineisto

  Kameravalvonnan tietoaineisto

  Kauppakirjat

  Kiinteistövahinkojen tietoaineisto

  Kulunvalvonnan tiedot ja avainten luovutusaineisto

  Rakennusten ylläpidon sopimukset

  Rakennusten ylläpidon tiedot

  Rakennuttamisen tietoaineisto

  Sopimukset

  Varautumissuunnitelmat

  Vuokrasopimukset, sisäiset ja ulkoiset

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston alaiset tietovarannot

 • Ympäristönsuojelun tietovaranto sisältää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle eri lainsäädännössä määrättyjen tehtävien hoitamisen tietoaineistot:

  Asiantuntijatehtäviin liittyvät tiedot

  AVI:n, Ely-keskuksen ja Tukesin tietoaineisto

  Ilmoituspäätökset

  Laskutuksen tietoaineisto?

  Lausunnot muille viranomaiselle/yleisen edun valvonta

  Maa-ainesluvat

  Muu valvonnan tietoaineisto

  Poikkeamispäätökset jätevesien käsittelyvaatimuksista

  Toiminnanharjoittajien rekisteröintitiedot

  Valvontakohteiden määräaikaisvalvonnan tiedot

  Vesihuoltolain mukaiset päätökset vapautushakemuksista

  Ympäristöluvat ja ilmoitusluvat

Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtokunnan alaiset tietovarannot

 • Ammatillisen koulutuksen tietovaranto sisältää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen liittyviä tietoaineistoja, jotka tässä lueteltu aiheryhmittäin:

  Asuntolan tietoaineistot

  Hallinnon tietoaineistot

  Hankeaineistot

  Kone- ja tuotantotekniikka- sähkö-, turvallisuus- sekä media-alan tietoaineistot

  Kuraattorien tietoaineistot

  Kuusamon toimipaikan koulutusalojen tietoaineistot

  Liiketoiminta-, hius- ja musiikkialan tietoaineistot

  Logistiikka- ja maanrakennusalan tietoaineistot

  Luonnonvara-alan tietoaineistot

  Matkailu- ja ravitsemisalan, YTO-aineiden sekä Valman tietoaineistot

  Opintosihteerien tietoaineistot

  Oppisopimuskoulutuksen tietoaineistot

  Primus- ja Wilma-tietojärjestelmät

  Rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely-, auto-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelun tietoaineistot

  Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-alan tietoaineistot

  Työelämän korttikoulutusten tietoaineistot

 • Lukiokoulutuksen tietovaranto sisältää lukiokoulutuksen järjestämiseen liittyvät tiedot:

  Henkilökuntarekisteri

  Kuraattoripalvelut

  Opettajarekisteri

  Opintososiaaliset asiat

  Opiskelijan arviointi

  Opiskelijan kurinpitoasiat

  Opiskelijan opetuksen järjestäminen

  Opiskelijarekisteri

  Opiskeluhuolto

  Opiskeluympäristön turvaaminen

  Todistukset ja opintorekisteriotteet

  Toiminnanjärjestäminen ja päätöksenteko

  Yhteishaku

  Ylioppilastutkinto

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunnan alaiset tietovarannot

 • Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tietovaranto sisältää tiedot ateria- ja puhtaanapitopalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta:

  Asiakastyytyväisyyskyselyt ja asiakaspalautteet (ateria- ja puhtaanapitopalvelut)

  Asiakkaiden erityisruokavaliotiedot (ateriapalvelut)

  Ateria- ja puhtaanapitopalveluhenkilöstöön liittyvät tiedot

  Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden laskutusaineisto

  Johdon katselmusten tietoaineisto

  Oma- ja viranomaisvalvonnan tietoaineisto (puhtaanapitopalvelut)

  Omavalvonnan tietoaineisto (ateriapalvelut)

  Palvelusuunnittelun ja palvelutuotannon tiedot (puhtaanapitopalvelut)

  Palvelusuunnittelun tiedot (ateriapalvelut)

  Palvelutuotannon tietoaineisto (ateriapalvelut)

  Projektien hallinnan tietoaineisto

  Sopimukset ja palvelukuvaukset (ateria- ja puhtaanapitopalvelut)

  Toiminnan ja talouden johtamisen tietoaineisto

  Varautumisen tietoaineisto (ateriapalvelut)

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan alaiset tietovarannot

 • Vesihuollon tietovaranto sisältää Kajaanin Veden hallinnoiman talous- ja jätevesihuollon asiakastiedot, verkostojen ja vesihuoltolaitosten tiedot:

  Energiankulutustiedot

  Henkilöstö- ja palvelussuhdetiedot

  Kajaanin Veden laskutusaineisto

  Kajaanin Veden rakentamisen tietoaineisto

  Kajaanin Veden sopimukset

  Kajaanin Veden vakuutus- ja vahinkoasioiden tietoaineisto

  Kajaanin Veden varautumissuunnittelutiedot

  Kajaanin Vesi asiakastiedot

  Kemikaalirekisteri

  Laite- ja rakennustiedot

  Pohjavesialueiden tiedot

  Prosessin mittaustiedot

  Prosessitiedon ohjaustiedot

  Sakokaivolietteen vastaanottopalvelut

  Sijoitusluvat

  Talouden ja toiminnan suunnittelu- ja seurantatiedot (Kajaanin Vesi)

  Talousvesi- ja jätevesiverkostotiedot

  Toiminta-alueiden tiedot

  Velvoite- ja käytöntarkkailut ja raportointi (jätevesi)

  Vesitalousluvat

  Viranomaistarkkailut ja oma valvonta (talousvesi)

  Ympäristöluvat

Kainuun pelastuslautakunnan alaiset tietovarannot

 • Pelastustoimen tietovaranto sisältää tiedot hälytysten vastaanottamisesta, väestön varoittamisesta, uhkaavan onnettomuuden torjumisesta, onnettomuuden uhrien ja vaarassa olevien ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamisesta ja pelastamisesta sekä tulipalojen sammuttamisesta ja vahinkojen rajoittamisesta:

  Hätäkeskustietojärjestelmän tietoaineisto (Erica)

  Onnettomuuksien ehkäisyn tietoaineisto

  Onnettomuustietokanta (Pronto)

  Pelastustoimen henkilöstön toimintakykytestauksen tiedot

  Pelastustoimen tuntikirjaus- ja palkkahallinnon tietoaineisto

  Pelastustoimen työsuojeluriskien arviointijärjestelmätiedot (Pera)

  Pelastustoimen verkkosivuston tietoaineisto

  Tilannekuvajärjestelmä (Jotke)

  Turvallisuuskoulutusrekisteri

  Turvallisuuskriittisten toimijoiden turvallisuusalusta (Krivat)

  Turvallisuusselvitysten tietoaineisto

  Työsuojelun tietoaineisto (kemikaalivalvonta)

  VAP-rekisteri

  Virve-hallinnointiohjelmiston tiedot (Virta)

Tietopyynnöt

Tietopyynnöissä voit olla yhteydessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon. Kirjaamo ohjaa tarvittaessa pyynnön tietovarannosta vastaavalle viranomaiselle.

Voit tehdä tietopyynnön sähköisellä lomakkeella.