Hyppää sisältöön

Maankäyttöpolitiikka

Kunnan harjoittama maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat yhdessä kunnan maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan tarkoituksena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.  Maankäyttöpoliittisen ohjelman avulla edistetään kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista ja varmistetaan päätöksenteon johdonmukainen linja, jonka merkitys korostuu erityisesti maapoliittisten pakkokeinojen käytön yhteydessä.

Maankäyttöpolitiikan kokonaisuus sisältää muun muassa maanhankintaan, kaavoitusohjelmaan ja sopimuspolitiikkaan sekä tonttien tai rakennuspaikkojen luovuttamiseen liittyvät linjaukset. Maapoliittisten keinojen johdonmukaisella käytöllä voidaan varmistaa tehokas, toimiva ja taloudellinen yhdyskuntarakenne. Samalla luodaan mahdollisuus kunnan suunnitelmalliseen kehittämiseen ja monipuoliseen tonttitarjontaan, mikä osaltaan rakentaa kunnan taloudellisen kilpailukyvyn perustan pitkällä aikavälillä. Uusi maankäyttöpoliittinen ohjelma valmistellaan joka valtuustokausi. Tämä vuosien 2019-2022 ohjelma tukeutuu vahvasti valmisteilla olevan keskustaajaman osayleiskaava 2035 maankäytöllisiin tavoitteisiin. Maankäyttöpoliittisella ohjelmalla tuetaan Kajaanin kaupunkistrategiassa esitettyjen kasvuteemojen maankäyttöön liittyviä tavoitteita.

Kunnan maapolitiikan painopiste on asemakaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Muilla alueilla rakentamisen ohjauksessa korostuu yleiskaava ja rakennusjärjestys. Maapolitiikan vaikutukset koskevat kuitenkin koko kunnan aluetta ja lähtökohtaisesti maapolitiikalla pyritään mahdollistamaan monipuoliset elämisen ja liiketoiminnan mahdollisuudet niin keskustassa kuin maaseudullakin. Tämä tehdään kuitenkin  tiedostaen yhdyskunnallisen infrastruktuurin tehokkaan käytön edellytykset sekä yhteiskunnallisten ja kaupallisten palvelujen tarjonnan rajoitukset.

Maankäyttöpolitiikka

 • Säkkinen Jari

  Kaupungingeodeetti

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala