Hyppää sisältöön

Selvitykset

Sivulle on koottu Kajaanin kaupungin kaavoituksen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa valmisteltuja selvityksiä, ohjelmia sekä suunnitelmia. Selvityksiä käytetään maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen lähtöaineistoina ja ohjaavina dokumentteina.

 • Kajaanin ekologisen verkoston selvitys

  Kajaanin kaupunki on tunnistanut tarpeelliseksi selvittää tarkemmin ekologisen verkoston rakentumista ja sijoittumista Kajaanin alueella. Selvitystyön tavoitteena on ollut kartoittaa olemassa olevaan tietoon pohjautuen Kajaanin ekologinen verkosto nykytilassaan yleiskaavatasolla. Ekologinen verkosto muodostuu luonnon ydinalueista ja näitä yhdistävistä ekologisista yhteyksistä. Toimiva ekologinen verkosto turvaa lajien liikkumisen lisäksi myös lajien elinympäristöt lisääntymisalueena ja muut lajiston kannalta merkittävät alueet.

  Selvitystyötä varten perustettiin ohjausryhmä, jonka jäseninä olivat Kajaanin kaupungin kaavoituksen ja ympäristösuojelun viranhaltijoita,  Kainuun ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoita sekä konsultin edustajat. Selvitystyön aikana koottiin keskeisten sidosryhmien kommentteja järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa työpajassa Kajaanissa sekä viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioille tarkoitetussa palaverissa Teamsin kautta. Viranomais- ja asiantuntijaorganisaatioilta pyydettiin lisäksi kommentteja ja lausuntoja raporttiluonnoksesta. Selvityksen laativana konsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy.

  Ekologisen verkoston selvitys on toteutettu erilaisten luontoa, lajeja ja maanpeitettä kuvaaviin paikkatietoihin ja asiantuntijatyöskentelyyn pohjautuen. Selvitystyössä on painotettu Kajaanissa esiintyvää suojeltavaa lajistoa, kuten metsäpeuran, suden ja maakotkan elinympäristöjä osana verkostoa. Lisäksi on tarkasteltu muun muassa EU:n luontodirektiivin liitteiden IV ja II lajeja sekä erityisesti suojeltavia lajeja. Selvityksen laadinnassa on huomioitu myös kuntarajat ja maakuntarajat ylittävät ekologiset yhteydet ja yhteyksien jatkuvuus. Työssä tuotetut ekologisen verkoston ydinalueet ja yhteydet ovat tarkoitettu maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tueksi.

  Kajaanin ekologinen verkosto raportti (pdf)

  Liite1_Ekologisten yhteyksien ja ydinalueiden kuvaukset (pdf)

  Liite2_Selvityksen lahtoaineistoluettelo (pdf)

  Liite3_Kooste raportin kartat (pdf)

 • Kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimaohjelman 7.11.2022 (§ 70).

  Kajaanin tuulivoimaohjelma 2035:ssa määriteltiin tuulivoimatuotannon sijoittamista koskevat linjaukset. Työssä laadittiin kokonaisvaltainen tarkastelu siitä, millä ehdoilla ja missä laajuudessa tuulivoimatuotantoa sijoitetaan kaupungin alueelle. Työtä ohjasi kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä, jossa oli läsnä kaupunginhallituksen, Kainuun ELY-keskuksen, Kainuun liiton ja Kainuun SOTE-ympäristöterveydenhuollon edustus sekä Kajaanin kaupungin viranhaltijoita ja konsultin edustajat. Tuulivoimaohjelman laativana konsulttina on toiminut Sweco Infra & Rail Oy. Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä rahoitti ympäristöministeriö.

  Tuulivoimaohjelma laadittiin yhteistyössä kaupunkilaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Tuulivoimaohjelman valmistelun aikana pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuuksia (27.1.2022 etäyhteydellä ja 20.6.2022 Otanmäen urheilutalolla ja etäyhteydellä), asukaskysely (27.1.-13.2.2022 Tuulivoimaohjelman asukaskyselyn tulokset), neuvottelut luonnonsuojelijoiden, matkailutoimijoiden ja metsästäjien kanssa sekä tuulivoimatoimijoiden haastattelut. Tuulivoimaohjelman luonnosaineisto oli nähtävillä 15.6.-8.8.2022 (Luonnosaineisto).

  Tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen kriteerit ja periaatteet. Kajaanin tuulivoimaohjelman pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa, mutta sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen. Tuulivoiman sijoittamisen kriteereissä ja periaatteissa on huomioitu muun muassa, että asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi, luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan, Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita ja ekologiset yhteydet toteutuvat eikä tuulivoimarakentamista osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille.

  Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Ohjelman periaatteiden tarkistamistarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

  Kajaanin tuulivoimaohjelma 2035 (pdf)

  Tuulivoimaohjelman kriteerit (pdf)

  Kuulemisessa saatu palaute (pdf)

  Valokuvasovitteet (pdf)

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo

Tuulivoimaohjelman skenaarion 2 mukaisessa mallinnusvideossa kuvataan näkymää Oulujärveltä ja Talaskankaalta.

 

Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo Ohita upotus: Kajaanin tuulivoimaohjelman mallinnusvideo