Hyppää sisältöön
Kajaaninjoki ja linnanrauniot

Järjestöjen toiminta-avustukset

Kajaanin kaupunki avustaa kajaanilaisia järjestöjä, yhdistyksiä ja yhteisöjä toiminta-avustuksilla. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin. Toiminta-avustus myönnetään hakijoille koko vuodeksi kerrallaan. Järjestön toiminta-avustusta voi hakea vain siltä osa-alueelta, joka on järjestön päätehtävä. Toiminta-avustusten ehdot sekä myöntämisperusteet löytyvät alempaa tältä verkkosivuilta. Kohde- ja kehittämisavustusta on mahdollista hakea myös muusta kohteesta, kuin siitä, mikä on järjestön päätehtävä.  Hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustus on suunnattu järjestöille, jotka toiminnallaan edistävät hyvinvointia. Toiminta-avustusta myönnetään yhdelle järjestölle vain yhdeltä osa-alueelta.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Linkit sähköisiin hakulomakkeisiin löytyvät jokaisen osa-alueen omalta sivulta. Avustushakulomakkeet ovat käytettävissä hakuaikana. Suosittelemme kokoamaan täytettävät tiedot valmiiksi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä. Lomakkeen kysymykset voi katsoa etukäteen PDF-lomakkeesta.

Käsittelemme vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset. Huomaathan, että hakemukseen tulee liittää kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä mahdolliset muut hakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Aloitathan hakemuksen täyttämisen siis hyvissä ajoin. Hakulomake tulee olla jätetty ennen hakuajan päättymistä. Jos ette ehdi saada hallituksen hyväksymää toimintakertomusta ja tilinpäätöstä liitteeksi, ne on mahdollista lähettää jälkikäteen kirjaamon kautta.

Vilkaise myös alla oleva ”usein kysyttyä” -osio.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, hakemus on mahdollista jättää myös paperisena. Paperiset hakemukset liitteineen palautetaan määräaikaan mennessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani / sähköpostitse os. kajaani@kajaani.fi Tältä sivulta löytyvät tulostettavat pdf-hakulomakkeet kirjallisen hakemuksen tekemistä varten.

Tulostettava liikuntajärjestöjen toiminta-avustuslomake (PDF)

Tulostettava kulttuurijärjestöjen toiminta-avustuslomake  (PDF)

Tulostettava nuorisojärjestöjen toiminta-avustuslomake (PDF)

Tulostettava kylä- ja kaupunginosayhdistysten toiminta-avustuslomake (PDF)

Tulostettava hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustuslomake (PDF)

Hakuaika

Vuoden 2024 toiminta-avustusten hakuaika on 5.–29.2.2024 klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  

 • Saadakseen avustusta, hakijan tulee täyttää alla olevat yleiset ehdot:

  1. Avustuksen myöntäminen perustuu erillisiin myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan. Avustuksien myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.
  2. Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne hyväksyä.
  3. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin.
  4. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen.
  5. Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kajaanilaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusta tältä osin myöntää keskusjärjestölle.
  6. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.
  7. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.
  8. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut. Haettavan avustuksen tulee olla realistinen suhteessa toimintaan.
  9. Kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön tai henkilön lainojen takaamisesta tai muun syyn (esim. vuokrien) johdosta.
  10. Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.
  11. Toiminta-avustusta myönnetään yhdelle järjestölle vain yhdeltä osa-alueelta.
  12. Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta tai muusta kaupungin ja muiden eri toimijoiden myöntämistä päällekkäisistä avustuksista.
  13. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omaan toimintaan.
  14. Toiminnan tulee olla eettisesti kestävää.
  15. Hakijan tulee raportoida avustuksen käyttö kaupungille toimittamalla hallituksen hyväksymä toimintakertomus ja tilinpäätös. Tulevan kauden osalta tulee toimittaa toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

  Yleisten ehtojen lisäksi järjestöjen toiminta-avustuksia koskevat seuraavat ehdot:

  Järjestöjen toiminta-avustusten ehdot (liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöt sekä kylä- ja kaupunginosayhdistykset)

  • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt järjestö tai yhdistys.
  • Järjestö voi hakea toiminta-avustusta siltä osa-alueelta, joka järjestön säännöissä on määritelty järjestön päätehtäväksi

  Hyvinvoinnin edistämisen toiminta-avustus

  • Hakijan tulee olla rekisteröitynyt järjestö tai yhdistys.
  • Avustus on suunnattu järjestöille, jotka toiminnallaan edistävät hyvinvointia.
   • Esimerkiksi: ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen, ehkäisevä päihdetyö, perheiden tukeminen, erityisryhmien hyvinvoinnin tukeminen ja mielen hyvinvoinnin tukeminen.
  • Avustusta ei ole suunnattu:
   • Liikunta-, kulttuuri- eikä nuorisojärjestöille eikä kylä- ja kaupunginosayhdistyksille
   •  Potilas-, vammais-, omais- ja kriisityöjärjestöille
   • Pelastusalan järjestöille
   • Sote-järjestöjen verkostojärjestöille
   • Ammattiyhdistyksille
  1. Kaupunki tiedottaa haun avautumisesta.
  2. Hakija tutustuu hakuohjeisiin.
  3. Hakija käy läpi avustuksia koskevat yleiset ehdot sekä mahdolliset tarkentavat ehdot.
  4. Hakija käy läpi myöntämisperusteet, eli kriteerit.
  5. Suosittelemme kokoamaan täytettävät tiedot valmiiksi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä. Lomakkeen kysymykset voi katsoa etukäteen verkkosivuilla olevasta PDF-lomakkeesta.
  6. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen. Myöntämisperusteet on muutettu lomakkeelle kysymysmuotoon.
  7. Hakija liittää hakulomakkeelle hakemukseen liitteet.
  8. Hakija jättää hakemuksen.
  9. Hakuaika loppuu.
  10. Kaupungin asiantuntijat käsittelevät, pisteyttävät ja arvioivat hakemukset.
  11. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto tekee päätökset avustuksista.
  12. Hakijoille tiedotetaan.
  13. Avustukset maksetaan hakijoille valitusajan päätyttyä.
  14. Hakija raportoi avustuksesta:
   • Järjestöjen toiminta-avustukset: ensi vuoden haun yhteydessä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.
   • Kohde- ja kehittämisavustukset: Avustuksensaaja raportoi avustuksen kohde- ja kehittämisavustusten käytöstä täyttämällä määräaikaan mennessä verkkosivuilta löytyvän raportointilomakkeen. Selvityksen määräaika on ilmoitettu avustuspäätöksessä.
   • Kumppanuussopimukset: vuosittain verkkosivuilta löytyvää raportointilomaketta käyttäen.
  • Jos haemme sekä järjestöjen toiminta-avustusta että saman aihealueen kohdeavustusta, tapahtuuko se samalla lomakkeella?
   • Kyllä. Esimerkiksi kylä- ja kaupunginosayhdistys voi hakea samalla lomakkeella sekä toiminta-avustusta että esimerkiksi kohdeavustuksena kylätaloavustusta.
  • Jos haen vain kohdeavustusta, miten toimin?
   • Jos haet esimerkiksi pelkästään kulttuuritoiminnan kohdeavustusta, valitset lomakkeen alussa valikosta, että haet kulttuuritoiminnan kohde- ja kehittämisavustusta. Tällöin sinulle aukeaa vain kulttuuritoiminnan kohdeavustusta koskeva lomake.
  • Emme ehdi saada hallituksen hyväksymää edellisen vuoden toimintakertomusta ennen hakuajan päättymistä. Mitä teemme?
   • Hakulomake tulee olla sisässä ennen hakuajan päättymistä. Jos ette ehdi saada tarvittavia liitteitä hakemuksen liitteeksi, ne on mahdollista lähettää jälkikäteen kirjaamon kautta. Tämän tulee tapahtua mahdollisimman pian.
  • Voiko hakija saada sekä järjestöjen toiminta-avustusta että kumppanuussopimuksen?
   • Ei voi. Jos hakija saa kumppanuussopimuksen, se ei voi enää saada järjestöjen toiminta-avustusta eikä kohde- ja kehittämisavustusta.
   • Jos hakija hakee  kumppanuussopimusta, mutta ei saa sitä, voi tämän jälkeen helmikuun haussa hakea järjestöjen toiminta-avustusta ja/tai kohde- ja kehittämisavustusta.