Hyppää sisältöön
Ilmakuva Kajaanin keskustasta

Kohde- ja kehittämisavustukset

Kohde- ja kehittämisavustukset on tarkoitettu tiettyyn kohdennettuun tarkoitukseen. Järjestö voi hakea kohde- ja kehittämisavustusta myös muusta kohteesta, kuin siitä, mikä on järjestön päätehtävä. Kohdeavustuksissa ei tueta samaa toimintaa, johon järjestö on saanut tukea mahdollisessa toiminta-avustuksessa. Kohde- ja kehittämisavustuksen hakija voi olla järjestö, yhdistys tai yhteisö ja kulttuurin kohdeavustuksissa näiden lisäksi myös yksityishenkilö.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Linkit sähköisiin hakulomakkeisiin löytyvät jokaisen osa-alueen omalta sivulta. Avustushakulomakkeet ovat käytettävissä hakuaikana. Suosittelemme kokoamaan täytettävät tiedot valmiiksi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä. Lomakkeen kysymykset voi katsoa etukäteen PDF-lomakkeesta.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, hakemus on mahdollista jättää myös paperisena. Paperiset hakemukset liitteineen palautetaan määräaikaan mennessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani / sähköpostitse os. kajaani@kajaani.fi Tältä sivulta löytyvät tulostettavat pdf-hakulomakkeet kirjallisen hakemuksen tekemistä varten.

Tulostettava liikuntajärjestöjen kohde- ja kehittämisavustuslomake (tila-avustus) (PDF)

Tulostettava liikuntajärjestöjen koulutusavustuslomake (PDF)

Tulostettava kulttuuritoiminnan kohde- ja kehittämisavustuslomake (PDF)

Tulostettava nuorisojärjestöjen kohde- ja kehittämisavustuslomake (PDF)

Tulostettava kylä- ja kaupunginosayhdistysten kohde- ja kehittämisavustuslomake (PDF)

Tulostettava järjestöjen ketterät kokeilut -avustushakulomake (PDF)

Tulostettava uuden yhdistyksen perustamisavustus -avustushakulomake (PDF)

Hakuaika

Vuoden 2024 kohde- ja kehittämisavustusten hakuaika on 5.–29.2.2024 klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  

Tämän haun lisäksi uuden yhdistyksen perustamisavustus sekä järjestöjen ketterät kokeilut  toisen kerran haettavana elo-syyskuussa. Liikunnan koulutusavustus on 1.6.2023 alkaen haettavissa jatkuvasti.

Kohde- ja kehittämisavustusten raportointi

Avustuksen saaja raportoi avustuksen kohde- ja kehittämisavustusten käytöstä täyttämällä määräaikaan mennessä raportointilomakkeen. Linkki lomakkeeseen alla.

Helmikuun 2024 haun kohde- ja kehittämisavustuksista tulee raportoida joulukuun 2024 loppuun mennessä.  Elokuun 2024 haun kohde- ja kehittämisavustuksista tulee raportoida kesäkuun 2025 loppuun mennessä.

Avaa raportointilomake
 • Saadakseen avustusta, hakijan tulee täyttää alla olevat yleiset ehdot sekä kohde- ja kehittämisavustusten erillisehdot:

  1. Avustuksen myöntäminen perustuu erillisiin myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan. Avustuksien myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.
  2. Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne hyväksyä.
  3. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin.
  4. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen.
  5. Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kajaanilaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusta tältä osin myöntää keskusjärjestölle.
  6. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.
  7. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.
  8. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut. Haettavan avustuksen tulee olla realistinen suhteessa toimintaan.
  9. Kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön tai henkilön lainojen takaamisesta tai muun syyn (esim. vuokrien) johdosta.
  10. Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.
  11. Toiminta-avustusta myönnetään yhdelle järjestölle vain yhdeltä osa-alueelta.
  12. Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta tai muusta kaupungin ja muiden eri toimijoiden myöntämistä päällekkäisistä avustuksista.
  13. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omaan toimintaan.
  14. Toiminnan tulee olla eettisesti kestävää.
  15. Hakijan tulee raportoida avustuksen käyttö kaupungille toimittamalla hallituksen hyväksymä toimintakertomus ja tilinpäätös. Tulevan kauden osalta tulee toimittaa toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

  Yleisten ehtojen lisäksi kohde- ja kehittämisavustuksia koskevat seuraavat ehdot:

  1. Kohde- ja kehittämisavustusta voi hakea myös muusta kohteesta, kuin siitä, mikä on järjestön päätehtävä.
  2. Kohdeavustuksissa ei tueta samaa toimintaa, johon järjestö on saanut tukea mahdollisessa toiminta-avustuksessa.
  3. Hakija voi olla järjestö, yhdistys tai yhteisö ja kulttuurin kohdeavustuksissa näiden lisäksi myös yksityishenkilö
  1. Kaupunki tiedottaa haun avautumisesta.
  2. Hakija tutustuu hakuohjeisiin.
  3. Hakija käy läpi avustuksia koskevat yleiset ehdot sekä mahdolliset tarkentavat ehdot.
  4. Hakija käy läpi myöntämisperusteet, eli kriteerit.
  5. Suosittelemme kokoamaan täytettävät tiedot valmiiksi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä. Lomakkeen kysymykset voi katsoa etukäteen verkkosivuilla olevasta PDF-lomakkeesta.
  6. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen. Myöntämisperusteet on muutettu lomakkeelle kysymysmuotoon.
  7. Hakija liittää hakulomakkeelle hakemukseen liitteet.
  8. Hakija jättää hakemuksen.
  9. Hakuaika loppuu.
  10. Kaupungin asiantuntijat käsittelevät, pisteyttävät ja arvioivat hakemukset.
  11. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto tekee päätökset avustuksista.
  12. Hakijoille tiedotetaan.
  13. Avustukset maksetaan hakijoille valitusajan päätyttyä.
  14. Hakija raportoi avustuksesta:
   • Järjestöjen toiminta-avustukset: ensi vuoden haun yhteydessä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä.
   • Kohde- ja kehittämisavustukset: Avustuksensaaja raportoi avustuksen kohde- ja kehittämisavustusten käytöstä täyttämällä määräaikaan mennessä raportointilomakkeen. Selvityksen määräaika on ilmoitettu avustuspäätöksessä.
   • Kumppanuussopimukset: vuosittain raportointilomaketta käyttäen.