Hyppää sisältöön

Kumppanuussopimukset

Kajaanin kaupungilla on mahdollisuus sopia kumppanuuksia järjestöjen, yhdistysten ja vastaavien yhteisöjen kanssa. Kumppanuussopimuksen saaminen edellyttää yleisten sekä kumppanuussopimusten ehtojen täyttämistä. Hakemukset arvioidaan ja mahdolliset kumppanuussopimuksen saajat valitaan myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan perustuen. Hakemuksien perusteella kaupunki voi käydä neuvotteluja hakijoiden kanssa. Valittujen toimijoiden kanssa tehdään 1–3 vuoden kumppanuussopimuksia, joissa sovitaan yhteistyöstä sekä tavoitteista kajaanilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikäli pohditte, mitä avustusta hakea (järjestöjen toiminta-avustus, kohde- ja kehittämisavustus, kumppanuus), suosittelemme olemaan aluksi yhteydessä suoraan lisätietojen antajiin.

Hakemus tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Avustushakulomake on  käytettävissä hakuaikana. Käsittelemme vain hakuajan sisällä saapuneet hakemukset. Lomakkeen aikakatkaisu keskeyttää istunnon, jos lomake on käyttämättä yli 30 min. Tallennathan lomakkeen välillä ”Tallenna keskeneräisenä” -painikkeella, mikäli täyttäminen kestää kauemmin. Voit tutustua kysymyksiin etukäteen myös pdf-lomakkeen avulla.

Jos hakemuksen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, hakemus on mahdollista jättää myös paperisena, lomakkeita saa Kajaani Infosta (Pohjolankatu 13) ja kaupungin verkkosivuilta. Paperilomake liitteineen palautetaan määräaikaan mennessä Kajaanin kaupungin kirjaamoon, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani / sähköpostitse os. kajaani@kajaani.fi 

Lataa tulostettava kumppanuussopimuslomake (PDF)

Hakuaika

Kumppanuusavustus on seuraavan kerran haettavana loppuvuodesta 2024.

Täytä kumppanuussopimuksen hakulomake

Yleiset ehdot

 1. Avustuksen myöntäminen perustuu erillisiin myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan. Avustuksien myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.
 2. Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne hyväksyä.
 3. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin.
 4. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen.
 5. Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kajaanilaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusta tältä osin myöntää keskusjärjestölle.
 6. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.
 7. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.
 8. Hakijalle ei voida myöntää enempää avustusta, kuin mitä se on hakenut. Haettavan avustuksen tulee olla realistinen suhteessa toimintaan.
 9. Kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön tai henkilön lainojen takaamisesta tai muun syyn (esim. vuokrien) johdosta.
 10. Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.
 11. Toiminta-avustusta myönnetään yhdelle järjestölle vain yhdeltä osa-alueelta.
 12. Avustuksia ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta avustuksiin varatusta määrärahasta tai muusta kaupungin ja muiden eri toimijoiden myöntämistä päällekkäisistä avustuksista.
 13. Avustuksia ei myönnetä kaupungin omaan toimintaan
 14. Toiminnan tulee olla eettisesti kestävää.
 15. Hakijan tulee raportoida avustuksen käyttö kaupungille toimittamalla hallituksen hyväksymä toimintakertomus ja tilinpäätös. Tulevan kauden osalta tulee toimittaa toimintasuunnitelma sekä talousarvio.

Yleisten ehtojen lisäksi kumppanuussopimuksia koskevat myös seuraavat ehdot:

 1. Hakijayhteisön kotipaikka on Kajaani
 2. Hakijayhteisöllä on y-tunnus
 3. Hakijan toiminta on ammattimaista, pitkäjänteistä ja ympärivuotista.
 4. Avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää olennaisella tavalla kaupungin järjestämää toimintaa.
 5. Kumppanuussopimuksen piiriin on avoin haku. Hakemuksien perusteella kaupunki voi käydä neuvotteluja hakijoiden kanssa.
 6. Kumppanuussopimus perustuu erillisiin myöntämisperusteisiin sekä tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.
 7. Kumppanuussopimus on yksi–kolmivuotinen. Hakijan tulee raportoida toiminnastaan vuosittain.
 8. Kajaanin kaupunki on mainittava kumppanina viestinnässä (esimerkiksi tapahtumat ja tilaisuudet) mikäli kumppanuussopimus hakijatahon kanssa toteutuu.
 9. Kumppanuusjärjestöt eivät voi saada osallisuus- ja hyvinvointijaoston myöntämiä järjestöjen toiminta- sekä kohde- ja kehittämisavustuksia eivätkä tapahtuma-avustuksia.
 10. Mikäli hakijalle ei myönnetä kumppanuussopimusta, voi yhteisö kriteerien täyttyessä hakea Kajaanin kaupungilta vuosittaista toiminta-avustusta.

Myöntämisperusteet

  • Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
  • Toiminnan suunnitelmallisuus ja dokumentointi
  • Toiminnan kohteena olevien henkilöiden osallistujamäärät (mm. tapahtumien ja harrasteryhmien määrä)
  • Toiminnan alueellinen ja valtakunnallinen vaikuttavuus
  • Toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Toiminnan monipuolisuus ja/tai eri kohderyhmille suunnattu toiminta
  • Kaupungin omaa palvelutuotantoa tukeva ja/tai täydentävä toiminta
  • Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassa
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Toiminnan kehittäminen vastaamaan tätä päivää.
  • Työllisyysvaikutukset (kuinka monta henkeä toiminta työllistää Kajaanissa, htv)
  • Vastuullinen talouden hoitaminen
  • Tulorakenteen monipuolisuus, esimerkiksi valtion tai muun tahon avustukset
  • Kaupungin strategian ja sen teemojen toteuttaminen www.kajaani.fi/strategia
   • Menestyvä kaupunki
   • Lasten ja nuorten kaupunki
   • Resurssiviisas luontokaupunki
  • Kajaanin myönteisen profiloitumisen edistäminen
  • Kajaanilaisten hyvinvoinnin lisääminen
   • Osallisuus
   • Terveet elämäntavat ja toimintakunnon ylläpitäminen
   • Mielenterveyden edistäminen
   • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
   • Yksinäisyyden vähentyminen
   • Päihteettömyys

Hakuprosessi ja päätöksenteko

 1. Kaupunki tiedottaa haun avautumisesta.
 2. Hakija tutustuu hakuohjeisiin.
 3. Hakija käy läpi avustuksia koskevat yleiset ehdot sekä kumppanuussopimuksia koskevat ehdot.
 4. Hakija käy läpi myöntämisperusteet, eli kriteerit.
 5. Suosittelemme kokoamaan täytettävät tiedot valmiiksi ennen sähköisen lomakkeen täyttämistä. Lomakkeen kysymykset voi katsoa etukäteen verkkosivuilla olevasta PDF-lomakkeesta.
 6. Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen. Myöntämisperusteet on muutettu lomakkeelle kysymysmuotoon.
 7. Hakija liittää hakemukseen liitteet.
 8. Hakija jättää hakemuksen.
 9. Hakuaika loppuu.
 10. Kaupungin asiantuntijat käsittelevät ja arvioivat hakemukset.
 11. Kaupungin on mahdollista käydä neuvotteluja hakijoiden kanssa.
 12. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto tekee päätökset valituista kumppaneista ja sopimusten summista
 13. Laaditaan kumppanuussopimukset valittujen hakijoiden kanssa neuvotteluissa.
 14. Osallisuus- ja hyvinvointijaosto hyväksyy sopimukset.
 15. Sopimukset maksuaikatauluineen tulevat voimaan valitusajan päätyttyä.
 16. Hakija raportoi avustuksesta: Myös useamman vuoden kumppanuussopimuksesta tulee raportoida vuosittain.

Yhteystiedot

Kumppanuussopimuksiin liittyen voitte olla yhteydessä:

Kulttuuritoiminta: Antti Mäkinen ja Minna Tuunainen
Liikuntatoiminta: Jari Rajala
Nuorisotoiminta: Nea Okkonen ja Sanna Oikarinen
Muut: Veera Lintula