Hyppää sisältöön

Ympäristön ja jätehuollon valvonta

Resurssiviisas luontokaupunki

”Pidämme yhdessä huolta puhtaasta luonnostamme ja ympäristöstämme. Käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia, kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää edistävästi. Teemme kestäviä hankintoja.”

– Kaupunkistrategia 2023-2026

Jätteet ja roskaantuminen

Jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta vastaa Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Ekokymppi. Ekokymppi hoitaa Kajaanin ja muiden Kainuun kuntien kunnalle lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelut ja viranomaistehtävät, joita ovat:

 • asuin- ja lomakiinteistöjen jätehuollon järjestäminen
 • jätehuollon kehittäminen
 • neuvonta ja tiedotus.

Jätehuollon ja jätelain valvonnasta vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Jätehuoltomääräykset

 • Jätteiden lajittelu on helppo keino vähentää jätteistä luonnolle aiheutuvaa kuormitusta. Huolellisesti lajiteltuna jätemateriaalia voidaan hyödyntää muun muassa teollisuuden raaka-aineena. Muun muassa rakennusjätettä otetaan vastaan lajitteluasemilla ja jätekeskuksessa. Rakennusjätettä ovat rakentamisessa ja rakennusten purkamisessa syntyvä jäte.

  Rakennusjätteen, kuten muunkin jätteen polttaminen, on kielletty!

  Ekokympin tietopankki

 • Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa.

  Roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

  Rikoslaissa säädetään ympäristön turmelemisesta ja roskaamisesta, joka on rangaistava teko, mikäli se täyttää laissa säädetyt edellytykset.

  Ympäristöön hylätyistä jätteistä voi ilmoittaa kaupungin ympäristönsuojeluun (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) tai poliisille.

 • Ajoneuvon haltijan velvollisuus on toimittaa käytöstä poistettu ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

  Mikäli romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa romuajoneuvon kierrätyksestä, kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan.

  Kajaanissa romuajoneuvoista voi ilmoittaa pysäköinninvalvontaan, pys.valvonta@kajaani.fi, puh. 044 7100 969.

 • Ongelmajäte on nyt nimeltään vaarallinen jäte.

  Vaarallista jätettä on jäte, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Siksi ne on pidettävä erillään muusta jätteestä. Kotitalouksien vaaralliset jätteet voi viedä Ekokympin vastaanottopaikkoihin veloituksetta.

 • Eräiden jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa ei tarvita ympäristölupaa, vaan ilmoitus ELY-keskukseen  ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröintiä varten (rekisteröinti-ilmoitus) riittää, kun hyödyntäminen järjestetään valtioneuvoston asetuksen eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017) eli ns. MARA-asetuksen mukaisesti. Tällaisia jätteitä ovat muun muassa betoni-, tiili- ja asfalttimurskeet sekä kokonaiset renkaat ja rengasrouhe.

  Lisätietoa jätteiden hyödyntämisen edellytyksistä on esitetty MARA-asetuksessa.

  MARA-ilmoitus tehdään Kainuun ELY-keskukseen. Kainuun ELY-keskuksen Info, puh. 029 502 3500.

 • Maanläjityspaikkojen käyttö perustuu ympäristölupaan. Kajaanin kaupungin maanläjityspaikat sijaitsevat Maastossa, Ruosteessa ja Nakertajassa. Kaupunki huolehtii alueiden kunnossapidosta, kuormien vastaanotosta ja sijoittamisesta sekä valvonnasta.

 • Jätteen ammattimaiseen kuljettamiseen, mukaan lukien ammattimainen sakokaivolietteen kuljetus, tai jätteen välittämiseen tulee olla lupa. Ammattimaisella jätteenkuljetuksella tarkoitetaan jätteen kokoamista esimerkiksi kunnan, tuottajayhteisöjen, jakelijoiden tai muiden jätehuollon palveluyritysten järjestämiin vastaanottopaikkoihin käsittelyä varten.

Ympäristön pilaantuminen

 • Käytöstä poistettava maanalainen säiliö on nostettava maasta putkistoineen. Säiliö on ennen nostoa tyhjennytettävä ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla.

  Rakennuksen lämmitysjärjestelmän muutos vaatii toimenpideluvan ja sitä haetaan sähköisesti. Lue lisää www.kajaani.fi/rakennuslupa 

  Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa kiinteistön rakennuksille, tulee säiliön maahan jättämiseksi hakea lupaa kaupungin rakennusvalvonnasta.

  Mikäli tarkastuksen tai noston yhteydessä on havaittavissa öljyn hajua tai vuotoja, on välittömästi otettava yhteyttä Kajaanin kaupungin rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluyksikköön tai Kainuun ELY-keskukseen pilaantuneiden maiden (PIMA) vastuuhenkilöön. Kainuun ELY-keskuksen Info, puh. 029 502 3500.

 • Pieneltäkin vaikuttava öljy- tai kemikaalivuoto voi olla hyvin merkittävä haitan aiheuttaja erityisesti pohjavesialueilla.

  Ensimmäinen toimenpide on tehdä vahingosta ilmoitus joko hätäkeskukseen, puh. 112, tai päivystävälle palomestarille, jolloin paikalle saadaan pelastuslaitos tekemään ensitoimenpiteet vahingon leviämisen estämiseksi.

  Epäillyistä vahingoista voi olla yhteydessä myös kaupungin ympäristönsuojeluun (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) tai Kainuun ELY-keskukseen. Kainuun ELY-keskuksen Info, puh. 029 502 3500.

  Ylivuotojen välttämiseksi hiekanerotuskaivot, öljynerotuskaivot ja rasvanerotuskaivot on tarkastettava ja tyhjennettävä säännöllisin välein, kuitenkin aina tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa. Erotuskaivojen hälyttimet on tarkastettava säännöllisesti ja pidettävä kunnossa.

 • Sako- ja umpikaivolietteen omatoiminen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Maatalouden harjoittajan omassa toiminnassa syntyvää jätettä voidaan hyödyntää pelloilla vain, jos se on hygienisoitu asianmukaisesti.

  Asumisessa syntyvää lietettä saa ottaa käsiteltäväkseen muutamalta naapurikiinteistöltä (2-4 kiinteistöä) tai muulta lähellä sijaitsevalta kiinteistöltä ja levittää peltoon lannoitustarkoituksessa samoin edellytyksin kuin omassa toiminnassa syntyneen lietteen

Yhteystiedot