Hyppää sisältöön

Valvonta ja taksat

Valvontasuunnitelma ja -ohjelma

Ympäristönsuojelulain mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen lain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista.  Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskinarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvonnan kokonaisuuden kannalta  valvontasuunnitelmaan on koottu myös muussa lainsäädännössä kunnan ympäristöviranomaiselle kuuluvat tehtävät.

Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma 2021-2025

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma 2022

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelma_2023

Taksat

Valvontaohjelmaan perustuvista ympäristöluvan- ja ilmoituksenvaraisen sekä rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta sekä tarkastuksista, jotka ovat tarpeen ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen noudattamiseksi tai toiminnan keskeyttämisen valvomiseksi, peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

  • Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii taksan mukaisen käsittelymaksun ympäristönsuojelulain, vesilain tai jätelain mukaisen lupahakemuksen, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisesta valvonnasta.

    Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2023

  • Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen perii taksan mukaisen käsittelymaksun maa-aineslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

    Kajaanin kaupungin maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 1.1.2023

Yhteystiedot