Hyppää sisältöön

Ilmanlaatu

Resurssiviisas luontokaupunki

”Edistämme luonnon monimuotoisuutta, hillitsemme ilmastonmuutosta ja vähennämme päästöjämme.

Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä kiertotaloutta. Käytämme tilojamme tehokkaasti ja parannamme energiatehokkuutta. Suosimme kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.” 

– Kaupunkistrategia 2023-2026

 

Ilmanlaatuun vaikuttavat ilmapäästöt

Ilmansaasteilla eli ilman epäpuhtauksilla tarkoitetaan erilaisista päästölähteistä peräisin olevia hiukkasia ja kaasuja, joilla on haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja elinympäristöön. Hiukkasmaiset saasteet eli ns. leijuma (pöly) jaotellaan kokoluokittain hengitettäviin hiukkasiin (PM10) ja pienhiukkasiin (PM2.5). Näitä muodostuu polttoaineiden palamisessa liikenteessä, energiatuotannossa ja teollisuuden prosesseissa. Pienhiukkaset voivat  kulkeutua ilmamassojen mukana jopa tuhansia kilometrejä ja laskeutua maahan vasta sateen mukana.

Kaasumaisista ilmansaasteista merkittävimpiä ovat rikkidioksidi (SO2), typen oksidit (NO+NO2), hiilimonoksidi (CO), otsoni (O3) ja haisevat rikkiyhdisteet (TRS). Lisäksi erilaisista teollisuuden prosesseista pääsee ilmaan monia haitallisia päästöjä, kuten raskasmetalleja sekä erilaisia kaasumaisia yhdisteitä.

Ilmanlaatua heikentäviä päästölähteitä ovat muun maussa liikenteen päästöt ja katupöly, energiantuotanto, teollisuus, puun pienpoltto sekä kaukokulkeuma.

Kajaanissa päästöt vähentyneet ja ilmanlaatu parantunut – jatkuvat ilmanlaadun mittaukset eivät ole enää tarpeen

Kajaanin ilmanlaatua mitattiin jatkuvatoimisilla mittauksilla lähes 30 vuotta. Mittauksia tehtiin yhdessä teollisuuden ja energiantuottajien kanssa. Ilman epäpuhtauspitoisuuksien jatkuvatoimiset mittaukset päättyivät vuoden 2019 alusta alkaen, kun Kajaanin ilmanlaadun epäpuhtauksien kynnysarvot eivät olleet ylittyneet enää vuosiin. Teollisuus ja energiantuottajat seuraavat edelleen omia päästöjään omilla mittauksillaan. Pienemmät toimijat seuraavat päästöjään määräaikaismittauksin, mutta esimerkiksi Kainuun Voima Oy mittaa omia päästöjään jatkuvatoimisin mittauksin.

Jatkossa Kajaanin ilmanlaatua voidaan seurata esimerkiksi leviämismalliselvityksillä, määräaikaisilla mittauksilla tai bioindikaattoritutkimuksilla, joilla selvitetään ilman epäpuhtauksien pitkäaikaisvaikutuksia luontoon. Ja mikäli Kajaanin päästöt lisääntyvät oleellisesti, mittaukset voidaan aloittaa uudestaan.

Kajaanin ilmanlaaturaportteja

Kajaanin ilmanlaadun vuosiraportti 2015

Kajaanin ilmanlaadun vuosiraportti 2016

Kajaanin ilmanlaadun vuosiraportti 2017

Kajaanin ilmanlaadun vuosiraportti 2018

  • Ilmansaasteiden pitoisuuksille on säädetty eriasteisia rajoituksia, kuten raja-arvoja, tavoitearvoja, kynnysarvoja ja ohjearvoja. Ilmanlaadun ja pitoisuuksien yhteyttä terveysvaikutuksiin kuvataan ns. ilmanlaatuindeksillä, joka jaotellaan viiteen luokkaa: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono.

    Tiedot ilmanlaatumittauksista ja mahdollisista raja-arvojen ylityksistä koko Suomen alueella ovat katsottavissa ilmatieteen laitoksen sivuilta. Linkki ilmanlaatusivulle.

    Kajaanin jatkuvatoimiset ilmanlaadun mittaukset ovat päättyneet 1.1.2019.

  • Kajaani kaupunki oli mukana Kainuun ELY-keskuksen kesällä 2015 toteuttamassa maakunnan laajuisessa Kainuun bioindikaattoriselvitys -hankkeessa. Hankkeessa tutkittiin Kainuun ilmanlaatua, ilmapäästöjen laskeumaa ja luontovaikutuksia jäkälä- ja metsien kuntokartoituksen sekä bioindikaattorinäytteiden avulla.

    Kainuun bioindikaattoriselvitys

Yhteystiedot