Hyppää sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristöä pilaavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Luvan tarvitsevat toiminnot on lueteltu ympäristönsuojeluasetuksessa.

Niihin toimintoihin, joiden ympäristönsuojeluvaatimukset on säädetty valtioneuvoston asetuksella, ei pääsääntöisesti tarvitse hakea ympäristölupaa, vaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Lisäksi ympäristönsuojelulain 1.2.2019 muutoksella eräät aiemmin ympäristöluvanvaraiset toiminnot siirtyivät ilmoitusmenettelyyn.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto, joka käsittelee maa-aineslupahakemukset ja kunnan toimivaltaan kuuluvat ympäristölupahakemukset. Kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön voi ottaa yhteyttä ilmansuojeluun, vesiensuojeluun, jätehuoltoon ja meluun liittyvissä asioissa.

Hakulomakkeet

Luvat ja ilmoitukset

 • Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi autopurkamot, jätteiden ammattimainen käsittely, kivenlouhinta ja murskaus sekä maankaatopaikat.

  Ympäristöluvassa voidaan antaa määräyksiä mm. toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

  Jos haet ympäristö-, vesitalous- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää em. lupaa käsittelevältä viranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista.

  Hakeminen

  Ympäristölupahakemus tarvittavine liitteineen tulee toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (kajaani@kajaani.fi)  sähköisessä muodossa.

  Ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuksesta lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä.

  Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen.

  Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

  Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

 • Maa-ainesten ottamista koskevaan lupahakemukseen tulee liittää ottamissuunnitelma, mikäli hanke ei ole vähäinen laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan. Hakemukseen tulee liittää myös kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos toiminnasta syntyy kaivannaisjätettä, kuten pintamaita tai kivituhkaa, sekä muut tarvittavat selvitykset.

  Maa-ainesten ottamislupahakemus ja sen tarpeelliset liitteet tulee toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (kajaani@kajaani.fi)  sähköisessä muodossa.

  Hakemuksesta kuullaan naapureita ja tarvittaessa pyydetään lausunnot muilta viranomaisilta hakemuksen kuulutusaikana, joka on 30 vrk. Lupakäsittely kestää 3-4 kuukautta. Kajaanissa maa-aineslain mukaisista ottoluvista päättää ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.

  Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön asumisessa tai metsätaloudessa. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Mikäli kotitarveotto ylittää 500 kiintokuutiometriä, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  Maa-aineslupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

 • Samaa ottamishanketta koskeva maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä. Luvat voi edelleen myös hakea erikseen.

  Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan käsittelystä perittävä maksusta määrätään maa-aineslain mukaisessa taksassa.

 • Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, ruoppaus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen. Lupahakemus tehdään Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

  Linkki Pohjois-Suomen  aluehallintoviranomaisen sivuille.

  Muusta kuin vähäisestä ojituksesta tehdään ilmoitus Kainuun  ELY-keskukselle vähintään 60 vrk ennen ojitukseen ryhtymistä. Vähäisyyden arvioinnissa otetaan huomioon mm. ojitusalueen pinta-ala ja toimenpiteen vaikutukset ympäristöön.

  Jos ruopattava massamäärä on yli 500 kuutiometriä, tulee ruoppaukselle hakea lupa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta. Jos ruoppausmassan määrä on alle 500 kuutiometriä, tulee ruoppauksesta tehdä kirjallinen ilmoitus Kainuun ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toiminnan suorittamista.

   

  Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

 • Rekisteröintimenettely

  Rekisteröitäviä toimintoja ovat polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat.

  Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

  Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä.  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on rekisteröitävä toiminta edellä säädetyssä määräajassa. Toiminta voidaan aloittaa, kun se on rekisteröity.

  Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

  Rekisteröinti-ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeella.

  Ilmoitus toimitetaan Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluun joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) sähköisessä muodossa.

  Rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymässä taksassa.

  Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

  Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja.

  Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja.

  Ilmoitus on jätettävä viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

  Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

  Ilmoituksen tekeminen

  Ilmoitus tehdään valtion ympäristöhallinnon lomakkeella.

  Ilmoitus toimitetaan Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluun joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) sähköisessä muodossa.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymässä taksassa.

 • Erityisen häiritsevästä tilapäisestä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnosta on ympäristönsuojelulain mukaan tehtävä kirjallinen ilmoitus. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä yksityishenkilön talouteen (esim. rakentaminen) liittyvästä toiminnasta.

  Ilmoitus tehdään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluun joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) sähköisessä muodossa.

  Ilmoituksen johdosta tehdään päätös, jossa voidaan antaa määräyksiä mm. ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä sekä tiedottamisesta asukkaille.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymässä taksassa.

  Toiminnasta, jolla on ympäristölupa, ei tehdä meluilmoitusta, vaan toiminnan muuttuessa tulee hakea muutosta ympäristölupaan.

  Asunnossa tai muussa oleskelutilassa esiintyvästä  meluhaitasta voi ottaa yhteyttä terveydensuojeluviranomaiseen, joka Kainuussa on  Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto.

  Linkki Kainuun sote-kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon sivuille.

 • Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on maastoliikennelain 30 §:n mukaan haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäiseen tapahtumaan, jos siitä on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

  Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään peittämä vesialue. Siellä ei saa ajaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ilman maanomistajan lupaa.  Luvanvaraisuus ei riipu ajoneuvojen määrästä, vaan siitä, että ajo on toistuvaa ja samassa paikassa tapahtuvaa. Yhdenkin auton ajoharjoittelu, esim. kotirannan jääradalla, voi edellyttää luvan. Jääradalle tulee saada myös lupa vesialueen omistajalta eli yleisimmin osakaskunnalta.

  Hakemus tulee toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (kajaani@kajaani.fi)  sähköisessä muodossa.

  Liitä lupahakemukseen kartta toiminta-alueesta, maanomistajan kirjallinen suostumus, selvitys turvallisuusnäkökohdista ja suunnitelma siitä, miten mahdolliset maastovauriot on tarkoitus korjata ja alue siivota tapahtuman jälkeen.

  Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

  Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen eli ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston toimivaltaan kuuluu moottorikelkkareitin perustamiseksi laadittavan reittisuunnitelman ja reitinpitäjän hyväksyminen.

  Moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttämistä maastossa valvovat poliisi, tullilaitos ja rajavartiolaitos.

 • Leirintäalueen perustamisesta on ulkoilulain mukaan  ilmoitettava kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista kunnan leirintäalueviranomaiselle, jona Kajaanissa toimii ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.

  Hakemus tulee toimittaa Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiseen joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (kajaani@kajaani.fi)  sähköisessä muodossa

  Leirintäalueella tarkoitetaan ulkoilulaissa aluetta, jolla majoitutaan tilapäisesti ja yleensä vapaa-aikana leirintämökkiin, telttaan, matkailuperävaunuun tai matkailuajoneuvoon ja jolla on yhteensä vähintään 25 leirintämökkiä tai teltalle, matkailuperävaunulle tai matkailuajoneuvolle varattua paikkaa. Alue, jolla on vähintään 10 leirintämökkiä, on kuitenkin aina leirintäalue. Ulkoilulain säännökset leirintäalueista koskevat muutakin vastaavanlaiseen majoittumiseen tarkoitettua aluetta, jolla olevissa rakennuksissa on yhteensä yli 40 vuodepaikkaa. Tilapäinen leirintäalue on alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin, matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli 100 henkilöä.

  Leirintäalueilmoitukseen liittyen lupajaosto voi antaa tarpeelliseksi katsomiaan määräyksiä toiminnan järjestämiselle.

  Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

 • Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa. Lupaviranomaisena toimii rakennusvalvonta.

 • Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle  jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen keräyksen aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos keräys edellyttää ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa tai hyväksytään osana ympäristöluvanvaraista muuta toimintaa.

  Ilmoituksessa on oltava tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

  Ilmoitus toimitetaan Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluun joko postitse paperille tulostettuna tai sähköpostitse (ymparistonsuojelu@kajaani.fi) sähköisessä muodossa.

  Ilmoituksen käsittelystä peritään hakijalta ympäristöteknisen lautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Yhteystiedot