Hyppää sisältöön

Maa-ainesten otto

Resurssiviisas luontokaupunki

”Käytämme resurssejamme harkitusti, hyvinvointia, kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää edistävästi.”

– Kaupunkistrategia 2023-2026

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan lupa. Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma. Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin.

Luvan hakijan on tehtävä osana ottamissuunnitelmaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma, jos ainesten ottamisessa tai niiden varastoinnissa tai jalostamisessa syntyy kaivannaisjätettä. Jätehuoltosuunnitelmaan on sisällytettävä tiedot alueen ympäristöstä, kaivannaisjätteestä, kaivannaisjätteen hyödyntämis- ja käsittelypaikasta, vaikutuksista ympäristöön, toimista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, toiminnan tarkkailusta ja toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista.

Lupa ainesten ottamiseen myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi. Erityisistä syistä lupa voidaan kuitenkin myöntää pitemmäksi ajaksi, kuitenkin enintään viideksitoista vuodeksi, ja kalliokiven louhinnan osalta enintään 20 vuodeksi, jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi.

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Ottamisen päätyttyä ottoalue on jälkihoidettava ja maisemoitava siten, että se mukautuu maaston muotoon ja on turvallinen ihmisten ja eläinten liikkua. Luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus hyväksytään lopputarkastuksessa.

 • Maa-ainesten ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan kaupungin  ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Maa-ainesten ottoon liittyvään kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen tarvitaan lisäksi ympäristölupa.

  Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa voi hakea myös yhteislupana, jota varten löytyy oma hakemuslomake.

  Maa-ainesten ottamislupapäätöksestä perittävät maksut perusteluineen löytyvät maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta (voimassa 1.7.2016 alkaen) ja ympäristölupapäätöksestä perittävät maksut Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (voimassa 1.1.2020 alkaen). Kivenlouhinnasta ja murskaamoluvasta peritään erilliset maksut.

  Linkki lupien hakemiseen.

 • Maa-ainesten ottaminen kotitarvekäyttöön ei edellytä lupaa. Kotitarveotossakin on noudatettava maa-aineslakia . Jos suunniteltu tai jo toteutunut kotitarveoton määrä on yli 500 kiintokuutiota, tulee siitä tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Kotitarveottoa voi tehdä vain yksityishenkilö, ei yritys. Vähäisenkin maa-ainesmäärän myyminen tai vastikkeellinen luovuttaminen toisen käyttöön ei ole kotitarveottoa ja edellyttää ottamislupaa.

 • Maa-aineslupien ja ympäristölupien valvonta toteutetaan vuosittain päivitettävän Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman mukaisesti. Maa-ainesten ottomääristä tulee ilmoittaa vuosittain tiedot valtionhallinnon ylläpitämään NOTTO-järjestelmään. Ympäristöluvasta tulee ilmoittaa vuosittaiset raportointitiedot joko ympäristöhallinnon valvontajärjestelmään YLVA:n tai kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

  Maa-ainestenotossa on noudatettava lupamääräyksiä sekä maa-aineslakia (555/1981) ja -asetusta (926/2005). Ympäristöluvanvaraisessa toiminnassa on noudatettava lupamääräyksiä sekä ympäristönsuojelulakia (527/2014) ja -asetusta (713/2014). Lisäksi maa-ainesten ottoa säädellään muun muassa jätelailla (646/2011) ja -asetuksella (179/2012), naapuruussuhdelailla (26/1920), valtioneuvoston asetuksella kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010) sekä melutason ohjearvoilla.

  Maa-ainesluvan valvonnasta perittävät maksut perusteluineen löytyvät maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksasta (voimassa 1.7.2016 alkaen) ja ympäristöluvan valvonnasta perittävät maksut Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (voimassa 1.1.2020 alkaen). Linkki taksoihin.

Yhteystiedot