Hyppää sisältöön
Rauniolinna sijaitsee aivan Kajaanin keskutan tuntumassa Kajaaninjoella

Maisematyöt

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa.

Puun kaataminen

Yksittäisten tonttipuiden osalta toimenpiteen vähäisyyden ja maisematyöluvan tarpeellisuuden päättää rakennustarkastaja. Ota ensin yhteys kaupungin metsätalousinsinööriin lupatarpeen selvittämiseksi. Hän yhdessä rakennustarkastajan kanssa selvittää ja arvioi toimenpiteen maisemallisen arvon ja tarvittaessa ohjaa hakemaan maisematoimenpideluvan. Lupaa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Puun kaataminen omalta tontilta saattaa vaatia luvan, joten tutustu rakennusvalvonnan laatimaan puunkaadon ohjeistukseen. Puun kaatamista harkitessasi muista myös lintujen pesimisajat. Lintujen pesäpuita ei saa kaataa, eikä puita kaadettaessa saa häiritä pesiviä lintuja huhtikuun ensimmäisen päivän ja elokuun 15. päivän välisenä aikana. Puu ei saa myöskään sijaita liito-oravan elinalueella.

Saanko kaataa naapurin puun?

Naapurin kiinteistöllä sijaitsevaa puuta ei saa kaataa, mutta naapurin puolelta tontillesi ulottuvat juuret ja oksat saa poistaa tontin rajalle asti, mikäli niistä on haittaa. Ensin sinun tulee kuitenkin pyytää naapuria poistamaan juuret ja oksat. Mikäli naapuri ei toimi kohtuullisessa ajassa, voit poistaa juuret ja oksat itse.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii rakennusvalvonta.

Yksittäisten tonttipuiden kaatamiseen ja lupatarpeen selvittämiseksi, lue lisää ja katso yhteystiedot sivuilta Metsäpalvelut

Maa-ainesten ottaminen

Kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita, jos aineksia otetaan omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön asumisessa tai metsätaloudessa. Käytön tulee liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Mikäli kotitarveotto ylittää 500 kiintokuutiometriä, on ottamispaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, lue lisää Maa-ainesten ottamisesta Kajaanissa.