Hyppää sisältöön

Vireillä olevat asemakaavat

Tällä sivulla ovat lueteltuina ja esitettyinä kartalla Kajaanin kaupungin kaikki tällä hetkellä vireillä olevat asemakaavat. Listauksen asemakaavan nimet ovat linkkejä, jotka johtavat kaavan omalle sivulle. Myös karttalinkit johtavat asemakaavan omalle sivulle. Valitse alue kartalta hiirtä klikkaamalla ja valitse lisätiedot. Kaavan omalla sivulla on kaavan koko vireilläolon ajan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Nähtävillä olon aikana siellä on kaavaluonnos tai -ehdotus selostuksineen. Näiden lisäksi kaavaa havainnollistamaan on voitu tehdä erilaisia havainnekuvia. Myös oleelliset selvitykset voivat olla otteina tai kokonaisuudessaan verkkosivuilla. Kaavan omalla sivulla kerrotaan, missä vaiheessa kaavoituksen kulku on sen kaavan osalta.

Ohje kaavaotteen saamiseksi karttapalvelusta

Keskustaajaman vireillä olevat asemakaavat

  • Sammonkaari asemakaavan muutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.3.2021 § 21.

    Lisätietoja kaavasta: Sammonkaari asemakaava

  • Lehtikankaan koulun alueen asemakaavamuutos on tullut vireille joulukuussa 2019. Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa koulukäytöstä poistunut tontti asuinkäyttöön ja ajantasaistaa vanhat puiston kaavamerkinnät ja määräykset. Lisätietoja kaavasta: Lehtikankaan koulun alue asemakaava

  • Kylmän kaupunginosassa sijaitsevan Tuiskutien 1 ja 3 asemakaavamuutos on tullut vireille tammikuussa 2021. Kaavamuutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muuttaminen liiketontista asumiseen ja rakennusoikeuden tarkastelu valmiin kunnallistekniikan ja palvelujen alueella. Lisätietoja kaavasta: Tuiskutie 1 ja 3 asemakaava.

  • Asemakaavan tavoitteena on muuttaa asemakaava vastaamaan nykyistä käyttötarkoitusta seudullisesti merkittäväksi tilaa vaativan vähittäiskaupan myymäläkeskittymäksi sekä mahdollistaa nykyisen toiminnan kehittäminen. Kaavaehdotus oli nähtävänä kaupungintalolla Kajaani Infossa 22.2.–22.3.2016. Seuraavaksi kaavasta tehdään maankäyttösopimus, minkä jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Katso lisätietoja kaavasta: Kauppapuisto asemakaava

  • Asemkaavan tavoitteena on laajentaa tontin nykyistä käyttötarkoitusta koskemaan myös toimitila- ja matkailutoimintaa. Kaavoitus on keskeytetty toistaiseksi. Katso lisätietoja kaavasta: Huparin toimitilakortteli asemakaava

Ohita upotus

Vuolijoen ja Otanmäen taajamat

Alueilla ei ole vireillä olevia asemakaavoja.

 

Ranta-asemakaavat

  • Maanomistaja, UPM-Kymmene Oyj, valmistelee uudelleen alueen ranta-asemakaavoituksen, jonka tarkoituksena on muuttaa Nuasjärven osayleiskaavan mukaiset yhteisrantaiset loma-asuntopaikat omarantaisiksi. Ranta-asemakaavan valmisteluvaiheen luonnosaineisto oli ensimmäisen kerran nähtävillä 2.1.-6.2.2015 välisenä aikana. Kaavaluonnoksen jälkeen on tehty päivityksiä luontoselvityksiin, kunnallisteknisiin suunnitelmiin ja kaavasuunnitelmaan, minkä jälkeen kaava on tarkoitus asettaa uudelleen nähtäville. Katso lisätietoja kaavasta: Venäänniemi ranta-asemakaava

Ohita upotus