Hyppää sisältöön

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Alempana on esitetty vastauksia joihinkin yleisimpiiin poikkeamislupaa ja suunnittelutarveratkaisua koskeviin kysymyksiin.

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakemisesta on kerrottu enemmän erillisessä ohjeessa: Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu OHJE 2023 Ohjeessa kerrotaan mm. hakemukseen tarvittavista asiakirjoista ja hinnoista. Tarvitset lomakkeen poikkeamisluvan hakemiseen sekä erillisen naapurikuulemisen lomakkeen. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisun hakemuslomake ja ohje lomakkeen täyttämiseen 

Poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun yhteydessä täytyy kuulla naapureita. Naapurikuulemiseen on oma lomake, jonka yhteydessä on ohje: Naapurin kuuleminen poikkeamisluvassa ja suunnittelutarveratkaisussa

Poikkeamisluvan käsittelyyn liittyvät maksut on määritelty Ympäristöteknisen lautakunnan 30.9.2015 § 71 hyväksymissä kaavoituksen taksoissa: Kaavoituksen taksat 2015

Jos haluat lisätietoa poikkeamisluvan ja suunnittelutarveratkaisun perusteista, voit tutustua poikkeamislupaan ja suunnittelutarveratkaisuun liittyvään lupaharkintaan.

Tutustu myös

Poikkeamislupa

 • Rakennushanketta tai muuta toimenpidettä suunniteltaessa voi joskus käydä ilmi tarve poiketa rakennusjärjestyksen tai asema- tai yleiskaavan määräyksistä tai muista maankäyttö- ja rakennuslain tai -asetuksen mukaisista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Useimmiten tarve tulee esille, kun hankkeen haltija neuvottelee hankkeesta rakennustarkastajan kanssa. Siksi rakennusvalvonta onkin ensisijainen taho poikkeamisen tarpeen arvioimisessa.

 • Rakennusvalvonnassa annetaan neuvontaa ja opastetaan poikkeamisen hakemisessa. Tarvittaessa poikkeamisen valmistelija osallistuu ennakkoneuvontaan. Asian valmistelu tapahtuu useimmiten kaavoituksessa mutta rakentamisen teknisiä määräyksiä koskeva poikkeaminen valmistellaan rakennusvalvonnassa. Myös vähäiset poikkeamiset käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennusvalvonnassa. Poikkeamisesta päättää Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.

 • Poikkeamislupien käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiina ja ennakkoneuvottelut käyty eikä valmistelussa ole muita hankkeita. Seuraavan kesän rakennushankkeen poikkeamislupaa kannattaa hakea jo edellisenä syksynä. Mahdolliset viranomaisilta pyydettävät lausunnot ja poikkeamiseen liittyvät lisäselvitykset ja hakemuksen täydennykset pidentävät valmisteluaikaa.

 • Ranta-alueen suunnittelutarve edellyttää pääsääntöisesti poikkeamista ellei ranta-alueella ole ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Aina ranta-alueelle ei voi kuitenkaan myöntää poikkeamista vaan rakennuspaikat ranta-alueella on ratkaistava kaavassa. Katso myös ranta-asemakaavoitus ja rantayleiskaavoitus.

Suunnittelutarveratkaisu

 • Haja-asutusalueella on alueita, joilla on suunnittelutarvetta. Tällöin edellytetään suunnittelutarveratkaisua, jonka yhteydessä hanketta voidaan harkita tavallista rakennuslupa-asiaa laajemmin. Rakennustarkastaja arvioi suunnittelutarpeen. Lisäksi asemakaava-alueen lievealueet on määritelty suunnittelutarvealueiksi. Kun rakennushanke on suunnittelutarvealueella, edellytetään aina suunnittelutarveratkaisua.

 • Myös suunnittelutarveratkaisu valmistellaan kaavoituksessa. Suunnittelutarveratkaisusta päätöksen tekee Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto.

 • Suunnittelutarveratkaisujen käsittely vie keskimäärin kaksi kuukautta, kun asiakirjat ovat valmiina ja ennakkoneuvottelut käyty eikä valmistelussa ole muita hankkeita.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä

 • MRL 1 luku. 16 § Suunnittelutarvealue
 • MRL 10 luku. Suunnittelutarve ranta-alueella
 • MRL 19 luku. 137 § Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella ja 137 a § Alueellinen päätös rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella
 • MRL 23 luku. Poikkeaminen
 • MRL 25 luku. 193 § Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä ja suunnittelutarveratkaisusta
 • MRA 14 luku. Poikkeaminen
Ajantasainen maankäyttö- ja rakennuslaki, Finlex