Hyppää sisältöön

Suunnittelutarve ja suunnittelutarvealueet

Rakennusjärjestyksessä on määritelty asemakaava-alueen lievealueet suunnittelutarvealueiksi. Muilla alueilla suunnittelutarve täytyy arvioida erikseen.

Mitä suunnittelutarvealueella tarkoitetaan?

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealueeseen sisältyy siten alueita, jotka vastaavat aikaisemman rakennuslain taaja-asutuskäsitettä mutta suunnittelutarve on käsitteenä taaja-asutusta joustavampi ja laajempi. Siinä missä taaja-asutus käsitteenä merkitsi yhtenäistä asutusta, nykyiseen lainsäädäntöön ja suunnittelutarpeeseen liittyvä ilmaisu alueen käyttöön liittyvät tarpeet, korostaa monipuolisempaa yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavien tekijöiden arviointia. Suunnittelutarvealueen avulla halutaan estää se, että alue yksittäisten rakennushankkeiden seurauksena muuttuisi suunnittelun kannalta vaihtoehdottomaksi alueeksi.

Toisaalta suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Tässäkin tapauksessa joko hanke voi olla itsessään ympäristövaikutuksiltaan merkittävä tai sitten se sijoittuu ympäristöön, joka on herkkä ympäristövaikutuksille. Joka tapauksessa suunnittelun vaatimustaso tulee asettaa suunnittelutarpeen mukaiseksi.

 

Mitkä muut alueet ovat suunnittelutarvealueita

Suunnittelutarvetta ei siis ole pelkästää siellä, missä asutus on tiivistynyt. Suunnittelutarve voi perustua myös esimerkiksi alueen erityisiin luonnonympäristön, maiseman tai rakennetun ympäristön arvoihin. Joillekin haja-asutusalueille kohdistuu erityisiä rakentamispaineita, joilla suunnittelutarpeen määrittämistä on pohdittava maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Lisäksi Kajaanin kaupungin rakennusjärjestyksen Liitteessä 1 on määrätty asemakaava-alueiden lievealueet suunnittelutarvealueiksi.

Lain mukaan kunta voi oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai ympäristöhaittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Yleiskaavan tai rakennusjärjestyksen määräys alueen osoittamisesta suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään 10 vuotta kerrallaan.

Muilla alueilla kuin rakennusjärjestyksessä ja yleiskaavassa määrättyjen suunnittelutarvealueiden suunnittelutarve ja suunnittelutarvealuetta koskevien säännösten soveltaminen arvioidaan erikseen.

 

MRL 16 § Suunnittelutarvealue