Hyppää sisältöön

Kiinteistörekisteripalvelut

Kajaanin kaupunki vastaa kiinteistörekisterin pitämisestä asemakaava-alueella. Yhteensä kiinteistörekisterin pitämisestä vastaavia kuntia on noin 75 kappaletta. Kiinteistörekisteripalvelut kaupungille tuottaa kiinteistörekisterinpitäjänä toimiva viranhaltija, kunnan kiinteistöinsinööri. Kajaanissa kiinteistöinsinöörin tehtävät on osoitettu kaupungingeodeetille hallintosäännöllä ja ympäristöteknisen lautakunnan delegointipäätöksillä.

 

Kiinteistötoimitukset

 • Tontin lohkominen tulee vireille omistajan tai vuokralaisen tekemän hakemuksen perusteella tai Maanmittauslaitoksen toimitettua ilmoituksen määräalan lainhuudosta kaupungin kiinteistörekisterin pitäjälle.

  Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus kannattaa laittaa vireille hyvissä ajoin ennen suunniteltua rakentamista tai muuta tarvetta.

  Hae lohkominen

 • Kajaanin kaupungin uusilla asemakaava-alueilla korttelialue jaetaan tonteiksi sitovalla tonttijaolla. Tonttijako voidaan hyväksyä asemakaavan yhteydessä tai erillään asema-kaavasta.

  Vanhojen asemakaavojen osalta alueilla sitovan tonttijaon tarve ratkaistaan tapauskohtaisesti.

  Jos maanomistaja hakee tonttijaon muutosta, se suoritetaan hänen kustannuksellaan.

  Tonttijako tulee voimaan, kun hyväksymispäätöksestä on kuulutettu, eikä kukaan asianosaisista ole valittanut päätöksestä.

  Hae tonttijako

 • Tonttia varten voidaan perustaa rasite toisen tontin alueelle. Rasitteella tarkoitetaan pysyvää oikeutta esimerkiksi kulkuyhteyteen, ajoneuvojen pitämiseen ja vesi-, viemäri-, sähkö- tai muun johdon sijoittamiseen.

  Rasitteen perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien allekirjoittamaa kirjallista sopimusta. Sopimukseen on liitettävä osapuolien allekirjoittama kartta, josta ilmenee perustettavan rasitealueen tarkka sijainti. Erityisistä syistä rasiteoikeus voidaan perustaa myös määräaikaisena.

  Hae rasitetoimitus

 • Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön ulottuvuutta tai kiinteistöjaotusta muutoin koskevan riidan tai epäselvyyden käsittelemiseksi suoritetaan kiinteistönmääritys. Kiinteistönmäärityksellä selvitetään ja ratkaistaan:

  • rajan paikkaa ja rajamerkkiä koskeva epäselvyys
  • epäselvyys siitä, mihin rekisteriyksikköön jokin alue kuuluu
  • rasiteoikeutta ja rasitteen sijaintia koskeva epäselvyys kiinteistön osuus yhteiseen alueeseen tai yhteiseen erityiseen etuuteen ja osuuden suuruus sekä kiinteistölle kuuluva erityinen etuus
  • epäselvän, kadonneen tai turmeltuneen toimitusasiakirjan tai kartan sisältö
  • ristiriitaisista toimitusasiakirjoista tai kartoista johtuva epäselvyys
  • muu kiinteistöjaotukseen liittyvä epäselvyys.

  Kajaanin kaupungin suorittaman rajankäynnin hinta määräytyy kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan toimituskohtaisen maksun mukaisesti.

  Hae kiinteisönmääritys

 • Kiinteistöjen kesken voidaan vaihtaa alueita toimittamalla tilusvaihto. Yleensä toimitus edellyttää maanomistajien sopimusta alueiden vaihdosta. Vaihdettavien alueiden tulee olla likimäärin samanarvoiset.

  Tilusvaihdon edellytyksenä asemakaava-alueella on, että se edistää tonttijaon laatimista tai rekisteritonttien muodostamista taikka kaavan mukaisten aluevarausten toteuttamista.

  Toimitusta haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä

  Tilusvaihdon kustannukset maksavat pääsääntöisesti tilusvaihdon osapuolet puoliksi.

  Hae tilusvaihto

 • Kiinteistöt voidaan yhdistää, jos:

  • kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille saman suuruisin osuuksin
  • kiinteistöt omistetaan samanlaisin oikeuksin
  • kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa
  • kiinteistöt kuuluvat tai ne on tarkoitettu kuulumaan samaan käyttöyksikköön
  • kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta epätarkoituksenmukaista tilussijoitusta eikä vaaranna kiinteistöjärjestelmän selvyyttä
  • yhdistettävä kiinteistö ei ole tai ei kuulu konkurssipesään eikä mihinkään kiinteistöön kohdistu turvaamistoimenpiteitä
  • kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä tai niihin kohdistuu vain määrältään ja etusijaltaan samat yhteiskiinnitykset taikka niiden lisäksi vain yhteen kiinteistöön kohdistuu yhteiskiinnityksiä huonommalla etusijalla olevia kiinnityksiä.

  Muodostettava kiinteistö voidaan merkitä kiinteistörekisteriin ennen valitusajan loppuun kulumista, jos päätös on hakemuksen mukainen. Yhdistämistä haetaan kiinteistörekisterinpitäjältä.

  Kajaanin kaupungin suorittaman yhdistämisen kustannukset määräytyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksan toimituskohtaisen maksun mukaisesti.

  Hae yhdistäminen

 • Tonttikartta on sitovan tonttijaon alueella suoritetun lohkomistoimituksen mukainen kartta.

  Sitovan tonttijaon kartassa on kuvattu asemakaavan mukaisen korttelin muodostuminen tonteiksi. Tontit lohkotaan kiinteistöiksi sitovassa tonttijaossa osoitetulla tavalla.

   

 • Asemakaava-alueella kiinteistön tulee olla Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan merkittynä tonttina kiinteistörekisteriin, jotta sille voitaisiin myöntää rakennuslupa. Mikäli asemakaava-alueen kiinteistön laatu on rekisteriotteella tila, on laatu muutettava laadunmuutospäätöksellä tontiksi. Kiinteistön laadunmuutoksen tekee kiinteistörekisterinpitäjä omistaja hakemuksesta tai hänen suostumuksellaan. Omistajalla tulee olla lainhuuto kiinteistöön, jonka laatua ollaan muuttamassa. Kiinteistön tulee olla tonttijaon mukainen, jotta sen laatu voidaan muuttaa.

  Hae laadunmuutos

 • Kiinteistöinsinöörin lakisääteiset tehtävät ovat tonttijakojen laadinta, kaupungin kiinteistörekisterin ylläpito, tontin- ja yleisen alueen mittaustoimitukset sekä rakennusvalvontamittaukset.

  Kiinteistöinsinööri vastaa muun muassa kiinteistörekisteristä, toimitusmääräyksistä, kiinteistötoimitusten pitämisestä, kiinteistörekisterilain mukaisten päätösten tekemisestä, tonttijakojen laatimisesta, asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä sekä rakennusvalvontamittauksista. Lisäksi kiinteistöinsinöörin vastuulle kuuluvat asemakaavan pohjakarttaan liittyvien paikkatietojen sekä muiden kiinteistörekisterin pitämiseen liittyvien paikkatietojen ylläpito sekä järjestelmien ja prosessien kehittämiseen ja sähköistämiseen liittyvät tehtävät.

Kiinteistörekisteripalvelut

 • Säkkinen Jari

  Kaupungingeodeetti

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

 • Salomaa Juha

  Maanmittausteknikko

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala