Hyppää sisältöön

Osoitepalvelut

Lähiosoite on kiinteistön tai rakennuksen sijaintiosoite huoneistotunnisteineen. Lähiosoitetiedoista kunta antaa kadun tai tien nimen ja osoitenumeron.
Osoitenumeroksi tulee tien/kadun oikelle puolen  pariton ja vasemmalle parillinen numero.

Asemakaava-alueella  osoitenumero tontille annetaan tonttijaon yhteydessä.

Haja-asutusalueella osoitenumero perustuu liittymän tai rakennuksen etäisyyteen tien alkupisteestä.

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Osoitejärjestelmää pidetään yllä kunnan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyönä. Kunnissa suunnitellaan nimistöä maankäytön suunnittelun yhteydessä.

Kunnan osoitejärjestelmästä ei ole olemassa laki- tai asetustasoisia säädöksiä eikä julkishallinnon suositusta (JHS). Kadunnimien ja muiden nimien antamisesta asemakaavassa säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 24 §:ssä. Nimikilpi ja pylväs tai pelkkä nimikilpi sijoitetaan joko kunnan maalle, tai se voidaan sijoittaa kiinteistölle tai kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa.

Posti- ja jakeluosoitteen rakenne on määritelty julkisen hallinnon postiosoitetta koskevassa suosituksessa JHS 106 sekä huoneiston tunnistetta koskevassa suosituksessa JHS 109.

 • Asemakaavamuutokset ja haja-asutusalueiden tiejärjestelyt voivat aiheuttaa muutoksia katu- tai tienimiin tai osoitenumerointiin. Muuttuvat osoitteet ja katunimet otetaan käyttöön asemakaavan toteuttamisen etenemisen mukaan tai uudet kun tiejärjestelyt otetaan käyttöön.

  Asemakaavanmuutoksissa tiedotetaan kiinteistönomistajille hyvissä ajoin ennen muutosten käyttöönottoa.

  Haja-asutusaleella tiejärjestelyn muutoksesta on suotavaa ilmoittaa osoitepalveluun osoitteiden saamiseksi ajantasalle.

 • Tontti-ja paikkatieto-tulosyksikkö vastaa muutosten lisäämisestä Kajaanin kaupungin paikkatietojärjestelmään sekä internet-järjestelmään. Lisäksi Tontti-ja paikkatietopalvelut-tulosyksikkö vastaa päätöksen tiedottamisesta seuraaville:

  Posti, poliisi, Kainuun pelastuslaitos, Dvv (digi-ja väestötietovirasto), kaisanet, kajave, Loiste Lämpö Oy, Kajaanin vesi, maanmittauslaitos, Kainuun sanomat, suomalainen lehtipaino ja aluetaksi.

  Teidän tulee ilmoittaa itse osoitemuutos tilaamiinne palveluihin.

  Esim. puhelinliittymän osalta ilmoitus puhelinoperaattorille, jotta puhelinlaskut tulevat heti oikeaan osoitteeseen.

 • Kunnan osoitejärjestelmän mukaisten katujen ja teiden nimikilpien pystyttämisestä vastaa kunta. Nimikilven tarkoituksena on kertoa, mikä on kunnan tielle antama osoitenimi. Kadun tai muun liikenneväylän risteykseen tai liittymään ei ilman kunnan viranomaisen lupaa saa asettaa liikenneväylän nimeä tai liikenneväylän varrella olevaa kohdetta osoittavaa kilpeä. Maanteiden varrella noudatetaan kunnan ja yksityisteiden nimikilpien sijoittamisessa Väyläviraston ohjeita.

  Osoitenumerokilvellä osoitetaan rakennuksen tai sen sisäänkäynnin osoitenumero kunnan osoitejärjestelmässä ja opastetaan liikennöimistä sekä hälytysajoa. Rakennuksen omistajan velvollisuus on asettaa ja ylläpitää kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat kuntien pelastusviranomaiset.

Rakennuksen omistajan tulee asettaa kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta näkyvään paikkaan rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain sen mukaan kuin kunta on asiasta päättänyt. Osoitemerkinnän tulee opastaa myös hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöimistä kiinteistölle.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 84 §

Osoitepalvelut

 • Salomaa Juha

  Maanmittausteknikko

  Toimipaikka

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala

  Maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaisalue

  Tontti ja paikkatieto

  Ympäristötekninen toimiala