Hyppää sisältöön
Mittausyksikkö Kangasmaastossa

Katselmukset ja sijainnin merkinnät rakennustyön aikana

Rakennusluvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen pidetyt katselmukset eivät sisälly rakennuslupamaksuun, vaan niistä peritään lisämaksu rakennusvalvonnan maksutaulukon mukaan.

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on listattu rakennuslupapäätökseen. Katselmuksen sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita rakennuslupapäätöksen yhteydessä.

Katselmuksen tilaamisesta huolehtii aina rakennuttaja tai hänen edustajansa (esim. vastaava työnjohtaja), jos he ovat näin sopineet.

Vastaavan työnjohtajan (tai KVV- tai IV-työnjohtajan) on aina oltava mukana oman vastuualueensa katselmuksessa. Myös rakennuttajan tai hänen valtuuttamansa henkilön on oltava mukana katselmuksissa.

Sijainnin merkitseminen

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoon merkintä on tehtävä ennen rakentamisen aloittamista. Merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on myönnetty.

Sijainnin merkkauksen voi tilata 3 arkipäivää ennen haluttua merkitsemistä tällä lomakeella

Sijaintikatselmus

Katselmus pidetään, kun rakennuksen perustustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut. Katselmuksessa varmistetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema. Mikäli katselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka tai korkeusasema ei ole myönnetyn luvan mukainen, rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin rakennusvalvonnasta on annettu siihen erillinen suostumus.

Sijaintikatselmuksen voi tilata 3 arkipäivää ennen haluttua katselmusta tällä lomakkeella

Aloituskokous

Aloituskokouksen tarpeellisuus määritellään rakennusluvan ehdoissa. Jos aloituskokousta ei pidetä, riittää aloitusilmoituksen tekeminen rakennusvalvontaan esimerkiksi sähköpostilla. Viimeistään aloittamisilmoituksen ytheydessä on hankkeelle ilmoitettava myös vastaava työnjohtaja.

Rakennuttaja sopii aloituskokouksen rakennusvalvonnan kanssa. Aloituskokouksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. Erityisalojen suunnittelijoiden osallistuminen arvioidaan tapauskohtaisesti.

Aloituskokouksessa käydään läpi rakennuslupa ja sen ehdot. Sovitaan laadunvarmistamiseen liittyvät tarkastukset, tehtävien ja vastuiden jakaminen sekä rakennuksen korkeusaseman varmentaminen. Aloituskokouksessa katsotaan onko hankkeen suunnitelmat siinä valmiudessa ja hankkeeseen sitoutuneiden asiantuntijoiden pätevyys riittävä, että rakennustyö voidaan aloittaa.

Pohjakatselmus

Katselmus pidetään, kun rakennuksen perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta -, paalutus- tai maapohjan vahvistustyöt on tehty. Katselmus perustuu perustuspiirustusten lisäksi kohteen pohjatutkimukseen ja perustamistapalausuntoon, joiden tulee olla käytössä katselmuksella.

Rakennekatselmus

Katselmus pidetään, kun kantavat rakenteet on tehty, ennen niiden peittämistä. Katselmus voidaan suorittaa vaiheittain rakentamisen niin vaatiessa. Katselmuksella rakenteita verrataan viranomaisille esitettyihin rakennesuunnitelmiin, joiden on oltava käytössä katselmuksella. Katselmoitavia kohteita ovat kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat.

Ilmanvaihtokatselmus

Katselmus pidetään ennen käyttöönottokatselmusta. Ilmanvaihtotyönjohtaja tarkastaa ilmanvaihtolaitteiston suunnitelmanmukaisuuden rakentamisen aikana. Ilmanvaihtokatselmuksessa on esitettävä ilmamäärien mittaus- ja säätöpöytäkirjat sekä tarkastuksen yhteydessä suoritetut tarkastusasiakirjan varmennusmerkinnät. Viranomaiselle esitettyjen ilmanvaihtosuunnitelmien on oltava käytössä katselmuksella. Katselmuksen toimittaa LVI-tarkastaja.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston katselmus

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston katselmus on pidettävä ennen rakennuksen käyttöönottoa. KVV-työnjohtaja varmentaa rakentamisaikaisten töiden suunnitelmanmukaisuuden. Katselmuksella on esitettävä tarkastusasiakirjan merkinnät ja painekokeen pöytäkirja. Katselmuksella on oltava käytössä viranomaiselle esitetyt vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat. Katselmuksen toimittaa alueen LVI-tarkastaja.

Hormitarkastus

Rakennusvalvonta ei suorita hormikatselmuksia vaan hormitarkastuksen pitää kohteen vastaava työnjohtaja, kun savuhormi on valmiina ja etäisyydet palaviin rakennusosiin ovat tarkastettavissa. Hormitarkastus on pidettävä ennen tilan käyttöönottoa. Hormitarkastuksen yhteydessä tulee varmistaa tulisijan yhteen sopivuus kyseiseen hormiin. Tarkastuksessa on huomioitava myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus.

Muut katselmukset ja tarkastukset ennen tilan käyttöönottoa

Lupapäätöksessä voi olla vaadittuna edellä mainittujen, yleisimpien, katselmusten lisäksi muitakin tarkastuksia ja katselmuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

  • Erityinen palotarkastus. Tarkastus tilataan Kainuun pelastuslaitokselta.
  • Väestösuojan tarkastus. Tarkastus tilataan Kainuun pelastuslaitokselta.
  • Esteettömyystarkastus.
  • Merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
  • Terveysviranomaisen suorittama tarkastus

Rakennuksen käyttöönottaminen ja loppukatselmus

Rakennuksen osan valmistuessa se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi suorittamalla siinä osittainen loppukatselmus. Työmaa-alue on erotettava käyttöön otettavasta alueesta työnaikaisella rakenteella. Käyttöönotettavan osan tulee olla turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Rakennus on varustettava osoitenumerolla.Rakennuksen käyttöönottokatselmuksesta lähtee tieto myös dvv:lle jonka jälkeen asuinrakennukseen voi tehdä muuttoilmoituksen.

Loppukatselmus

Loppukatselmusaika on varattava rakennustarkastajalta  rakennusluvan voimassaoloaikana.

Loppukatselmus on pyydettävä vaikka rakennukselle olisi tehty käyttöönotto- tai luovutuskatselmus. Katselmuksen toimittamisen edellytyksenä on, että kaikki lupaan liittyvät toimenpiteet on suoritettu ja tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan. Loppukatselmuksen tilaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Mikäli loppukatselmusta ei voida pitää luvan voimassaoloaikana, voidaan rakennusluvalle hakea jatkoaikaa rakennusvalvonnasta. Rakennusluvan voimassaolon jälkeen pidetyt katselmukset eivät sisälly rakennuslupamaksuun, vaan niistä peritään erillinen rakennusvalvontataksan mukainen maksu.