Hyppää sisältöön

Työikäiset ja seniorit

Miksi toimimme?

 • Aikuisista vain noin kolmannes täyttää fyysisen aktiivisuuden suositukset. Kestävyysliikunnan suositukset toteutuvat vain noin puolella aikuisista. Kajaanilaisista aikuisista vain 12 % liikkuu suositusten mukaisesti.
 • Aikuiset istuvat päivässä liki 9 tuntia.
 • Säännöllinen liikkuminen lisää työn tuottavuutta ja vähentää sairaspoissaoloja.
 • Hyvinvoiva ja liikkuva aikuinen toimii aktiivisena roolimallina työyhteisöissä, kotona ja harrastuksissa.
 • Häviävän pieni osa ikäihmisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Etenkin voima- ja tasapainoharjoittelua tehdään liian vähän. Liikkuminen sekä voima- ja tasapainoharjoittelu ehkäisee ikääntymisestä johtuvaa lihasmassan ja -voiman vähenemistä, ylläpitää toimintakykyä ja terveyttä ja vilkastuttaa kognitiivisia toimintoja.
 • Suomalaisten ikäihmisten määrä kasvaa jatkuvasti. Liikkumisen edistäminen on kustannustehokas keino edistää mm. ikäihmisten itsenäistä kotona asumista.

Mitä tavoittelemme?

 • Selvitetään kajaanilaisten aikuisten liikunta-aktiivisuuden määrä. Tavoitellaan, että yhä useampi kajaanilainen aikuinen liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.
 • Istumista suosivat käytännöt kyseenalaistetaan työpaikoilla ja työyhteisöissä. Yhä useampi työikäinen ymmärtää istumisen tauottamisen merkityksen.
 • Kajaanin kaupunki työnantajana edistää aktiivisuuden kulttuuria työyhteisöissä.
 • Yhä useampi seniori liikkuu terveytensä kannalta riittävästi.
 • Kajaanin liikuntapalvelutarjonta on houkuttelevaa myös ikäihmisille.

Toimenpiteet

 • Selvitetään aikuis- ja senioriväestön liikunta-aktiivisuus. Selvitetään myös liikkumismotivaatiota ja liikkumisen vasta-aiheita. Luodaan selvityksestä helposti toteutettava ja toistettava ja toistetaan se säännöllisesti.

  Mittarit
  Kyselyyn vastaajien määrä ja %-osuus väestöstä ja heidän liikunta-aktiivisuutensa
  FinSote (Kainuu/Kajaani)

 • Kannustetaan työyhteisöjä kyseenalaistamaan istumista suosivat käytännöt ja kannustamaan työntekijöitä paikallaanolon vähentämiseen. Tiedotetaan aktiiviesti ja positiivisesti mahdollisuuksista lisätä liikettä työpäivän yhteyteen.

  Kajaanin kaupunki työyhteisönä on aktiivisesti mukana aktiivisemman työilmapiirin luomisessa.

  Mittarit
  Toteutetut kampanjat ja tiedotteet työn aktiivisuudesta
  Kajaanin kaupungin henkilöstön sairaspoissaolopäivät

 • Parannetaan olemassa olevia senioripalveluja ja -tuotteita. Ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään senioreiden omaehtoisia liikuntamahdollisuuksia. Kehitetään erityisesti kotona asuville vähän liikkuville vanhuksille suunnattuja palveluita.

  Mittarit
  Vertaisliikuntaryhmien kävijämäärät
  65+ liikuntapassien käyttömäärät

 • Lisätään iäkkäiden parissa toimivien tietoisuutta liikkumisen positiivisista vaikutuksista ja etsitään ratkaisuja senioriväestön tavoittamiseen viestinnän keinoin.

 • Yhteistyö Kaukametsän opiston kanssa parantuu. Matalan kynnyksen liikuntapalveluita suunnitellaan ja järjestetään koordinoidusti yhdessä kansalaisopiston kanssa. Matalan kynnyksen liikuntatarjonta on monipuolista ja vastaa kysyntää.

  Mittarit 
  Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrä ja osallistujamäärä