Hyppää sisältöön

Rakentamisen vaiheet

Aloittaminen ja vastuuroolit

Kun olet saanut lupapäätöksen, lue se huolella pääsuunnittelijan kanssa. Varmistakaa että vastaava työnjohtaja on hyväksytty. Myös kvv- ja iv-työnjohtajat  tulee olla rakennusvalvonnan hyväksymiä, ennen kuin heidän vastuualueen töitä aloitetaan.

Rakennustöitä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen ja aloituskokous on pidetty tai aloittamisilmoitus on tehty rakennusvalvontaan. Aloituskokouksen tarve määritellään lupaehdoissa. Aloituskokouksessa katsotaan onko hankkeen suunnitelmat siinä valmiudessa ja hankkeeseen sitoutuneiden asiantuntijoiden pätevyys riittävä, että rakennustyö voidaan aloittaa. Lue lisää aloittamisesta ja vastuurooleista.

Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta. Hankkeelle voidaan myöntää jatkoaikaa kolmeksi vuodeksi ja jatkoaikahakemus on tehtävä luvan voimassaollessa. Rakennusluvan jatkoaikaa haetaan sähköisen asiointiohjelman kautta. Toimenpidelupa on voimassa kolme (3) vuotta, sille ei voi hakea jatkoaikaa.

 

Rakennushankkeen maastomittaukset

Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuksen paikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua.

Sijainnin merkinnän ja sijaintikatselmuksen voi tilata työtilauslomakkeella. Katso lomake ja lisätietoa mittauksista täältä.

Lupaehtojen ulkopuoliset mittaukset, kuten esimerkiksi kaivuupaikan merkintä pohjatöitä varten tai sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä. Lisätietoja rakennusvalvonnan maksuista ja mittauspalveluista

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennusalue on raivattu ja pintamaa kuorittu. Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

 

Vastaavan työnjohtajan tarkastukset

Hankkeelle hyväksytyt työnjohtajat ovat vastuussa rakennustyön laadusta ja siitä että rakentaminen täyttää lait ja asetukset, sekä hyvän rakentamistavan asettamat kriteerit ja vastaa että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Työnjohto tarkastaa kaikki työvaiheet ja merkitsee tarkastukset sähköiseen tarkastusasiakirjaan ajantasaisesti hankkeen edetessä. Tarkastusasiakirja eli sähköisen asioinnin Tarkastukset-välilehti tulee olla täytettynä ennen viranomaiskatselmuksien pyytämistä.

 

Rakennustyönaikaiset muutokset

Jos rakentamisen aikaan tulee tarve poiketa jollain tapaa hyväksytyistä suunnitelmista, on siitä ilmoitettava pääsuunnittelijalle, joka on yhteydessä muihin suunnittelijoihin ja rakennusvalvontaan ennen muutoksien toteuttamista. Muutoksille on mahdollisesti haettava muutoslupa sähköisessä asiointipalvelussa, sekä esitettävä uudet piirustukset jotka liitetään alkuperäiseen lupaan ja arkistoidaan. Mikäli suunnitelmat muuttuvat merkittävästi, hanke saattaa tarvita kokonaan uuden lupamenettelyn.

 

Viranomaiskatselmukset

Lupapäätöksessä on listattu ne viranomaiskatselmukset, jotka tulee pyytää rakennusvalvonnasta työn etenemisen mukaan. Jokaisen työnjohtaja tulee huolehtia oman vastuualueensa katselmuksien tilaamisesta ajallaan ja siitä että kyseinen työvaihe on tuolloin valmis katselmoitavaksi. Rakennustarkastaja käy kohteessa suunnitelmat mukanaan ja läsnä on hyvä olla vähintään vastaava työnjohtaja, mielellään myös hankkeeseen ryhtynyt. Lue lisää katselmuksista ja sijainnin merkinnöistä rakennustyön aikana täältä.

Asuinrakennuksien osalta niin sanottu osaloppukatselmus, eli käyttöönottokatselmus, on suoritettava ennenkuin DVV voi vastaanottaa rakennukseen muuttoilmoituksen. Katso lisää muuttoilmoituksen tekemisestä Digi- ja väestöviraston sivuilta.

 

Valmis rakennushanke

Rakennushanke on virallisesti valmistunut kun siihen on suoritettu hyväksytysti loppukatselmus rakennusvalvonnan toimesta. Rakennustarkastaja kirjoittaa katselmuksesta pöytäkirjan ja toimittaa sen sähköiseen asiointipalveluun Päätös-välilehdelle, tai sovitusti hankkeeseen ryhtyneelle (luvan hakijalle). Rakennusvalvonta päivittää rakennuksen valmistuneet tiedot  rakennus- ja huoneistorekisteriin ja edelleen valtion rekisteriin. Lue lisää loppukatselmuksesta täältä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on aina viime kädessä kokonaisvastuussa rakennushankkeesta. Näin ollen myös hankkeeseen ryhtyvän tulee olla tarkkana siitä, että hanke toteutetaan myönnetyn lupapäätöksen mukaisesti.