Hyppää sisältöön

Piirustukset ja suunnitelmat

Pääpiirustukset

Piirustuksien eli suunnitelmien laatiminen on annettava pätevän suunnittelijan tehtäväksi.

Pääpiirustukset on esitettävä uudistuneen (1.1.2018) rakentamismääräyskokoelman mukaisesti. Rakentamismääräyskokoelma sisältää ohjeita ja mm. ympäristöministeriön asiasta antaman asetuksen, jonka mukaisesti suunnitelmat esitetään. Mittakaavassa olevat piirustukset liitetään Epermit- sähköiseen asiointiohjelmaan .pdf-muodossa. Jokaisessa suunnitelmassa on oltava nimiösivu omalla puhtaalla sivullaan (A4-kerrannaisena).

Pääpiirustukset sisältää asema-, pohja, leikkaus- ja julkisivupiirustukset kaikista lupahakemuksen rakennuksista. Tapauskohtaisesti piirustuksessa voidaan esittää esimerkiksi pohja- ja leikkauspiirustus tai leikkaus- ja julkisivupiirustukset samassa. Kuitenkin aina A4-kerrannaisena, mittakaavassa.

Pääpiirustuksien sisältöön ja kelpoisuuteen on kiinnitettävä huomiota, tarkista vaatimukset etukäteen. Suunnitelmien puutteet on yleisin syy lupakäsittelyn viivästymiselle.

Ympäristöministeriön antamaa asetusta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksista sovelletaan sekä uuden rakennuksen rakentamiseen, että rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön.

Pääpiirustusten sisältö ja esitystapa

Rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin taikka naapurien asemaan sekä tiedot rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä.

Kuhunkin piirustukseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. Piirustuksiin on sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät on tarvittaessa selitettävä.

Pääpiirustusten on oltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan on oltava asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukainen ja piirustusten on oltava ilmoitetun mittakaavan mukaisia.

Asemapiirustus

Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikalle ja sen käytölle asetetut vaatimukset. Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja piha-alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen. Lisäksi asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan ja rakennuksen mahdolliseen suojeluun tai rauhoittamiseen liittyvät tiedot.

Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä on asemapiirrokseen sisällyttävä tiedot toimenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

 

Rakennuspaikan tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikasta:

1) rakennuspaikan rajat mittoineen;

2) lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat;

3) kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet;

4) kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät määräyksineen;

5) rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella;

6) rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset;

7) rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä.

 

Rakennuksen tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikalla olemassa olevista ja sille suunnitelluista rakennuksista:

1) rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku;

2) korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa;

3) rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta;

4) suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mitatut korkeusasemat;

5) alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti;

6) vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin;

7) muut rakennusta palvelevat liittymät;

8) vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka;

9) sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely;

10) rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot.

 

Piha-alueen tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikan piha-alueesta:

1) piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet;

2) pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat;

3) säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet;

4) väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot;

5) kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella;

6) säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet;

7) ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

 

Pohja- ja leikkauspiirustus

Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta.

Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä osista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on kuvattava leikattuina. Leikkaustasot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot. Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Leikkauspiirustuksen on rakennuspaikan maanpinnan osalta ulotuttava riittävästi rakennuspaikan ulkopuolelle.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä on pohja- ja leikkauspiirustusten on ulotuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.

 

Julkisivupiirustus

Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti.

Julkisivupiirustukseen on sisällyttävä:

1) maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, julkisivun ja vesikaton leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta;

2) vesikattopinnat kattovarusteineen ja katolle sijoittuvine laitteineen sekä kattokaltevuudet;

3) ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen;

4) pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit;

5) muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat;

6) ilmansuunta, johon julkisivu näkyy.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä piirustukseen on lisäksi sisällyttävä koko julkisivu muutoksineen, jos korjaus- tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun.

 

Muut selvitykset ja suunnitelmat

  • Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitykseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot:

1) maaperän laatu;

2) rakennuksen ja rakennuspaikan korkeusasemat rakennuspaikalla todettuina;

3) pohjaveden pinta ja sen muutoksesta aiheutuvat haitat;

4) rakennuspaikasta tai vesistön läheisyydestä aiheutuva tulvariski;

5) radonhaitan torjuntatapa;

6) rakennuspaikan saastuneet maamassat ja niiden käsittely tai sijoitus;

7) rakennuksen perustamistapa.

 

  • Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö

Korjaus- tai muutostyön lähtötietona käytettäviin rakennuksen kunnosta laadittuihin selvityksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tiedot seuraavista seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista:

1) rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus;

2) rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus;

3) rakennuksen sisäilmaston terveellisyys;

4) muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat;

5) käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot;

6) selostus rakennuksen ominaispiirteistä ja rakennushistoriallisesti merkittävistä seikoista;

7) tiedot aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä.

 

  • Rakennepiirustusten ja rakennelaskelmien sisältö

Rakennepiirustuksiin ja rakennelaskelmiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto suunnittelussa käytetyistä kuormituksista, kantavien rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta sekä rakenteiden mitoista.

Rakennepiirustuksiin on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällyttävä tieto rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen, äänen sekä tärinän eristyksen ratkaisuista.

Korjaus- tai muutostyössä rakennepiirustuksiin on lisäksi sisällytettävä tieto käyttöön jäävistä rakenteista ja niiden toiminnasta sekä mahdollisista purettavista rakenteista.

 

  • Pohjarakennesuunnitelman sisältö

Pohjarakennesuunnitelmaan on rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävässä laajuudessa sisällytettävä tieto pohjarakenteiden lujuudesta, vakaudesta ja mitoista.

Lisäksi pohjarakennesuunnitelmaan on sisällyttävä tieto pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutuksesta rakennuspaikan ympäristöön sekä tieto siitä, miten vaara- ja haittavaikutukset estetään.

Pohjarakennesuunnitelman yksityiskohtaisuuden on vastattava kohteen pohjaolosuhteiden, rakenteiden ja käytettävien työmenetelmien vaatimuksia.

mityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto- sekä ilmanvaihtosuunnitelman sisältö

Lämmityslaite-, kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto- sekä ilmanvaihtosuunnitelmiin on sisällyttävä tieto sisäolosuhteiden tavoitetasoista ja niiden ylläpitämiseen käytettävistä toiminnoista, johdotuksista, kanavista, putkistoista ja laitteista sekä mitoituksista.

 

  • Purku- ja suojaussuunnitelman sisältö

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä purku- ja suojaussuunnitelmaan on tarvittaessa sisällyttävä tiedot:

1) purettavista rakenteista ja rakennusosista;

2) purkutoimenpiteistä ja niiden aiheuttamien haittojen estämisestä;

3) toimenpiteistä, joilla rakenteet, rakennusosat ja pinnat suojataan purkamisen ja rakentamisen aikana;

4) toimenpiteistä, joilla korjaustyöalue erotetaan rakennuksen käytössä olevasta osasta sekä alipaineistuksesta tai toimenpiteistä, joilla korvausilma järjestetään käytössä oleviin tiloihin.

 

  • Kosteudenhallintasuunnitelman sisältö

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmaan on sisällyttävä tieto toimenpiteistä, joilla rakennusaineet ja -tuotteet sekä rakennusosat suojataan sään aiheuttamilta tai työmaan olosuhteista johtuvilta haittavaikutuksilta sekä toimenpiteistä, joilla rakennusaineiden ja -tuotteiden sekä rakennusosien kosteudensuojaus toteutetaan ja rakenteiden kuivuminen varmistetaan.

 

  • Kosteusvaurion korjaussuunnitelman sisältö

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä kosteusvaurion korjaussuunnitelmaan on sisällyttävä tieto:

1) toimenpiteistä, joilla kosteusvaurion aiheuttama haitta tai sen vaikutus sisäilmaan ja käyttäjiin poistetaan;

2) korjatun rakenteen tai järjestelmän toimimisesta sen suunnitellun käyttöiän aikana.

 

  • Rakennuttajavalvontaa koskevan valvontasuunnitelman sisältö

Rakennuttajavalvontaa koskevaan valvontasuunnitelmaan on sisällyttävä tiedot:

1) rakennushankkeeseen ryhtyvästä, vastaavasta työnjohtajasta ja eritysalojen työnjohtajista ja näiden aikaisemmasta kokemuksesta vastaavanlaisesti toteutetuista hankkeista sekä rakennustyön keskeisten työvaiheiden tekijöistä siltä osin kuin nämä ovat hakijan tiedossa;

2) tarkastusohjelmasta sekä tarkastusten tekijöistä ja muista rakennuttajavalvontaan liittyvistä asiantuntijoista.