Hyppää sisältöön

Strategian toteutus: Osaajista elinvoimaa

Elinvoima ja osaaminen: Osaajista elinvoimaa

Naisnäkökulmaa Kainuuseen – edistyksellinen hanke koko Suomen mittakaavassa

Nuorten naisten ja nuorten miesten välinen epätasapaino on Kainuussa yksi maan suurimpia. Nuoret naiset muuttavat suurempiin kaupunkeihin koulutuksen ja työn perässä nuoria miehiä useammin. Kainuun elinkeinorakenteessa korostuvat miesenemmistöiset alat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Naisten, erityisesti korkeakoulutettujen naisten työpaikkoja on maakunnassa liian vähän. Tähän tilanteeseen Kajaanin kaupunki lähti rohkeasti etsimään ratkaisuja yhteistyössä Kainuun liiton kanssa toteuttamalla Naisnäkökulmaa Kainuuseen -hankkeen. Hanke saavutti paljon huomiota kansallisessa mediassa.

Linkki naisnäkökulmaa -hankkeen verkkosivustolle

Kajaanin kansainväliset palvelut -yksikkö panostaa rekrytointiin ulkomailta

Kajaanissa ja koko Kainuussa on todettu tarve saada osaavaa työvoimaa avoinna oleviin ja lähitulevaisuudessa vapautuviin monipuolisiin tehtäviin. Samalla on tiedostettu se tosiasia, että varmistaakseen riittävän työvoiman saannin, on työnantajien valmistauduttava vastaanottamaan työvoimaa Suomen rajojen
ulkopuolelta. Viime vuosien aikana ulkomaisen työvoiman osuus on pikkuhiljaa kasvanut ja osa työntekijöistä on tullut Kainuuseen pysyväisluontoisesti ja osa keikkaluontoisesti. Kajaanin kansainväliset palvelut on omalta osaltaan panostamassa toimiin, joilla kansainvälisiä osaajia saadaan Kainuuseen pysyvästi. Yhtenä toimena tehdään täsmärekrytointia, jonka tarkoituksena on etsiä osaajia jo olemassa oleviin tehtäviin. Pyrkimyksenä on saada henkilö tulemaan Kainuuseen perheineen.

Rekrytointitoimien ohella kansainväliset palvelut satsaa myös asettautumispalvelujen kehittämiseen, jotta Kainuuseen tulevien kansainvälisten osaajien perheineen olisi helppo asettua asumaan.

Kainuussa on, erityisesti kesäisin, paljon ulkomaisia ns. kausityöntekijöitä. Heidän joukossaan on paljon eri alojen osaajia ja tälle osaamiselle olisi käyttöä myös kausityön ulkopuolella. Pyrkimyksenä on kartoittaa heidän osaamistaan ja halukkuuttaan jäämään Kainuuseen työntekijäksi pidemmäksi aikaa ja mahdollisesti tuomaan mukanaan jopa perheensä.

Linkki kansainväliset palvelut verkkosivustolle

Kuntakokeilusta boostia työllisyyden hoitoon

Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johdetun työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työllisyydenhoidossa. Kajaanista siirtyi 15.3.2021 kuntien vastuulle noin 1700 työnhakijaa, lisäksi Kajaanissa hoidetaan koko Kainuun vieraskieliset palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnat hoitavat kohderyhmän TE-palvelut kokeilun ajan kesäkuun 2023 loppuun saakka. Tavoitteena on pilotoida pysyvää mallia, jossa kunnat vastaavat työttömien työnhakijoiden palveluista entistä enemmän.

Linkki Kainuun työllisyyden kuntakokeilun verkkosivustolle

Korkeakoulutuksen tarve ja tarjonta kasvaa – KAMK tukemassa Kajaanin menestystä

Kajaanin ammattikorkeakoulun matka alkoi jo vuonna 1992. KAMK ja muut ammattikorkeakoulut virallistettiin 25 vuotta sitten. KAMK on profiloitunut olemaan edelläkäviä niin koulutuksen sisältöjen kuin toteutuksien suhteen. KAMKilla on kolme lakisääteistä tehtävää; kouluttaminen, TKI ja jatkuva oppiminen sekä aluevaikuttavuus ja juuri siksi olemme lisänneet uusien opiskelijoiden määriä sekä vastanneet alueen tarpeeseen esimerkiksi sosionomikoulutuksen aloittamisesta. Tänä syksynä alkava sosionomikoulutus keräsi valtavan hakijamäärän, noin 20 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Tarve sosiaalityön ja varhaiskasvatuksen osaamiselle on ollut selvä.

Jatkossakin ammattikorkeakoulujen roolina on rakentaa alueen menestystä sekä olla työelämän korkeakouluja. Koulutamme KAMKissa tällä hetkellä insinöörejä, sairaan- ja terveydenhoitajia, pelialan ja liiketalouden tradenomeja sekä matkailualan ammattilaisia eli restonomeja. Vastaamme työelämän tarpeisiin myös tulevaisuuden uusilla aloilla, kuten e-urheilun liiketoiminnassa tai teköälyn sekä datan käsittelyn osaajien kouluttajana. Mahdollisuutemme
ovat monenlaiset vastaten joko paikalliseen tai kansalliseen tarpeeseen. Kainuussa on Suomen pahin tekijäpula, ja vaikka tämä on tiedossa tilanne ei näytä korjaantuvan maan sisäisen muuttoliikkeen avulla. Siksi kouluttaminen täällä on erityisen tärkeää.

Uusi elinvoimapalvelut-yksikkö kehittää kaupungin kasvua ja elinvoimaisuutta

Kajaanin kaupungin konsernihallintoon on perustettu elinvoimapalveluiden yksikkö. Yksikkö vastaa kaupungin yrityspalvelujen sekä työvoima- ja työllisyydenhoidon palvelujen järjestämisestä, innovaatio- ja osaamisympäristöjen sekä yritysten toimintaympäristön kehittämisestä, kaupungin markkinoinnista ja viestinnästä sekä maaseudun ja kylien kehittämisestä ja maaseutuhallinnosta. Lisäksi yksikkö vastaa aluekehitysyhteistyöstä eri tahojen kanssa ja tekee kaupungin edunajamistyötä. Yksikkö osallistuu myös kaupunkikehitysohjelmiin ja -hankkeisiin ja antaa hanketukea toimialoille.

Kesätyöseteli nyt myös Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Kajaanin kaupunki tukee Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kesätöitä myöntämällä kesätyösetelin noin 30 opiskelijalle. Työnantajan pitää olla kajaanilainen yritys tai yritys, jonka toimipaikka on Kajaanissa. Työsuhteen on kestettävä vähintään kuukauden, ja työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. Palkan on oltava kullakin alalla noudatettavan työehtosopimuksen mukainen. Seteli on voimassa 1.5 – 30.9.2021. Seteli on arvoltaan 300 euroa.

Lentoaseman ilmettä raikastettiin

Kajaani toivottaa lentokentälle saapuvat ja lähtevät matkustajat tervetulleiksi ja -menneiksi uusilla mainospinnoilla. Lähtöselvitystiskin takana hyvän mielen jättää seinän kokoisessa kuvataulussa Oulujärven uniikki Ärjänsaari ja tuloaulassa tulijaa tervehtii suurkuvassa sympaattinen Kainuun maakuntalintu kuukkeli. Uusilla kuvilla viestitään Kainuun suurimmaksi vahvuudeksi miellettyä puhdasta luontoa, joka on Kajaanillekin tärkeä elementti. Tuloaulaa on elävöitetty myös viime syksynä uusitulla Tervetuloa Kajaaniin -julisteella. Lentokentän ilmeen raikastaminen on osa Kajaanin yhteismarkkinointityöryhmän toimintasuunnitelmaa Kajaani-Oulujärvi alueen esille tuomiseksi.

Suomen tyytyväisimmät opiskelijat löytyvät Kajaanin ammattikorkeakoulusta

KAMK sijoittui valtakunnallisesti ensimmäiselle sijalle arvioitaessa opintojen sisältöä, kansainvälisyyttä, työelämäyhteyksiä ja ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn (AVOP) perusteella Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sai Suomen parhaan palautteen. KAMK menestyi erinomaisesti myös oppimisympäristöjen laadussa.  Myös opiskelijoiden saama palaute ja arviointi koettiin erinomaiseksi. Koulutusaloja tarkastellessa Kajaani saa Suomen toiseksi parasta palautetta liiketaloudesta sekä sote-alalta. “Opiskelijat ovat meidän tärkein voimavaramme. On hienoa huomata, että opiskelijat arvostavat sitä, että voimme tarjota heille Suomen parhaan opiskeluympäristön ja -kokemuksen. Pieni välittävä ja huolehtiva korkeakoulu tekee siis suuria tuloksia!”, iloitsee rehtori Matti Sarén.

Ohjelmistorobotiikka osaksi liiketalouden opetusta

Kajaanin ammattikorkeakoulu tuo yhdessä ohjelmistorobotiikan yhtiö Uipathin kanssa ohjelmistorobotiikan osaksi KAMKin liiketalouden opetusta. Kyetäkseen hyötymään ohjelmistorobotiikan tarjoamista kilpailueduista yritykset tarvitsevät lisää tietoa ja osaamista, koulutettua työvoimaa.

DIGIOS-hanke Euroopan tason onnistuminen

KAMK:n hallinnoima DIGIOS-hanke valittiin Euroopan komission onnistuneisiin hankkeisiin. Hanke sai erityiskiitosta tuloksista, vaikutuksista ja hankkeen johtamisesta. Hankkeessa selvitettiin Kainuun soten, hoivayritysten, KAMK:n sote-alan sekä KAOn hyvinvointialan toimijoiden digitaalista ja teknologista osaamista. Sen perusteella toteutettiin osaamista vahvistavia koulutuksia työelämän tarpeisiin, ja luotiin yhteinen oppimisympäristö älykkään kotihoidon oppimiseen. Hoitotyön koulutukseen luotiin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntävät opintojaksot. Hankkeen aikana kehitettiin myös pitkäaikaissairaiden palveluketjun digitalisoimista. Tuloksena Kainuun sote otti kansanterveyshoitajan ja päivystävän sairaanhoitajan chat-palvelun käyttöön yhtenä asiakkaalle tarjottavana palvelumuotona.

Toppa-hankkeella vauhtia kansainvälisten osaajien asettautumiseen

Toppa-hankkeessa kehitetään palvelumalli ulkomaalaisten työntekijöiden, opiskelijoiden ja heidän perheidensä asettautumisen tukemiseksi Kajaaniin ja Kainuuseen. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2022, ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kajaanin ammattikorkeakoululle 90 lisäaloituspaikkaa

KAMK sai 90 uutta aloituspaikkaa valtion neljännessä lisätalousarviossa. Aloituspaikat kohdennetaan alueellisen tarpeen ja kansallisen tehtävän mukaan. KAMK:n lisäaloituspaikat tulivat rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan (20 paikka), tietojenkäsittelyyn, konesaliratkaisuihin ja pelialalle (25), sairaanhoitajakoulutukseen (12), terveydenhoitajakoulutukseen (13) ja liiketalouteen (20).

Postia muuttajille: Tervetuloa Kajaaniin

Tervetuliaiskortilla saa Kajaani Infosta tervetuliaispaketin, johon on koottu tietoa Kajaanin palveluista. Mukana on myös pieni lahja ja kokemuksia ja elämyksiä täynnä oleva kirje, joka sisältää tutustumislippuja kaupungin palveluihin. Lisäksi kaupungin verkkosivulle on koottu muuttajan tietopaketti.

Tonnin idea -kilpailu toi kymmeniä ideoita

Kajaanin kaupunki järjesti yhdessä Kajaanin Nuorkauppakamarin kanssa Tonnin idea -kilpailun. Ideoita tuli muutamia kymmeniä, joista kolme parasta palkittiin. Kärjessä olivat ideat muraalin maalauksesta keskustaan, metalliset some-kuvauskehykset Rantapuistoon ja Rauniolinnan arvoitus -seikkailun jatkokehitys. Ympäristötekninen toimiala toteuttaa lisäksi muutaman idean.

Uusia ideoita ja näkemyksiä kärkiyritysten liiketoiminnan kehittämiseksi

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) vauhdittaa Kainuun alueen kärkiyritysten kokeilukulttuuria yhdistämällä opiskelijoita ja yritysten henkilöstöä yhteisiin projekteihin. Kyse on Demola-mallista. KAMK on aluekehityksen keskiössä ja haluaa erityisesti palvella alueen työelämää. Projektit, joissa opiskelijat ovat mukana tuovat yhteen eri ikäpolvia ja antavat erilaista näkemystä kehittämiseen ja toimintaan. KAMK haluaa varmistaa, että valmistuneiden opiskelijoiden osaamista jää alueelle. KAMK kiinnittää opiskelijoita työelämään jo opintojen varhaisvaiheessa ja mahdollistaa käytännön oppimisen.

Sähköautomaation osaajapulaan vastaus koulutuksesta

Alueen teollisuudessa on kasvava tarve ja paljon avoimia työpaikkoja sähköautomaatio-osaajille. Lapin ammattikorkeakoulu tuo tarjolle muuntokoulutuksen, jossa jo aiemmin insinöörin tutkinnon suorittanut voi pätevöityä sähkö- ja automaatiotekniikan (AMK) insinööriksi. Koulutus alkoi tammikuussa 2020.

Kompassi yhdistää osaajat, oman osaamisen päivittäjät ja työelämän

Kainuun ammattiopisto näkyy kaupunkilaisille. Prisman käytävällä sijaitseva Kompassi on kohtaamispaikka, joka tarjoaa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hakemiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Kompassista saa neuvoja, miten hankkia kokonaan uusi ammatti, päivittää nykyistä osaamista tai vaikka tarjota työpaikkoja. Rakennetaan yhdessä sellainen oppimispolku, mikä sopii sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten.

Data-Center Hackathon kokosi yhteen entiset ja nykyiset opiskelijat

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjesti ensimmäistä kertaa DC-Hackathon tapahtuman entisille ja nykyisille datacenter-opiskelijoilleen. Tapahtuma syntyi siitä ajatuksesta, että vanhoja opiskelijoita olisi mukava tavata pitkästä aikaa. Samalla uusille opiskelijoille voitaisiin näyttää, mitä kaikkea jo valmistuneet nykyään tekevät.

Yritystulkki palvelee aloittavia ja toimivia yrittäjiä

Yritystulkin avulla perustat yrityksen oikein. Tulkin hyvillä neuvoilla ja käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi. Verkkosivuilta löydät taloushallinnon ja verotuksen vinkkejä, taloussuunnittelu-, investointi- ja hinnoittelulaskentaohjelmia, markkinointi- ja myyntisuunnitelmia, lomake- ja sopimuspohjia sekä tietoa rahoitusmahdollisuuksista.

Linkki www.yritystulkki.fi verkkosivustolle

Yritysneuvoja on aloittanut

Yritysneuvoja palvelee aloittavia, kasvua ja kansainvälisyyttä hakevia yrityksiä sekä omistajanvaihdosta suunnittelevia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Hän tekee Kajaanissa tarjolla olevia yrityspalveluja tunnetuiksi ja ohjaa yrityksiä palvelujen käyttöön.

Pop-up Kajaani on avattu

Pop-up Kajaani avattiin osoitteessa Kauppakatu 26. Toiminnan tavoitteena on elävöittää Kajaanin keskustan aluetta ja mahdollistaa tuoreille yrittäjille matalan kynnyksen tilaisuus päästä kokeilemaan kivijalkamyymälän toimintaa. Tilassa on kaksi myyntipaikkaa, joita voi vuokrata yhdestä päivästä useammaksi viikoksi. Lisäksi Pop-up-tila toimii yhteistilana, jonne jokainen start-up- tai yksinyrittäjä voi tulla oman läppärin kanssa työskentelemään ja vaihtamaan ajatuksia muiden yrittäjien kanssa.

Lumi supertietokone Kajaaniin

Kajaaniin sijoitetaan EuroHPC-järjestelmä eli Lumi-supertietokone, investointi on 207,1 miljoonaa euroa. Puolet rahoituksesta tulee Euroopan unionilta ja puolet 28 osallistuvalta maalta. Suomen osuus rahoituksesta on 50 miljoonaa euroa. Suomalaisten tutkijoiden ja yhteiskunnan käyttöön saadaan suoraan 24 prosenttia supertietokoneen tuottamasta laskentakapasiteetista.  Investointi laajentaa Kajaanin suurteholaskennan keskittymän Euroopan tason toimijaksi.

Linkki datacenter.csc.fi verkkosivustolle

Kajaanin ammattikorkeakoulu avaa yhteistyön Kiinaan

Kajaanin ammattikorkeakoulu on avannut kaivosalan yhteistyötä Kiinaan.

Kajaanin ammattikorkeakoululle kansainvälinen tehtävä kehittää supertietokoneympäristöä

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 510 000 euron rahoituksen Kajaanin ammattikorkeakoululle supertietokoneympäristön kehittämiseen.  Ympäristö mahdollistaa tekoälysovellusten kehittämisen Suomessa.  Rahoituksella luodaan kansallinen suurteholaskennan tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan keskittymä yhdessä yritysten kanssa. Supertietokone ja KAMKin osaaminen tarjoavat kainuulaisille yrityksille ja kansallisille yhteistyökumppaneille helpon tavan hyödyntää tekoäly- ja koneoppimisteknologiaa omissa projekteissaan.

Pelastustoimea tehostetaan visuaalisella 3D-sovelluksella – Lehtikankaan monitoimitalo pilottina

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet Horisontti 2020 -hankerahoitusta visuaalisen 3D-sovelluksen toteuttamiseksi pelastustoimien tehostamiseen. KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat osa hankerahoitusta hakenutta konsortiota, jossa on mukana yli kaksikymmentä eri organisaatiota ympäri Eurooppaa. Kokonaisuudessa on kyseessä 6,9 miljoonan euron suuruinen hankekokonaisuus, josta KAMK ja Kajaanin kaupunki ovat saaneet liki 500 000 euron osuuden. Lehtikankaan monitoimitalo toimii pilottina. Tämä on ensimmäinen Horizon-hanke, jossa KAMK on mukana toimijana.

Data-analytiikan kiihdyttämö -hanke

Tieteen tietotekniikkakeskus CSC ja Kajaanin ammattikorkeakoulu käynnistivät hankkeen, joka vauhdittaa data-analytiikan hyödyntämistä Kainuun alueen yrityksissä. Datalähtöinen talous on tunnistettu laajasti uudeksi liiketoiminnan tekemisen tavaksi ja data-analytiikka, big data sekä tekoäly ovat keskeisiä tapoja, joilla yritykset saavuttavat suuren mittakaavan kilpailukykyä nykypäivänä.  Yrityksille kertyy paljon dataa esimerkiksi teknisistä prosesseista, antureista, tietojärjestelmistä ja asiakasrajapinnasta – tämän datan analysointi auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan taustalla olevia ilmiöitä sekä riippuvuuksia. Data-analytiikan kiihdyttämö -hankkeessa luodaan data-analytiikan käyttöönottoon suoraviivainen prosessi. Sen avulla Kainuun alueella toimivat yritykset ja yhteisöt voivat nopeasti kokeilla mitä data-analytiikka voisi heille tarjota ja ottaa käyttöön analytiikkaan perustuvia ratkaisuja.

Bull-supertietokone tuli Kajaanin ammattikorkeakoululle

Kajaanin ammattikorkeakoulu on hankkinut supertietokoneen Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:ltä. Bull-hybridijärjestelmä vastaa datalähtöisiin TKI- ja koulutustarpeisiin.  Tekoälyn tehokas soveltaminen vaatii monenlaista ja monitasoista osaamista ja tarkoituksenmukaista infrakstruktuuria kasvavan tietomäärän tallentamiseen ja prosessoimiseen. Digitalisaatiossa ja tekoälyn soveltamisessa data on keskeisessä asemassa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu osaksi Pohjois-Euroopan suurinta ICT-allianssia

KAMK on liittynyt suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteiseen ICT-allianssiin Allied ICTn Finlandiin (AIF). AIF:n jäsenyys vahvistaa KAMKin toimintaa ja takaa, että KAMK on entistä tiiviimmin mukana IT-alan kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yksi allianssin tavoitteista on saada Suomeen miljardiluokan pysyvä investointipiikki hyödyntämällä tutkimuslaitosten kapasiteettia yritysten tarpeisiin. Verkosto mahdollistaa KAMKin kehittää vahvuuksiaan konesali- ja datasta tekoälyyn -teemoissa yhdessä Suomen parhaimpien kumppaneiden kanssa. Allied ICT Finland on 2018 perustettu allianssi, jossa on mukana 15 yliopistoa ja tutkimuskeskusta, seitsemän kaupunkialuetta ja noin 3000 ICT-alan ammattilaista.

Linkki alliedict.fi verkkosivustolle