Hyppää sisältöön
Päiväkodissa on kivaa kavereiden kanssa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kiinteä kuukausimaksu, joka määräytyy perheen tulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Maksua määrättäessä perheeksi katsotaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. Mikäli lapsi varhaiskasvatuksessa kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Maksu tarkistetaan kaikilta joka toinen vuosi asiakasmaksulain indeksitarkistuksen yhteydessä. Perheen tuloissa ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava myös toimikauden (1.8.-31.7.) aikana maksun tarkistamista varten. Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu, mikäli se on 12. laskutettava kuukausi eli lapsen varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa.

Maksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

 • Maksun määräämistä varten tulee toimittaa perheen tulotiedot viimeistään kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja, maksuksi määrätään enimmäismaksu.

  Maksujen perusteena olevat tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi asiakasmaksulain indeksitarkistuksen yhteydessä ja tehdään uudet maksupäätökset. Maksu tarkistetaan myös silloin, jos perheen tuloissa tapahtuu olennainen muutos, perheen olosuhteet muuttuvat, maksu osoittautuu virheelliseksi tai lapsen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu. Jos maksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

  Perheen tuloissa tai olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava varhaiskasvatuksen toimistoon, os. Kajaanin kaupunki, Varhaiskasvatus, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani.

  • ansiotulot
  • verolliset luontaisedut
  • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
  • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
  • verolliset päivärahat
  • eläkkeet ja elinkorot (myös päivähoidossa olevien lasten)
  • elatusavut ja elatustuet
  • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
  • työmarkkinatuki ja koulutustuki
  • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
  • sairauspäiväraha, äityis-, isyys- ja vanhempainraha
  • joustava- ja osittainen hoitoraha
  • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
  • kunnan maksama omaishoidon tuki
  • perhehoitajan hoitopalkkio
  • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
  • lomaraha (5 % bruttopalkasta kuukautta kohti)

  Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä toisiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kulut ja syytinki.

  • lapsilisä
  • lapsen hoitotuki
  • asumistuki
  • vammaistuki
  • sotilasavustus
  • rintamalisä
  • opintotuki
  • Työllisyysrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
  • toimeentulotukena maksettava toimintaraha
  • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
  • julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukainen kulukorvaus
  • opintojen johdosta maksettavat apurahat
  • matkustussäännön mukainen päiväraha
  • kulukorvaukset
  • perhehoidon kustannuskorvaukset
  • lasten kotihoidon tuki
 • Lapsen varhaiskasvatuksesta peritään perheen bruttotuloihin perustuva kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin. Maksu määräytyy vähimmäistulorajan ylittävästä tulosta laissa määrätyn prosentin mukaisesti.
  Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

  Asiakasmaksun tulorajat 1.3.2023 alkaen:

  Perheen           Vähimmäis-    Maksu-               Enimmäis-
  henkilö-           tuloraja            prosentti             maksun
  määrä               euroa/kk                                       tuloraja

  2                         3 874               10,70                      6 626
  3                         4 998               10,70                      7 750
  4                         5 675               10,70                       8 427
  5                         6 353               10,70                       9 105
  6                         7 028               10,70                       9 780

  Asiakasmaksun tulorajat 1.8.2024 alkaen:

  2                          4 066              10,70                      6 972
  3                           5 245              10,70                      8 151
  4                           5 956              10,70                      8 862
  5                           6 667              10,70                      9 573
  6                           7 376               10,70                    10 282

  Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa, 1.8.2024 alkaen 311 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 28 euroa, 1.8.2024 alkaen 30 euroa kuukaudessa. Jos perheestä on varhaiskasvatuksessa useampia lapsia, toisen lapsen maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään  118 euroa, 1.8.2024 alkaen 124 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Toisen ja sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokoaikaiseen maksuun.

 • Kajaanissa on käytössä varattuihin tunteihin perustuva varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.
  Maksuprosentit määräytyvät seuraavasti:

  Lapsen hoitoaika tuntia/kk             Maksu% kokoaikaisesta maksusta
  0-84 h/kk                                                    60 %
  85-107 h/kk                                                 70 %
  108-130 h/kk                                               80 %
  131-150 h/kk                                                90 %
  yli 150 h/kk                                                 100 %

  Maksuprosentit määräytyvät 1.8.2024 alkaen seuraavasti:

  0-84 h/kk (enint. 20 h/vko)                     60 %
  85-107 h/kk (25 h/vko)                              70 %
  108-147 h/kk (yli 25 alle 35 h/vko)         85 %
  148  h/kk tai enemmän (väh. 35 h/vko) 100 %

  Ilmoitus varhaiskasvatusajan tarpeesta tehdään edellä olevan taulukon mukaisesti vähintään 3 kuukauden ajalle. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tulee perheen määritellä tarve uudelleen. Uusi tuntimäärä astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuen.

 • Lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Esiopetuksen osuus (4h/koulupäivä) on maksuton. Esiopetuksessa noudatetaan koulujen loma-aikoja.

  Esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lasten maksuprosentit:
  0-40 h/kk                                                  40 %
  41-84 h/kk                                                 60 %
  85-107 h/kk                                               70 %
  108-130 h/kk                                             80 %
  131-150 h/kk                                              90 %
  yli 150 h/kk                                                100 %

  Esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksuprosentit 1.8.2024 alkaen:
  0-84 h/kk (enint. 20 h/vko)                    60 %
  85-107 h/kk (25 h/vko)                             70  %
  108-147 h/kk (yli 25 – alle 35 h/vko)      85 %
  148 h/kk tai enemmän (väh. 35 h/vko) 100 %

  Ilmoitus varhaiskasvatusajan tarpeesta tehdään edellä olevan taulukon mukaisesti vähintään 3 kuukauden ajalle. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve muuttuu, tulee perheen määritellä tarve uudelleen. Uusi tuntimäärä astuu voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta lukien. Ilmoitusta ei voi tehdä takautuen.

 • Leikkikerhomaksu on 17 % kokopäiväisestä maksusta. Pienin perittävä kerhomaksu on 5 euroa. Kerhot toimivat kahtena päivänä viikossa, 3 tuntia/päivä.

 • Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on 20 euroa/päivä.

  Koululaisen vuorohoidosta perittävät yksittäisten päivien maksut, jotka eivät ole tulosidonnaisia:

  • Yksittäinen päivämaksu vuorohoidossa 1-5 tuntia on 25 euroa
  • Yksittäinen päivämaksu vuorohoidossa 5-24 tuntia on 35 euroa
 • Poissaolot hyvitetään ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

  • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa  vähintään 11 päivää kalenteri-kuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  • maksua ei peritä lainkaan, jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kalenterikuukauden
  • jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta
  • varhaiskasvatukseen ei ole oikeutta sillä ajalla, kun alle 2 vuotiaan lapsen hoidosta Kela maksaa isyysrahaa (laskettu aika ennen 4.9.2022) tai vanhempainrahaa (laskettu aika 4.9.2022 jälkeen), asiakasmaksu hyvitetään näiltä päiviltä ja ne on ilmoitettava etukäteen varhaiskasvatuspaikkaan
  • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, maksun periminen alkaa siitä päivästä, jolloin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa ja päättyy siihen päivään, jolloin varhaiskasvatus päättyy.
 • Varhaiskasvatuspaikan irtisanomisesta ilmoitetaan kirjallisesti ensisijaisesti päiväkotiin mahdollisimman pian varhaiskasvatuksen päättymisen varmistuttua. Lomakkeen irtisanomista varten saa päiväkodilta.

Yhteystiedot

 • Manninen Päivi

  Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

 • Komulainen Tuula

  Varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

 • Kähkönen Sari

  varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija

  Toimipaikka

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus

  Aamu- ja iltapäivätoiminta

  Päiväkodit ja perhepäivähoito

  Sivistystoimiala

  Varhaiskasvatuksen hallinto

  Varhaiskasvatus