Hyppää sisältöön
Peruopetuksessa voit opiskella nykyaikaisissa tiloissa

Perusopetuksen oppilaaksi

Tämä sivu palvelee sinua:

 • kun kyse on ensimmäiselle luokalle ilmoittaumisesta ja/tai koulunsa aloittavan osalta koulupaikkatoive on muualle kuin lähikouluun
 • kun huoltaja haluaa hakea oppilaalle koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta
 • kun muuttava oppilas ilmoitetaan perusopetukseen
 • kun etsit tietoa Kajaanissa tarjottavasta painotetusta opetuksesta (Keskuskoulu/musiikki, Lyseo/matematiikka ja Lehtikangas/liikunta, Seminaarin koulu ja Keskuskoulu/kaksikielinen opetus)
 • kun etsit tietoa JOPO:osta eli joustavaa perusopetuksesta ja siihen hakemisesta (Lyseo/Kaukametsän opisto, Koskikatu 4B, vuosiluokat 7-9)
 • kun etsit tietoa AVO-luokasta ja siihen hakemisesta (Lehtikankaan koulu/Sairaalakoulu, vuosiluokat 6-9)
 • Ilmoittautuminen ensimmäiselle luokalle ja hakeminen muuhun kuin lähikouluun

  Vuonna 2017 syntyneet lapset aloittavat koulunkäyntinsä lukuvuoden 2024 alussa. Kouluun ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa https://kajaani.inschool.fi.

   

  Teknisissä ongelmissa voitte ottaa yhteyttä virka-aikana 044 7100 552/Juha Moilanen

  Mikäli lapsen osoite on muuttunut ja lähikoulu väärä, voitte ottaa yhteyttä virka-aikana 044 714 8283/Leena Karjalainen.

  Koulu alkaa keskiviikkona 7.8.2024.

  Mihin kouluun?

  Jokaisella oppilaalla on perusopetuslain perusteella oikeus päästä lähikouluunsa. Kunta määrittelee mm. oppilaskuljetusten perusteella, mikä koulu on oppilaalle lähikoulu.   Sähköisessä kouluun ilmoittautumislomakkeessa lähikoulu on jo merkitty valmiiksi oppilaan väestörekisteristä saadun osoitteen perusteella.

  Erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestetään opetusta muussakin kuin lähikoulussa. Jos koulupaikaksi on  oppilaspalaverissa sovittu erityisopetuksen pienryhmä muualla kuin lähikoulussa, sen voi merkitä ilmoittautumisessa kohtaan Lisätiedot. 

  Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Hakemus tehdään Wilmaan Hakemukset ja päätökset -valikossa. Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sen koulun rehtori, jossa koulunkäynti halutaan aloittaa.

  Sivistyslautakunnan 27.4.2022 § 60 tekemä päätös

  Oppilaaksi muuhun kuin lähikouluun hakevien valintaperusteet ovat Kajaanissa 1.1.2014 alkaen seuraavat:

  1. Terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva erityinen syy (huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto liitteenä)
  2. Sisaruusperuste: samassa osoitteessa asuva sisarus on jo siinä koulussa oppilaana, johon haetaan. Tämä koskee ainoastaan alakoulun eli 1.-6.-vuosiluokien oppilaita.
  3. Koulumatka: oppilaan koulumatka ja sen turvallisuus ja vaivattomuus voidaan huomioida päätöstä tehtäessä

  Tärkeää tietoa koulun aloitukseen liittyen

   

 • Toimimme lähikouluperiatteella.  Peruskoulujen sijainnit oppilaaksiottoalueineen löytyvät kohdasta Katso peruskoulut kartalla. Lähikouluun ilmoittaudutaan koulun rehtorille ja rehtoreiden yhteystiedot löytyvät kunkin koulun sivulta. Oppilaan ilmoittamiseksi kouluun rehtorille ilmoitetaan oppilaan nimi ja henkilötunnus. Lisäksi tarvitaan huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Yhteydenoton jälkeen oppilaalle katsotaan luokkapaikka ja hänet liitetään tietojärjestelmään. Tämän jälkeen koulusihteeri  voi luoda huoltajalle koodin, jonka kautta huoltaja pääsee täyttämään sähköisen Oppilastietolomakkeen.

  Mikäli tarvitset ohjausta lähikoulun suhteen, ota yhteyttä palveluasiantuntijaan. Jos oppilas on erityisessä tuessa ja tarvitsee pienryhmäpaikan, se osoitetaan kaupungin vapaana olevista paikoista ja ota tällöin yhteyttä kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijaan.

  Vanhemmat voivat halutessaan hakea lapselleen koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Sivistyslautakunta on 27.4.2022 § 60 tekemässään päätöksessä linjannut, että oppilaaksi muuhun kuin lähikouluun hakevien valintaperusteista Kajaanissa 1.1.2014 alkaen.

  Muun kuin lähikoulun valintaperusteet:

  1. Terveydentilaan liittyvä tai muu asiantuntijalausuntoon perustuva erityinen syy (huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto liitteenä)
  2. Sisaruusperuste: samassa osoitteessa asuva sisarus on jo siinä koulussa  oppilaana, johon haetaan. Tämä koskee ainoastaan alakoulun eli 1.-6.-vuosiluokien oppilaita.
  3. Koulumatka: oppilaan koulumatka ja sen turvallisuus ja vaivattomuus voidaan huomioida päätöstä tehtäessä

  Päätöksen oppilaan ottamisesta muuhun kuin lähikouluun tekee sen koulun rehtori, jossa koulunkäynti halutaan aloittaa. Kajaanin perusopetuksessa olevan oppilaan osalta hakemus voidaan tehdä Wilmassa  ja Kajaanin muuttavan oppilaan osalta käytetään paperihakemusta:

  Koulunkäyntioikeuden hakeminen muuhun kuin lähikouluun

 • Kaksikielinen opetus

  Kajaanin perusopetuksessa kaksikielistä (suomi-englanti) opetusta järjestetään 1-2 luokilla Seminaarin koulussa ja 3-4 luokilla ja siitä eteenpäin Keskuskoulussa. Ohessa esitteet suomeksi ja englanniksi.

  Kaksikielinen opetus esite suomeksi

  Kaksikielinen opetus esite englanniksi

  Miksi kaksikieliseen opetukseen

  Kajaanissa on lisäksi 3. alkavaa musiikin painotettua opetusta  ja 7. luokalta alkavat matematiikan ja liikunnan erikoisluokat. Luokille on valintakokeet.

  Kaikki kuudennen luokan oppilaat saavat tiedon ensisijaisesta koulupaikasta sekä ohjeet erikoisluokalle hausta ja toissijaisen koulupaikan hausta.

  Kajaanin lyseon matematiikkaluokka

  Kajaanin lyseon matematiikkaluokan päätavoite on luoda myönteistä asennetta matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kohtaan ja korostaa niiden merkitystä muuttuvassa yhteiskunnassa. Tarkoituksena on koota matematiikasta ja luonnontieteellisistä aineista kiinnostuneita oppilaita opiskelemaan painotetusti kyseisiä aineita.

  Painoalueet ovat matematiikan, fysiikan, kemian ja biologian opiskelussa. Matematiikkaluokan oppilaat opiskelevat yläkoulussa kaksi vuosiviikkotuntia enemmän matematiikkaa, kemiaa ja biologiaa kuin muut oppilaat.

  Opiskelussa pyritään hyödyntämään uuden opetussuunnitelman mukaisesti enemmän tietoteknisiä sovelluksia, minkä lisäksi oppilaat pääsevät tutustumaan lukion pitkään matematiikkaan. Matematiikkaluokan oppilaat valitaan tammikuussa pidettävällä pääsykokeella.

  Kajaanin lyseossa aloitti syksyllä 1998 ensimmäinen matematiikkaluokka. Syksystä 1999 alkaen koulumme oli LUMA-pilottikouluna eli mukana valtakunnallisessa matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden kehittämishankkeessa.

  LUMA-aineita ovat matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia.  Kajaanin kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt matematiikkaluokalle erillisen luma-aineita painottavan tuntijaon ja opetussuunnitelman.  Koululla on näin mahdollisuus kehittää opetusta ja opetusvälineistöä.

  Lehtikankaan yläkoulun liikuntapainotteinen luokka

  Liikuntapainotteisten luokkien tarkoitus on antaa liikunnallisesti lahjakkaille ja liikunnasta innostuneille oppilaille tavallista monipuolisempaa ja tehostettua liikunnan opetusta. Liikuntapainotteisella luokalla on samat oppiaineet kuin muillakin luokilla.

  Lisäliikunta on sisällytetty oppilaan valinnaisaineisiin eli valintana liikunta. Liikuntapainotteisille luokille oppilaat valitaan Olympiakomitean hyväksymän valtakunnallisen soveltuvuuskokeen perusteella. Luokalle valitaan vuosittain 22 oppilasta. 7. luokalla kaikilla oppilailla on kaksi ylimääräistä tuntia liikuntaa tavallisen liikunnan lisäksi (2+2). 8.  luokalla kahden + yhden (3) kaikille yhteisen liikuntatunnin lisäksi oppilaiden kuudesta valinnaistunnista neljä (4) on liikuntaa. Liikuntaa on 3+4 tuntia viikossa. 9. luokalla liikuntaa 2 + 2 + 2 tuntia.

  Keskuskoulun musiikkiluokka

  Musiikkiluokkatoiminta alkoi Kajaanissa jo 1960-luvun lopulla ja jatkuu edelleen. Keskuskoulun musiikkiluokilla annetaan laajennettua musiikinopetusta 3 – 9 -luokilla. Kajaanin kouluissa testataan kaikki halukkaat 2. luokkien oppilaat. Musiikkiluokalle oppilaat valitaan musikaalisuuden eri osa-alueita testaavalla testillä.

  Musiikkiluokalla opiskelu vaatii koulunkäyntivalmiuksien hyvää hallintaa; esitys- ja konserttikausina oppilas työskentelee normaalia enemmän itsenäisesti ja omatoimisesti. Musiikkiluokilla on oma tuntijakonsa, joten musiikinopetusta on enemmän kuin muilla yleisopetuksen luokilla. Musiikkiluokilla oppilaat saavat monipuolista musiikin opetusta. Tuloksena on syntynyt erilaisia soitin- ja lauluyhtyeitä, kuoroja ja nuorisosinfoniaorkesteri. Teoriaopetus hoidetaan yhdessä Kajaanin musiikkiopiston kanssa. Musiikkiluokkalaiset tekevät mm. joulu- ja kevätkonsertteja, musikaaleja sekä musiikkinäytelmiä. Lisäksi musiikkiluokkalaiset tekevät Kajaania tunnetuksi osallistumalla kuoro- ja musiikkitapahtumiin ympäri Suomea.

  Musiikkiluokkien vahvoina tukijoina toimivat luokkien vanhempainyhdistykset sekä Väinämöisen Laulu ja Soitto ry. Väinämöisen Laulu ja Soitto ry on musiikkiluokkalaisten vanhempien muodostama kannatusyhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 1983. Yhdistyksen tehtävänä on tukea ja avustaa taloudellisesti Kajaanin Keskuskoulun musiikkiluokkien toimintaa. Yhdistyksen varat käytetään kokonaisuudessaan musiikkiluokkien hyväksi, sen toiminta on hyvin tarpeellinen lisä musiikkiluokkatoiminnassa.

   

 • JOPO:sta suuntaa elämään

  JOPO voi olla hyvä vaihtoehto oppilaalle jolla on alisuoriutumista, koulumotivaation puutetta sekä mahdollinen riski jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja siten syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä.

  Joustavan perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan koulumotivaatiota ja elämänhallintaa, lisätä positiivista asennetta koulunkäyntiä ja elämää kohtaan, kasvattaa tavoitteellisuutta sekä vahvistaa itsetuntoa.  JOPO:ssa opiskelllaan oman opettajan ja nuoriso-ohjaajan johdolla max 10 oppilaan ryhmässä koulussa, leirikouluissa ja työpaikoilla oppilaan oman oppimissuunnitelman mukaisesti.

  JOPO-luokalle siirtymisen aloitteentekijä voi olla koulun tai oppilashuollon henkilöstöön kuuluva, oppilas itse ja/tai hänen huoltajansa. Oppilaat valitaan hakemusten perusteella. Varsinainen haku tulevaa lukuvuotta varten on keväällä, mutta paikkoja voidaan oppilastilanteen mukaan täyttää myös lukuvuoden aikana.

  Kajaanin joustavan perusopetuksen ryhmät toimivat Kaukametsän opiston (Koskikatu 4B) tiloissa. JOPO on tarkoitettu kaupungin 7. – 9. luokkien oppilaille ja siihen haetaan erillisellä hakemuksella.

  Lisätiedot:

  Jopo-opettaja Aki Kähköseltä 044 4214 026 aki.kahkonen@edukajaani.fi

  Jopo-opettaja Marjo Vatanen 044 710 0249 marjo.vatanen@edukajaani.fi

  Tutustu tarkemmin:

 • AVO-luokka opetus

  Sairaalaopetus on osa Kajaanin kaupungin perusopetusta. Koulun oppilaina ovat Kainuun alueelta tulevat peruskoululaiset, jotka ovat tutkimuksissa tai hoidossa Kainuun keskussairaalassa. Lisäksi opetusta järjestetään AVO-luokassa erikoissairaanhoidon piirissä avohoidossa oleville peruskoulun yläkouluikäisille oppilaille erillisen koulusopimuksen mukaan. Avoluokassa opetusta annetaan oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä psyykkisten ongelmien vuoksi. Avoluokkaan haetaan erillisellä hakemuksella, jonka perhe ja koulu tekevät yhteistyössä. Avoluokka on suunnattu 6-9 luokkalaisille oppilaille.

  Avoluokan hakukriteerit:

  – Oppilaalla on toimiva hoitosuhde nuorisopsykiatrisen poliklinikan kanssa
  – Oppilaan oma koulu on tarjonnut vahvoja pedagogisia tukitoimia, oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon palveluita
  – Oppilaalla, jolla on päihdyttävien aineiden ongelmakäyttöä, tulee olla asianmukaisessa hoidossa
  – Oppilaalla on oma halu aloittaa koulunkäynti avoluokassa ja perhe sitoutuu yhteistyöhön
  – Vanhemmat sitoutuvat hakemaan lapsen pois koulusta vaikeissa ongelmatilanteissa

  Avoluokassa koulua käydään kotoa pitäen. Avoluokkapaikka on oppilaalle määräaikainen. Opiskelupaikan säilyttäminen edellyttää säännöllistä koulunkäyntiä. Tavoitteena on, että nuori pystyy opiskelemaan omassa koulussa.

  Paikkoja täytetään jatkuvalla haulla neljä kertaa vuodessa tai sen mukaan kun paikkoja vapautuu.

   

  Tutustu tarkemmin:

  AVO-luokkapolku

  Hakemus AVO-luokkaan

  Tiedote oppilaan omalle koululle