Hyppää sisältöön

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetukset

Koulukuljetukseen hakeminen lukuvuodelle 2024-2025

KOULUKULJETUKSEEN HAKEMINEN LUKUVUODELLE 2024-2025

 

Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen, jos koulumatkan pituus on:

  • 0 – 2 vuosiluokan oppilaalla on yli 3 kilometriä
  • 3 – 9 vuosiluokan oppilaalla on yli 5 kilometriä

sekä esikoululaisella kotoa esiopetukseen tai kaupungin osoittamasta varhaiskasvatuspaikasta esiopetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 3 kilometriä. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kehitysvammaisten opetuksessa opiskeleville oppilaille järjestetään kuljetus ilman kilometrirajoja.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2,5h). Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tunti (3h).

Kuljetus järjestäminen

Perusopetus laki 32 §
Koulukuljetuksen järjestämisen ehtona on, että oppilas käy kunnan osoittamaa oppilaaksiottoalueen lähikoulua. Ns. toissijaista koulua käyvän oppilaan matkakustannuksista vastaa huoltaja.  Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista.

Yhteishuoltajuudessa olevalle oppilaalle koulumatkat järjestetään vain oppilaan virallisesta osoitteesta lähikouluun (osoite, missä oppilas on väestörekisterin mukaan kirjoilla).

Tilapäisosoitteesta tai hoitopaikasta kuljetusta ei järjestetä. Kaupunki ei vastaa myöskään terapia-, hammaslääkäri- tai kerhokyydeistä.

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä hyödyntäen ja vain muutoin taksikuljetuksina. Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko koulumatkalle. Koulumatka voi sisältää itse kuljettavan osuuden. Koulumatkaan voi sisältyä myös kävelymatka linja-auton tai kouluauton noutopisteeseen. Oppilas voi joutua käyttämään matkasta riippuen useita eri kuljetusmuotoja. Koulukuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla koulupäivän/kuljetuksen alkamista

Erillistä kuljetus kodin ja pysäkin/kuljetukseen nousupisteen välille ei pääsääntöisesti järjestetä kuljetuksia, jos matka on lyhyempi tai yhtä pitkä kuin koulukuljetuksen järjestämisraja eli 3 tai 5 kilometriä.

Kuljetusavustus

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on kunnan harkinnan mukaan oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Ensisijaisena vaihtoehtona on joukkoliikenne tai olemassa oleva muu koulukuljetus. Oppilaan huoltajalle voidaan harkinnan varaisesti myöntää hakemuksesta koulumatkakustannusten korvausta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa lasta itse. Korvauksen suuruus määräytyy joukkoliikenteen lipputaksojen mukaisesti. Kuljetusavustusta tulee hakea etukäteen. Kaupunki maksaa kuljetusavustuksen erillisillä päätöksillä. Kuljetusavustusta haetaan erityissyistä myönnettävän koulukuljetuksen sähköisellä hakemuslomakkeella.
Tai paperisella lomakkeella.

Muuta

Koululaiset on vakuutettu koulutapaturman varalle myös koulumatkojen aikana.

Koulukuljetukseen hakeminen (sähköinen hakemus)

Tietoa koulukuljetuksista

  • Aamu -ja iltapäivätoimintaan kuljetusta ei  järjestetä. Olemassa olevia joukkoliikennevuoroja voi käyttää, mutta erilliskuljetuksia ei järjestetä. Oppilaalle käyttöön annettu bussikortti oikeuttaa kahteen matkaan päivässä, tulo- ja paluukyytiin. Poikkeuksena ovat kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain piirissä olevat oppilaat, joille on kuljetus on kirjattu erityishuolto-ohjelmaan. Kuljetusta haetaan tässä tapauksessa Kainuun hyvinvointialueen vammaispalveluista.

  • Kaupunki järjestää maksuttoman koulukuljetuksen esiopetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 3 km ja lapsi käy esiopetuksessa kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa. Kuljetus järjestetään ensisijaisesti joukkoliikennettä hyödyntäen ja siihen voi liittyä myös itsekuljettava osuus bussi -tai taksireitille.

    Esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitseville kuljetusta ei järjestetä vaan huoltajat vastaavat kuljetuksista. Jos lapsi on osan viikkoa varhaiskasvatuksessa ja osan viikkoa pelkässä esiopetuksessa (4h) ja joiden koulumatkan on yli 3 km voidaan myöntää esiopetukseen kulkemiseen kuljetusavustus mikäli joukkoliikennettä ei ole käytössä. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä (SIVLTK§ 27 19.3.2014) vaan huoltajalle maksetaan ensisijaiset kuljetusavustus.

    Kodin ja varhaiskasvatuksen välisissä matkoissa ei ole kuljetusoikeutta. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä.

    Esiopetuksen kuljetuksen sähköinen hakemuslomake

    Paperinen versio

  • Valmistavan opetuksen ja yleisopetuksen maahanmuuttajataustaisille oppilaille on samat koulukuljetusperusteet kuin muillekin perusopetuksen oppilaille.

    Kotoutumisen alkuvaiheessa kuljetus voidaan kuitenkin järjestää määräaikaisena kielitaidottomalle oppilaalle nk. Kotolain (Laki kotoutumisen edistämisestä, 30.12.2010/1386) nojalla kevennetyin perustein ilman kilometrirajoja, mikäli kulkeminen on kohtuuttoman vaikeaa ja/tai vaarantaa oppilaan turvallisuuden. Kuljetus järjestetään joukkoliikennettä hyödyntäen 2 kuukauden ajan siitä, kun oppilas on aloittanut koulunkäynnin. Kuljetus voidaan harkinnanvaraisesti järjestää hakemuksesta sen lukuvuoden loppuun, jona oppilas on aloittanut valmistavassa opetuksessa. Tulosalueen johtaja ratkaisee asian.

  • Koulumatka mitataan lyhintä, ympäri vuoden jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.
    Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia (2,5h). Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tunti (3h).

    Kuntaliiton suosituksen (Henkilökuljetusopas, Silja Siltala ) mukaan oppilaan kävelyaika / kilometri lasketaan kaavalla:
    Oppilaan kilometriä kohti käyttämä keskimääräinen kävelyaika

    Ikä  Kävelyaika/min

    5    16
    6    15
    7    14
    8    13
    9    12,5
    10  12
    11  11,8
    12  11,6
    13  11,4
    14  11,2
    15  11
    16  10,8

    Matka-aika lasketaan oppilaan kotoa lähtöajasta kotiin saapumisaikaan saakka.

  • Erikoisluokille (liikunta, musiikki, matematiikka, kaksikielinen opetus ja JOPO) menevälle oppilaalle kaupunki antaa em. perusteiden (koulumatka yli 3km/5km) täyttyessä maksuttoman kuljetuksen olemassa olevilla joukkoliikennevuoroilla. Erikoisluokille kulkevien oppilaiden kohdalla ei huomioida tuntirajoja. Koulukuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan koululla koulupäivän/kuljetuksen alkamista.

Yhteystiedot

Koulukuljetuksia koskevat kyselyt.

  • Koulukuljetus

    Joukkoliikenne

    Konsernipalvelut-toimiala

    Joukkoliikenne

    Konsernipalvelut-toimiala