Hyppää sisältöön
Kädet koskettavat toisiaan

Monikulttuurinen opetus

Kajaanin perusopetuksessa on yli 20 eri äidinkieltä puhuvia oppilaita. Monikielisyys ja -kulttuurisuus rikastuttaa koulua. Perusopetus tukee oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa.

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Perusopetuksessa pyritään aina huolehtimaan, että oppilas ja hänen huoltajansa saavat riittävästi tietoa Suomen koulujärjestelmästä ja koulunkäynnistä myös omalla kielellään.

Opetus ja oppimisen tuki

Eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden kielitaidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseen järjestetään tukea ja valmistavaa opetusta.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoite on kehittää oppilaan kielitaitoa ja antaa valmiuksia koulunkäyntiin. Suomi toisena kielenä -opetus, tukiopetus ja oman äidinkielen opetus tukee paitsi kielenoppimista myös kaikkea eri tiedonalojen sisältöjen omaksumista. Monikielistä kouluympäristöä edustaa myös kaksikielinen perusopetus (suomi – englanti). Aikuisten perusopetuksessa 16–25-vuotiaat maahanmuuttajat voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän.

  • Jos perusopetuksen ikäisen lapsen suomen kielen taito ei vielä riitä perusopetuksessa selviytymiseen, hän aloittaa koulunkäynnin valmistavan opetuksen luokassa.
  • Valmistavan luokan opetus järjestetään pienessä ryhmässä. Opetuksen tavoite on vahvistaa suomen kielen taitoa, tukea kotoutumisessa ja kehittymisessä sekä antaa valmiuksia perusopetusta varten.
  • Valmistavaan opetukseen on oma valtakunnallinen opetussuunnitelmansa.
  • Pienten valmistava opetus toimii Seminaarin koulussa ja isompien Keskuskoulussa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy hänelle valittuun perusopetuksen luokkaan.
  • Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääristä.
  • Oppimääräksi valitaan suomi toisena kielenä, jos oppilaan suomen kielen taidoissa on puutteita.
  • Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppimäärän valinnasta päättää huoltaja.
  • Opetuksen tavoite on saada riittävä kielitaito arkielämään ja eri teemojen opiskeluun.
  • Kielitaitoa kehitetään kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa.
  • Oppilas voi saada myös oman äidinkielensä opetusta, jos ryhmään tulee vähintään neljä oppilasta.
  • Oman äidinkielen opiskelu kehittää ajattelu-, ja keskustelutaitoja, auttaa hankkimaan tietoa, arvostamaan omaa kieltä ja muita kieliä sekä ymmärtämään omaa ja muiden kulttuuria.
  • Oman äidinkielen opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Lukuvuonna 2021-2022 oman äidinkielen opetusta tarjotaan venäjän ja arabian kielissä.
  • Kajaanissa aloitetaan elokuussa 2021 kaksikielinen perusopetus (suomi – englanti) alakoulun luokilla 1–4. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Oppinaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain. Tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että englannin kielessä.
  • Opetus aloitetaan vuosiluokilla 1–2 Seminaarin koululla ja vuosiluokilla 3–4 Keskuskoululla.
  • Kaksikielisen perusopetuksen esittely
  • Kajaanissa 16 – 25-vuotiailla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä noin 3 vuodessa.
  • Aikuisten perusopetusta järjestää Kajaanin lyseo.
  • Aikuisten perusopetuksessa on oma opetussuunnitelma.
  • Opetukseen haetaan tasokokeella, jossa testataan suomen kielen, matematiikan ja englannin osaamista.

Videoita perusopetuksesta eri kielillä

Kieli- ja kulttuurikoordinaattorit tukevat oppimista

Perusopetuksessa toimii kaksi kieli- ja kulttuurikoordinaattoria, joiden puoleen koulut ja perheet voivat kääntyä kaikissa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien oppilaiden opetukseen liittyvissä asioissa.

  • Suunnittelee, koordinoi ja kehittää eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden valmistavaa opetusta ja yleisopetusta (1.- 9. –vuosiluokat + aikuisten perusopetus).
  • Auttaa ja ohjaa mahdollisuuksien mukaan eri kieli-ja kulttuuritaustoista tulevia oppilaita ja heidän perheitään koulun arjessa.
  • Toimii eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevienoppilaiden opettajien ja muun kouluhenkilökunnan tukena monikulttuurisuustyössä.
  • Koordinoi ja kehittää suomi toisena kielenä (S2) -opetusta yhteistyössä opettajien kanssa.
  • Koordinoi ja kehittää oman äidinkielen opetusta yhteistyössä opettajien kanssa.
  • Osallistuu asiantuntijana paikallisen maahanmuuttajatyön kehittäjäryhmiin.
  • Osallistuu OPH:n ylläpitämän valtakunnallisen erikieli- ja kulttuuriryhmien verkoston (POIJU)toimintaan.
  • Tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen, kansainvälisten palveluiden, koulupsykologien, koulukuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien,
  • 2.asteen oppilaitosten, sekä muun yhteistyöverkoston (esim. hankkeet, kansalaisopisto, kolmas sektori, ulkomaalaisiatyöntekijöitä palkkaavat yritykset, lähialueidenkuntien maahanmuuttajatoimijat) kanssa.
  • Kun tarvitset neuvoa ja/tai ohjausta eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevaa oppilasta ja perhettä koskevissa kouluasioissa.
  • Kun sinulla herää jokin huoli monikielisenoppilaan oppimiseen tai kielitaidon kehittymiseen liittyen.
  • Kun haluat keskustella monikielisen oppilaan S2 –opetukseen liittyvistä asioista.
  • Kun sinulla on kysymyksiä monikielisen oppilaanoman äidinkielen opetuksesta.
  • Kun kutsut koolle siirtopalaverin monikielisenoppilaan vaihtaessa koulua tai luokkaa tai hänen siirtyessään esikoulusta 1. luokalle, alakoulusta yläkouluun, yläkoulusta 2. asteelle. HUOM: Nivelvaiheet ovat tärkeitä eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevan oppilaan koulupolulla.
  • Kun kutsut koolle oppilaspalaverin, joissa oppilaan tuen tarvetta arvioidaan/tarkistetaan.
  • Kun kutsut koolle monikielistä oppilasta koskevan moniammatillisen yhteistyöryhmän/-palaverin.
  • Kun tarvitset kulttuuritulkkia avuksi yhteistyössä eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevan perheen kanssa.
  • Kun viestintä eri kieli- ja kulttuuritaustasta tulevan oppilaan kodin ja koulun välinen viestintä takkuilee tai siinä esiintyy haasteita.
  • Kun tarvitset tukea ja/tai neuvontaa tarvittaessa tulkkipalveluiden käytössä.
  • Kun haluat esittää monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen liittyviä koulutustoiveita ja kehittämisehdotuksia.
  • Kun olet epävarma maahanmuuttajaoppilaanstatuksesta (turvapaikanhakija, pakolainen vai muusta syystä maahan tullut).

Yhteystiedot