Hyppää sisältöön
Kädet koskettavat toisiaan

Monikulttuurinen opetus

Kajaanin perusopetuksessa on yli 20 eri äidinkieltä puhuvia oppilaita. Monikielisyys ja -kulttuurisuus rikastuttaa koulua. Perusopetus tukee oppilaan kulttuuri-identiteetin rakentumista ja hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa.

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Perusopetuksessa pyritään aina huolehtimaan, että oppilas ja hänen huoltajansa saavat riittävästi tietoa Suomen koulujärjestelmästä ja koulunkäynnistä myös omalla kielellään.

Perusopetuksessa toimii kaksi kieli- ja kulttuurikoordinaattoria, joiden puoleen koulut ja perheet voivat kääntyä kaikissa eri kieli- ja kulttuuriryhmistä tulevien oppilaiden opetukseen liittyvissä asioissa.

Opetus ja oppimisen tuki

Eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien oppilaiden kielitaidon ja muiden tarpeellisten valmiuksien saavuttamiseen järjestetään tukea ja valmistavaa opetusta.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoite on kehittää oppilaan kielitaitoa ja antaa valmiuksia koulunkäyntiin. Suomi toisena kielenä -opetus, tukiopetus ja oman äidinkielen opetus tukee paitsi kielenoppimista myös kaikkea eri tiedonalojen sisältöjen omaksumista. Monikielistä kouluympäristöä edustaa myös kaksikielinen perusopetus (suomi – englanti). Aikuisten perusopetuksessa 16–25-vuotiaat maahanmuuttajat voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän.

  • Jos perusopetuksen ikäisen lapsen suomen kielen taito ei vielä riitä perusopetuksessa selviytymiseen, hän aloittaa koulunkäynnin valmistavan opetuksen luokassa.
  • Valmistavan luokan opetus järjestetään pienessä ryhmässä. Opetuksen tavoite on vahvistaa suomen kielen taitoa, tukea kotoutumisessa ja kehittymisessä sekä antaa valmiuksia perusopetusta varten.
  • Valmistavaan opetukseen on oma valtakunnallinen opetussuunnitelmansa.
  • Pienten valmistava opetus toimii Seminaarin koulussa ja isompien Keskuskoulussa. Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy hänelle valittuun perusopetuksen luokkaan.
  • Suomi toisena kielenä (S2) on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääristä.
  • Oppimääräksi valitaan suomi toisena kielenä, jos oppilaan suomen kielen taidoissa on puutteita.
  • Oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppimäärän valinnasta päättää huoltaja.
  • Opetuksen tavoite on saada riittävä kielitaito arkielämään ja eri teemojen opiskeluun.
  • Kielitaitoa kehitetään kuullun ymmärtämisessä, puhumisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa.
  • Oppilas voi saada myös oman äidinkielensä opetusta, jos ryhmään tulee vähintään neljä oppilasta.
  • Oman äidinkielen opiskelu kehittää ajattelu-, ja keskustelutaitoja, auttaa hankkimaan tietoa, arvostamaan omaa kieltä ja muita kieliä sekä ymmärtämään omaa ja muiden kulttuuria.
  • Oman äidinkielen opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Lukuvuonna 2021-2022 oman äidinkielen opetusta tarjotaan venäjän ja arabian kielissä.
  • Kajaanissa aloitetaan elokuussa 2021 kaksikielinen perusopetus (suomi – englanti) alakoulun luokilla 1–4. Opetus toteutetaan perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti.
  • Puolet opetuksesta annetaan suomeksi ja puolet englanniksi. Oppinaineiden opetuskielet vaihtelevat vuosiluokittain. Tavoitteena on luoda oppilaalle pohja elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä suomen että englannin kielessä.
  • Opetus aloitetaan vuosiluokilla 1–2 Seminaarin koululla ja vuosiluokilla 3–4 Keskuskoululla.
  • Kaksikielisen perusopetuksen esittely
  • Kajaanissa 16 – 25-vuotiailla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa perusopetuksen oppimäärä noin 3 vuodessa.
  • Aikuisten perusopetusta järjestää Kajaanin lyseo.
  • Aikuisten perusopetuksessa on oma opetussuunnitelma.
  • Opetukseen haetaan tasokokeella, jossa testataan suomen kielen, matematiikan ja englannin osaamista.

Videoita perusopetuksesta eri kielillä

Yhteystiedot