Hyppää sisältöön
Työpisteen ääressä

Perusopetuksen työ- ja loma-ajat sekä opetuksen järjestäminen

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2020-2021

Syyslukukausi ti 11.8. – pe 18.12.2020 (89 työpäivää)

 • Syysloma ma 12.10. – su 18.10.2020
 • Itsenäisyyspäivä su 6.12.2020
 • Joululoma la 19.12.2020 – ke 6.1.2021

Kevätlukukausi to 7.1.2021 – la 5.6.2021 (100 työpäivää)

 • Loppiainen ke 6.1.2021
 • Urheiluloma ma 8.3. – su 14.3.2021
 • Pääsiäisloma pe 2.4. – ma 5.4.2021
 • Vappu la 1.5.2021
 • Helatorstai 13.5.2021

Aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulujen työaikoja.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaolosta opetuksesta. Mikäli oppilas tarvitsee lomaa, anotaan sitä lyhyissä poissaloissa joko omalta opettajalta tai luokanvalvojalta (alle kolme päivää) ja pidemmissä poissaoloissa (enemmän kuin kolme päivää) koulun rehtorilta.

 

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2021-2022

Syyslukukausi ti 10.8. – ti 21.12.2021 (90 työpäivää)

 • Syysloma ma 18.10. – su 24.10.2021
 • Itsenäisyyspäivä ma 6.12.2021
 • Joululoma ke 22.12.2021 – su 9.1.2022

Kevätlukukausi ma 10.1.2022 – la 4.6.2022 (98 työpäivää)

 • Loppiainen to 6.1.2022
 • Urheiluloma ma 7.3. – su 13.3.2022
 • Pääsiäisloma pe 15.4. – ma 18.4.2022
 • Vappu su 1.5.2022
 • Helatorstai 26.5.2022

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen perustuu sivistyslautakunnassa hyväksyttyyn tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma vuodelta 2014 on otettu käyttöön 2016 ja siiihen on jo tullut lukuisia muutoksia lisäyksiä. Muutokset ja lisäykset on tehty erillisinä kokonaisuuksina ja ne on tässä listattu vuosiluvuittain aikajärjestykessä. Tulossa on vielä oppiaineiden vuosiluokkaistamisen vieminen päätökseensä, jonka jälkeen OPS taas kootaan kokonaiseksi, sisältäen myös muutokset ja lisäykset.

Perusopetuksen tuntijako

OPS 2016 Yleinen osa luvut 1-12

OPS 2016 Opetus ja oppiaineet sekä liitteet luvut 13-15

Opetusunnitelmauudistuksen 2016 yhteydessä laadittiin myös STEP-oppimiskokonaisuudet sekä Työelämätaidot ja yrittäjyyspolku, joita toteutamme osana perusopetusta.

OPS 2016 STEP-oppimiskokonaisuudet

OPS 2016 Työelämä- ja yrittäjyyspolku

Perusteisiin tuli muutoksia 2017.

OPS 2017 Perusteiden muutokset

2018 laadittiin  A1-kielen opetussuunnitelma 1-2 luokille vuodelta  ja 2019 uudistettiin Arviointiluku 6 Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi.

OPS 2018 AI-kieli 1-2 luokat

OPS 2019 luku 6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi

Uusimmat opetusuunnitelman osat ovat A2-kielen saksan opetussuunnitelma luokille 5-6. Tulossa on juuri myös jatko tälle eli A2-kielen saksan opetusuunnitelma luokille 7-9. 2019 valmistui myös kaksikielisen opetuken suunnitelma (suomi/englanti), jonka mukainen opetus aloitetaan Kajaanin Keskuskoulussa syksyllä 2021.

OPS 2019 A2-kieli saksa 5-6-luokat

OPS 2019 luku 10 Kaksikielinen opetus

Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon. Ohjaustoimintaa ja sen järjestämistä eri vuosiluokilla on kuvattu tarkemmin alla omana kokonaisuutenaan.

Lisäksi toimintaa ohjaavat erilaiset päivitettävät suunnitelmat

Tasa-arvo- ja yhden vertaisuussuunnitelma

Perusopetuksen TVT-strategia 2019-2023

Kulttuuripolku

Monikulttuurisuus on laaja kokonaisuus ja se on huomioitava perusopetuksen järjestämisessä monin tavoin. Aiheesta omalla sivulla

Monikulttuurinen opetus

Kajaanin perusopetuksessa järjestetään monenlaista painotettua opetusta. Uusimpana syksyllä 2021 alkaa Kajaanin perusopetuksessa kaksikielinen (suomi-englanti) opetus. 1-2 luokilla opetusta järjestetään Seminaarin koulussa ja 3-4 luokilla ja siitä eteenpäin Keskuskoulussa. Kajaanissa on lisäksi 3. alkavaa musiikin painotettua opetusta (Keskuskoulu)  ja 7. luokalta alkavat matematiikan (Lyseo) ja liikunnan (Lehtikangas)erikoisluokat. Luokille on valintakokeet. Kaikista näistä tarkemmin täältä kohdasta

Painotettu opetus 

Perusopetuksen työskentelyä tuemme ja kehitämme erilaisilla hankkeilla ja projekteilla, joista tarkemmin alla.

Liikuntatapahtumat ja muut koulujen yhteiset tapahtumat rytmittävät kouluvuotta. Niitä koskeva aikataulu ja tulokset löytyvät alta. Liikuntasalien iltakäyttö ohjautuu liikuntatoimen kautta sivulta

Liikuntapaikkojen varaukset

 

 • Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta.

  Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tärkeä osa tätä on ohjaus opintojen nivelvaiheissa, kuten oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.

  Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

  Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaille järjestetään vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET), joiden avulla he saavat omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä.

  Oppilaiden opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä. Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Tämä ohjaus toteutetaan vuosiluokilla 7-9 siten, että luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla 1 viikkotunti. Oppilaanohjauksen oppitunneista huolehtii opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Oppilaat saavat oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

  Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään tarkemmin vuosiluokkien 1-2, 3-6 ja 7-9 ohjaukselle asetetut tavoitteet.

   

 • Syksyllä 2020 alkoi perusopetuksessa kaksi uutta hanketta: Opetusuunnitelman arvuointiluvun 6 uudiostukseen liittyvät hanke Kainuun arviointitutorit sekä opetuksen kehittämiseen liittyvä Kajaanin oma Pedatutorit -hanke, joista tarkemmin:

  Kainuun arviointitutorit

  Pedatutorit

   

  Pedagogiset tutorit ja robotiikka hanke 2019-2021

  Kainuun maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa keskeisenä kehittämisen keinona on Kainuun älykäs erikoistuminen; automaatio, mittaustekniikka, pelit ja simulaatiot. Robotiikka ja ohjelmointi ovat tulleet osaksi uutta opsia, ja Kajaanissa niistä voidaan luoda jatkumo, “robotiikkapolku”, perusopetuksesta ammattikorkeakouluun. Tällainen kouluasteiden yhteistyö mahdollistaa tasalaatuisen ja johdonmukaisen digitaalisen oppimispolun luomisen oppijoille. Tavoitteiden toteuttamiseen tarvitaan tvt-tutoreiden teknisen ja pedagogisen osaamisen tason nostamista robotiikassa ja ohjelmoinnissa. Tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä ja resurssiviisautta käyttämällä ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoita tutoreina ja valmiita ympäristöjä tvt-tutoreiden tukena opetuksessa.

  Tavoitteet

  Luonteva jatko toiminnalle 2014 ->tvt-tutoreiden robotiikan ja ohjelmoinnin osaamisen tason nostaminen
  Tvt:n pedagogiikan kehittäminen
  Oppiasteet ylittävä yhteistyö perusopetus/Toinen aste/AMK

  Pitkällä aikavälillä OPS-työ, jossa robotiikkaa integroidaan eri oppiaineisiin  –  yhtenäinen Kajaanin perusopetuksen “robotiikkapolku”.
  Kainuulainen alueellinen näkökulma; Toiminta tukee Kainuun maakuntaohjelman keskeistä ajatusta Kainuun älykkäästä erikoistumisesta; automaatioon, mittaustekniikkaan, peleihin ja simulaatioihin.

  Pelimoottorit ja 3D-mallintaminen hanke 2019-2020

  3D-mallintaminen ja pelimoottorien hyödyntäminen toimivat jatkumona uuden opetussuunnitelman myötä tulleelle ohjelmoinnille. Yhteistyö korkea-asteen opiskelijoiden kanssa mahdollistaa vertaistuen, jossa kohtaa opettajan pedagoginen näkemys sekä tutoropiskelijan tekninen osaaminen.

  Peruskoulusta alkava pelimoottorin hyödyntäminen luo jatkumon perusopetuksesta jatko-opintoihin ja työelämään saakka. Korkeakouluopiskelijoiden ohjaama ohjelmointikerho mahdollistaa innostuksen ja motivaation suuntaamisen oman mielenkiinnon kohteeseen. Kahden koulutusasteen yhteistyö ja alueen valmiit verkostot tukevat peliosaamisen koulutusta ja lisäävät tiimityövalmiuksia sekä tukevat opetus- ja kasvatustyötä.

  Tavoitteet

  Uuden opsin toteuttaminen (Ohjelmointi, 3D)
  Vahvistaa jo olemassa olevaa mentoritoimintaa ja mentorien osaamista
  Aktivoida oppilaita kerhojen avulla
  Pelillisyyden hyödyntäminen perusopetuksessa
  Pilotoida uusia tapoja oppia
  Uudenlaisen osaamisen kehittäminen
  Ennakoida pitkällä aikavälillä Kainuun osaamistarpeita