Hyppää sisältöön
Nuoret opiskelevat yhdessä

Perusopetuksen työ- ja loma-ajat sekä opetuksen järjestäminen

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2022-2023

Syyslukukausi ti 9.8. – ke 21.12.2022 (90 työpäivää)

 • Syysloma ma 17.10. – su 23.10.2022
 • Vapaapäivä ma 5.12.2022
 • Itsenäisyyspäivä ti 6.12.2022
 • Joululoma to 22.12.2022 – su 8.1.2023

Kevätlukukausi ma 9.1.2023 – la 3.6.2023 (97 työpäivää)

 • Loppiainen pe 6.1.2023
 • Urheiluloma ma 6.3. – su 12.3.2023
 • Pääsiäisloma pe 7.4. – ma 10.4.2023
 • Vappu ma 1.5.2023
 • Helatorstai 18.5.2023

Aamu- ja iltapäivätoiminta noudattaa koulujen työaikoja.

Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaan poissaolosta opetuksesta. Mikäli oppilas tarvitsee lomaa, anotaan sitä lyhyissä poissaloissa joko omalta opettajalta tai luokanvalvojalta (alle kolme päivää) ja pidemmissä poissaoloissa (enemmän kuin kolme päivää) koulun rehtorilta.

Työ- ja loma-ajat lukuvuosi 2023-2024

Syyslukukausi to 10.8. – pe 22.12.2023 (91 työpäivää)

 • Syysloma ma 16.10. – su 22.10.2023
 • Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023
 • Joululoma la 23.12.2023 – su 7.1.2024

Kevätlukukausi ma 8.1. – la 1.6.2024 (97 työpäivää)

 • Loppiainen la 6.1.2024
 • Urheiluloma ma 4.3. – su 10.3.2024
 • Pääsiäisloma pe 29.3. – ma 1.4.2024
 • Vappu ke 1.5.2024
 • Helatorstai 9.5.2024

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen perustuu sivistyslautakunnassa hyväksyttyyn tuntijakoon ja opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelma vuodelta 2014 on otettu käyttöön 2016 ja siihen on tullut lukuisia muutoksia ja lisäyksiä. Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelmaa päivitetään ja se on julkaistu heinäkuussa 2021 ePerusteet-alustalla luonnosvaiheessa.

Yleinen osa (luvut 1-13) on sivistyslautakunnassa jo aikaisemmin hyväksytyn opetussuunnitelman mukainen, mutta oppiaineiden osalta opetussuunnitelmaa päivitetään syksyn 2021 aikana. Opetussuunnitelma on julkaistu luonnosvaiheessa paikallisen päivitystyön helpottamiseksi.

Kajaanin perusopetuksen opetussuunnitelma (Avautuu uuteen välilehteen)

OPS 2016 Opetus ja oppiaineet sekä liitteet luvut 13-15

(Lukujen numeroinnin päällekkäisyys johtuu päivityksen keskeneräisyydestä)

 • Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta.

  Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tärkeä osa tätä on ohjaus opintojen nivelvaiheissa, kuten oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle. Oppilaan ohjaustoiminta muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuvan jatkumon.

  Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

  Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.  Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaille järjestetään vuosiluokkien 7-9 aikana työelämään tutustumisjaksoja (TET), joiden avulla he saavat omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä.

  Oppilaiden opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa eri oppiaineiden opetuksen yhteydessä. Kullakin oppilaalla on perusopetuksen aikana oppilaanohjauksen luokkatunteja kahden vuosiviikkotunnin verran (yksi vuosiviikkotunti = 38 tuntia vuodessa). Tämä ohjaus toteutetaan vuosiluokilla 7-9 siten, että luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokalla 1 viikkotunti. Oppilaanohjauksen oppitunneista huolehtii opinto-ohjaaja, joka on oppilaanohjauksen kysymyksiin erikoistunut opettaja. Oppilaanohjauksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Oppilaat saavat oppilaanohjauksen tuntien lisäksi neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisesti tai pienryhmissä. Lisäksi oppilaita ohjataan erilaisten tiedonhankintavälineiden sekä yhteiskunnan tarjoamien neuvonta- ja ohjauspalveluiden käytössä.

  Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään tarkemmin vuosiluokkien 1-2, 3-6 ja 7-9 ohjaukselle asetetut tavoitteet.

  Perusopetuksen oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma

 • Monikulttuurisuus on laaja kokonaisuus ja se on huomioitava perusopetuksen järjestämisessä monin tavoin. Aiheesta omalla sivulla

  Monikulttuurinen opetus

 • Kajaanin perusopetuksessa järjestetään monenlaista painotettua opetusta. Uusimpana syksyllä 2021 alkaa Kajaanin perusopetuksessa kaksikielinen (suomi-englanti) opetus. 1-2 luokilla opetusta järjestetään Seminaarin koulussa ja 3-4 luokilla ja siitä eteenpäin Keskuskoulussa. Kajaanissa on lisäksi 3. alkavaa musiikin painotettua opetusta (Keskuskoulu)  ja 7. luokalta alkavat matematiikan (Lyseo) ja liikunnan (Lehtikangas)erikoisluokat. Luokille on valintakokeet. Kaikista näistä tarkemmin täältä kohdasta

  Painotettu opetus 

 • Liikuntatapahtumat ja muut koulujen yhteiset tapahtumat rytmittävät kouluvuotta. Niitä koskeva aikataulu ja tulokset löytyvät täältä: Peruskoulujen  liikuntatapahtumat ja tulokset

  Liikuntasalien iltakäyttö ohjautuu liikuntatoimen kautta sivulta: Liikuntapaikkojen varaukset

 • Perusopetuksen työskentelyä tuemme ja kehitämme erilaisilla hankkeilla ja projekteilla, joista tarkemmin sivulle:

  Perusopetuksen hankkeet ja projektit