Hyppää sisältöön

Rakennusvalvontaviranomaisen maksut

1 § YLEISTÄ

Maankäyttö ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa.

2 § RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 125 §)

2.1 Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen
• rakennusta kohti 500,00 €
• lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,00 €/m2

2.2 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen ja
vapaa-ajan asunnon rakentaminen sekä tällaisten rakennusten
laajentaminen
• rakennusta kohti 380,00 €
• lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 3,80 €/m2

2.3 Kevytrakenteisen vapaa-ajan asunnon, lämpöeristetyn varastorakennuksen sekä asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon liittyvän saunan ja talousrakennuksen rakentaminen
tai näiden laajentaminen
• rakennusta kohti 220,00 €
• lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,20 €/m2

2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen kuten
kylmän varaston, kasvihuoneen ja pressuhallin rakentaminen sekä rakennelman tai katoksen rakentaminen ja näiden laajentaminen. Myös erillinen maanalainen rakentaminen (varastoluolat, hiihto/auto-tunnelit tms.) tai tällaisten laajentaminen
• rakennusta/rakennelmaa/katosta kohti 200,00 €
• lisäksi rakennuksen/rakennelman/katoksen kokonaisalan mukaan 2,00 €/m2

2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus)
• rakennusta kohti 240,00 €
• lisäksi kokonaisalan lisäyksen mukaan 2,40 €/m2

2.6 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
• rakennusta kohti 240,00 €
• lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,40 €/m2

2.7 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen
muuttaminen (esim. vapaa-ajanasunnon käyttötarkoituksen muuttaminen)
• rakennusta kohti 240,00 €
• lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 2,40 €/m2

2.8 Rakennusjärjestyksen kohdan 2.3 erillislaitteet (kun kokonaiskorkeus ylittää 30 m vaativat erillislaitteet rakennusluvan)
• masto, piippu tai vastaava ja tuulivoimala h=31-50 m 600 €/ kpl
• masto, piippu tai vastaava ja tuulivoimala h=51-100 m 1500 €/ kpl
• masto, piippu tai vastaava ja suuret tuulivoimalat, kokonaiskorkeus yli 100 m
5000 €/ kpl

2.9 Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa
• rakennusta kohti 240,00 €

3 § VÄHÄISEN POIKKEAMISEN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ (MRL 175 §)

• lupapäätöksen yhteydessä asemakaavasta myönnetty vähäinen poikkeaminen muutoin määräytyvän maksun lisäksi  50,00 €
• jos vähäisiä, kaavallisia poikkeamisia on kaksi tai useampi, niin maksu on muutoin määräytyvän maksun lisäksi 90,00 €
• rakennusoikeuden vähäisen ylityksen hyväksyminen 14,00 € /ylittävä m2

4 § TOIMENPIDELUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)
RAKENNUSJÄRJESTYKSEN KOHTA 2.3

4.1 Rakennusta tai toimenpidettä kohti 200,00 €
• lisäksi muutosalan mukaan 2,00 €/ m2
• lisäksi yleisörakennelman ja säilytys- tai varastointialueen pinta-alan mukaan    (kohdat 2 ja 6)
0,50 €/ m2

5 § PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)

5.1 Rakennuksen purkamisluvan käsittely
• rakennusta kohti  300,00 €
• lisäksi kokonaisalan mukaan, kun se ylittää 100 m2     0,50 €/ m2
5.2 Purkamisluvan käsittely rakennusluvan yhteydessä
• rakennusta kohti 300,00 €
• lisäksi kokonaisalan mukaan, kun se ylittää 100 m2
0,50 €/ m2
5.3 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely
• ilmoitusta kohti 70,00 €
5.4 Purkamisilmoituksen käsittely rakennusluvan yhteydessä
• ilmoitusta kohti 50,00 €

6 § MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)

6.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö 330,00 €
6.2 Puiden kaataminen 180,00 €
6.3 Muu näihin verrattava toimenpide 180,00 €

7 § TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA (MRL 176 §)

Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi
samat kuin lupamaksut

8 § VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET

8.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai työn loppuunsaattamista varten (MRL 143 §)
• rakennuslupaa kohti 160,00 €
• toimenpidelupaa kohti 80,00 €

8.2 Rakennuslupapiirustuksiin rakennusaikaisten vähäisten muutosten hyväksyminen tai rakennushanketietojen
(RH1 ja RH2) muuttaminen

• rakennus- tai toimenpidelupaa kohti 80,00 €

9 § ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET

9.1 Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) 100,00 €

9.2 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus/tarkastus tai ylimääräinen 2. loppukatselmus (MRA 76,4 §) 100,00 €

10 § VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN

• rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen 45,00 €
• erityisalan työnjohtajan hyväksyminen 45,00 €

11 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI ARVIO

11.1 Rakennusvalvontaviranomaisen rakennushankkeeseen ryhtyvälle pyynnöstä annettava kirjallinen ennakkolausunto, arvio tai todistus toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan rajatusta asiasta
• lausunto tai arvio, jonka antaminen edellyttää arkistoselvitystä tai rakennuspaikalla käyntiä vähintään 80,00 €/h
seuraava tunti 70 €• toimistotyönä annettu lausunto tai arvio vähintään 45,00 €/h
seuraava tunti 70 €
• lupapäätöksen lainvoimaisuustodistus 25,00 €

12 § RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150 §, MRL 149b §)

12.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Pyynnöstä tehtävän rakennuspaikan (kaivupaikan) merkinnästä ennakkoon ennen nurkkapisteiden merkitsemistä peritään 50% kohdissa 12.1.1 – 12.1.4 määrätyistä maksuista +alv 24%

12.1.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä
lomarakennukset
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 288,00 €
• lisäpisteet 46,00 €/kpl

12.1.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3 – 8
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 385,00 €
• lisäpisteet 85,00 €/kpl

12.1.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä
teollisuus-, liike- ja julkiset rakennukset
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 480,00 €
• lisäpisteet 126,00 €/kpl

12.1.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa
olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus,
kevytrakenteinen vapaa-ajanasunto, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 192,00 €
• lisäpisteet 25,00 €/kpl

12.1.5 Maalämpökaivojen sijainninmerkinnät
• 1–2 reikää 90,00 €
• 3–4 reikää 180,00 €
• 5–6 reikää 270,00 €
• 7–8 reikää 360,00 €
• jne.

12.2 Rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittaminen

12.2.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä
lomarakennukset
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 144,00 €
• lisäpisteet 36,00 €/kpl

12.2.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3–8
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 240,00 €
• lisäpisteet 60,00 €/kpl

12.2.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä
teollisuus-, liike- ja julkiset rakennukset
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 288,00 €
• lisäpisteet 72,00 €/kpl

12.2.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakenteinen vapaa-ajanasunto, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos
• perusmerkintä (sis. neljä nurkkapistettä) 96,00 €
• lisäpisteet 24,00 €/kpl

12.2.5 Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen loppu-katselmusta, sis. 20 pistettä
• lisäpisteet (seuraavat 10 pistettä) 50 €
136,00 €

12.2.6 Maalämpökaivojen sijaintikatselmukset
• 1–2 reikää 90,00 €
• 3–4 reikää 180,00 €
• 5–6 reikää 270,00 €
• 7–8 reikää 360,00 €
• jne.

12.3 Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen
toimittaminen
• sisältää 2 pistettä 110,00 €
• seuraavat pisteet
20,00 € /kpl

13 § RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §)

13.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite
280,00 €

13.2 Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten
perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite)
• rakennusrasitteen perustaminen/rasite 220,00 €
• rakennusrasitteen muuttaminen/rasite 220,00 €
• rakennusrasitteen poistaminen/rasite 220,00 €

14 § AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapurien kesken
• päätös 220,00 €

15 § RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)

Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille).
• määräys 110,00 €
• lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen (MRL 149 §, 4 mom) 220,00 €

16 § YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN
(MRL 161 §, 162 §)

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös  330,00 €
Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös
110,00 €

17 § KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)

Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama
määräys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan
yhteisestä käytöstä
• määräys 220,00 €

18 § LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ
(MRL 165 §)

Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 330,00 €

19 § VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)

19.1

Kuuleminen rakennuslupaa, toimenpidelupaa, purkamislupaa ja maisematyölupaa koskevan hakemuksen johdosta

19.1.1 Hakemuksesta tiedottaminen
• naapuria kohti 40,00 €

19.1.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen kulut + 40,00 €

19.2 Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden arvioimiseksi 110,00 €
19.3 Rakennuspaikan naapurin selvittäminen hakijan pyynnöstä kulut + 10,00 €

20 § ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)

Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman  220,00 €

 

21 § RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 151 §, MRA 78 §)

Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennus- valvontamaksusta antaa vastaava alennus.

Alennus on enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.

Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä.

22 § KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)

Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun.

22.1 Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen
• huoneistoa kohti 220,00 €
• lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan 1,60 €/m2

Suuren, hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1000 m2 ylittävältä osalta 30 %.

22.2 Kokoontumisalueiden tarkastus
• aluetta kohti  330,00 €

23 § ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MUUT TEHTÄVÄT

23.1 Muun kuin rakennuslupahakemukseen liittyvän lausunnon tai todistusten lunastaminen ja muiden viranomaistehtävien yksikköhinta
• lausunto tai todistus, jonka antaminen
edellyttää arkistoselvitystä ja/tai rakennus-paikalla käyntiä vähintään 80,00 €/h ja seuraava tunti 70 €/h

23.2 Arkistoidun asiakirjan tai piirustuksien lunastaminen

• Rakennuspiirustukset / kiinteistö vähintään 35,00 € ja tuntityönä seuraava tunti 45 €/h

23.3 Yksilöity, rajattu kopio rakennuslupapäätöksestä tai muusta asiakirjasta (A3 tai A4) 15,00 € / kpl

23.4 Sähköisestä arkistosta itsepalveluna ladattavat rakennuspiirustukset ja asiakirjat

• dokumenttien lukumäärän mukaan 10 €/kpl

23.5 Rakennuspiirustuksien ja muiden asiakirjojen muuttaminen digitaaliseen muotoon

• asiakirjoja enintään 5 kpl 20 €

• asiakirjoja enintään 10 kpl 40 €

• asiakirjoja yli 10 kpl 100 €

24 § JATKUVAN VALVONNAN MAKSUT; RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVANVASTAINEN RAKENTAMINEN (MRL 166 §, 170 §, 180 §, 182 §)

24.1 Mikäli rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja laiminlyö hakea tarvittavan rakennus- tai toimenpideluvan tai muutoin laiminlyö velvoitteensa tai tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta, peritään luvan ylimääräiset käsittelytyöt ja mahdolliset rakennuspaikan tarkastukset 23 §:n yksikköhinnoin tai vähintään seuraavilla toimenpiteiden yksikköhinnoilla:

24.1.1 Viranhaltijan antama kirjallinen määräys/kuuleminen 220 €/määräys/kuuleminen
24.1.2 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös 330 €/päätös
24.1.3 Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon asettaminen tai teettämisuhka 330 €/päätös
24.1.4 Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämis-uhan täytäntöönpanosta
330 €/päätös

24.2 Erääntynyt maksu
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten, kuin korkolaissa säädetään.

25 § MAKSUN SUORITTAMINEN

Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.

Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.

Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

 

26 § MAKSUN PALAUTTAMINEN

26.1 Luvan raukeaminen

Mikäli rakennuslupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta.

Milloin rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua.

Tämän taksan mukainen maksu palautetaan vain siltä osin, kuin on kyse 2 §:n mukaisista uudisrakentamisista ja siihen verrattavia muutoksia koskevista luvista. Muiden taksakohtien perusteella perittyjä lupamaksuja ei palauteta

26.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa

Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä.

Milloin kysymyksessä on muu lupa kuin rakennuslupa, sovelletaan hyvitykseen soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä.

26.3
Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen

Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

12 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.

Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen rakennuslupaviranomaiselle, joka muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu.

Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

27 § KOKONAISALAN LASKENTA

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.

Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.

Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 7 500 m2 ylittävältä osalta 75 % ja 15 000 m2 ylittävältä osalta 50 %.

28 § MUISTUTUKSET JA OIKAISUVAATIMUS MAKSUSTA

Tämän taksan perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Mikäli laskua ei muistutuksen johdosta korjata, voi asian saattaa oikaisuvaatimuksella Kajaanin kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

29 § MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Nämä maksuperusteet ovat Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakunnan 27.1.2021 § 6 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.2.2021.
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen päätöspäivänä ja asiakirjojen lunastuksen osalta asiakirjan antamispäivänä voimassa olevan taksan mukaan.