Hyppää sisältöön
Työpisteen ääressä

Ohjeita pientalon rakentajalle

Rakennusvalvonta neuvoo

Ota yhteys rakennusvalvontaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. Rakennusvalvonta ja rakennustarkastajat voivat tarjota sinulle yleistä ohjausta ja neuvontaa. Rakennusvalvonnalle ei kuitenkaan kuulu hankkeiden suunnittelutyö tai toteutukseen osallistuminen.

Hankkeen alusta lähtien rakennushankkeen pääsuunnittelijoilla ja muilla suunnittelijoilla, sekä työnjohdolle on rakentamismääräyksissä osoitettu omat tehtävänsä. Rakennusvalvonta (viranomainen) ei voi ottaa suorittaakseen muille toimijoille säädettyjä tehtäviä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä eli rakennuttaja

Rakennuttaja on viime kädessä vastuussa koko rakennushankkeesta. Rakennuttaja on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuttajan on palkattava hankkeen vaativuustaso huomioiden pätevät suunnittelijat, työnjohto ja tarvittavat rakennusalan asiantuntijat. Rakennusvalvonta ohjaa ja opastaa tässä työssä.

Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

Rakennuttaja itse on viime kädessä vastuussa koko rakennushankkeesta, pienestä ja isosta. Siksi on syytä palkata avuksi riittävät tiedot ja taidot omaava asiantuntijatiimi

Pääsuunnittelija

Talohankkeelle valittavan pääsuunnittelijan työ ja asiantuntemus on arvokasta jo esisuunnitteluvaiheessa. Pääsuunnittelija tulisi valita kohteelle viimeistään rakennussuunnittelun käynnistyessä. Pientalon pääsuunnittelija valvoo ja ohjaa koko suunnitteluprosessia.

Yhdessä tilaajan kanssa pääsuunnittelija määrittää hankkeen kustannusraamit, perheen tila- ja asumistarpeet sekä tutustuu tonttiin ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Suunnitelmien yhteensopivuus on projektin keskeinen laatutekijä. Pääsuunnittelijalla on velvollisuus huolehtia suunnittelun eri osa-alueiden yhteensovittamisesta siten, että saavutetaan taloudellinen ja toimiva lopputulos. Hänen tulee huolehtia, että jonkin osa-alueen muutokset otetaan huomioon kaikissa muissa suunnitelmissa. Kaikki mahdolliset työnaikaiset muutokset on lisättävä/päivitettävä suunnitelmiin.

Pientalon pääsuunnittelijalla tulee olla kokemusta suunnittelun ohjauksesta.

Pientalohankkeissa pääsuunnittelija toimii usein myös vastaavana työnjohtajana. Ja usein pääsuunnittelija avustaa hankkeeseen ryhtyvää myös luvanhakuprosessissa.

Vastaava työnjohtaja

Rakentamistöiden sujuvaa etenemistä ja suunnitelmien noudattamista valvomaan tarvitaan vastaava työnjohtaja. Vastaavan työnjohtajan tehtävänä on varmistaa, että rakentamisessa noudatetaan asetettuja säännöksiä ja määräyksiä ja että hanke toteutuu myönnetyn rakennusluvan mukaisesti.

Lakisääteisten tehtävien lisäksi vastaavan työnjohtajan kanssa voidaan sopia pääsuunnittelijan tehtävien hoidosta. Lisäksi voidaan sopia avunannosta, joka koskee rakennusluvan hankintaa, urakkasopimuksen tekemistä ja muita rakennushankkeen käynnistämiseen liittyviä asioita. Avunanto voidaan sopia ulottumaan työmaan johtamiseen ja työsuojelun järjestämiseen. Vastaavan työnjohtajan hakemus mahdollisine liitteineen jätetään Epermit-sähköisen asiointiohjelman kautta. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen tutkii pätevyyden ja hyväksyy kohteelle vastaavan työnjohtajan.

Mikäli vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palkkaama henkilö, on rakennuttajan tärkeää palkata kohteeseen erillinen valvoja hoitamaan rakennuttajan edunvalvontaa.

Kvv- ja IV-työnjohtaja

KVV-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön viemäri-ja vesilaitteistojen asennustöitä. Iv-työnjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta. Kukin työnjohtaja vastaa siitä, että laadittuja suunnitelmia ja työn suorituksia koskevia määräyksiä noudatetaan. Kiinteistöllä on oltava viranomaisten hyväksymä KVV- ja IV-työnjohtaja ennen varsinaisten asennustöiden aloittamista. KVV- ja IV- työnjohtaja on usein urakoitsijan palkkaama henkilö. Siksi rakennuttajan on tärkeätä huolehtia laadunvarmistuksesta palkkaamalla itse oman valvojan. Tästä valvontatyöstä voi sopia esimerkiksi LVI-suunnittelijan kanssa.

Työmaan valvoja

Silloin kun rakennusurakoitsija vastaa suurelta osin kohteen toteutuksesta, esimerkiksi pääurakan tai kokonaisurakan muodossa, vastaava työnjohtaja on yleensä urakoitsijan palkkaama henkilö. Tällöin on tärkeätä, että rakennuttaja palkkaa oman erillisen valvojan varmistamaan, että hanke toteutuu sopimuksenmukaisesti. Valvojan työvälineinä ovat kirjalliset tarkat sopimukset ja suunnitelmat, joista löytyvät esimerkiksi laatuun liittyvät määritykset. Valvojan kanssa voidaan sopia myös konsulttien ja urakoitsijoiden hakemiseen ja sopimusten laadintaan liittyvistä tehtävistä. Jos rakennuttaja haluaa siirtää itseltään projektin johtoon ja organisointiin liittyvät tehtävät ammattilaiselle, harkittavaksi tulee rakennuttajakonsultin palkkaaminen.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan on nimettävä pätevä turvallisuuskoordinaattori hoitamaan työturvallisuusasioita. Hänellä on oltava myös käytännössä mahdollisuus vaikuttaa niiden hoitoon.

Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita. Rakennuttajalle jää lisäksi tehtäväksi varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.

Turvallisuuskoordinaattori vastaa rakennushankkeen valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta

  • budjettisuunnittelussa on riittävät varaukset tarvittaviin tutkimuksiin, selvityksiin, töiden tekemiseen turvallisesti ja valvontaan
    • aikataulusuunnittelussa on varattu riittävästi aikaa tutkimuksiin, selvityksiin ja töiden vaiheistukseen
    • projektisuunnittelussa huomioidaan työturvallisuusasiat ja muistetaan myös korjausrakentamisen erityispiirteet.

Suositeltavaa on, että turvallisuuskoordinaattorina toimii sama henkilö hankkeen suunnittelusta toteutuksen loppuun saakka.

Rakennuttajan on huolehdittava siitä, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta rakennushankkeesta.

Pätevyysvaatimusta ei määritellä asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta tarkemmin. Pätevyyttä voidaan arvioida maankäyttö- ja rakennuslaissa olevan suunnittelijan pätevyysvaatimusten ja rakennushankkeen vaativuuden mukaan.

Käytännössä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät ovat nimikkeen mukaisesti koordinointitehtäviä. Ne edellyttävät projektinjohdollista osaamista. Sitä voidaan arvioida hankkeen luonteen perusteella.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys perustuu ympäristöministeriön asetukseen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017. Asetuksen 12 § mukaan rakennushankkeeseen on nimettävä hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö.

Kosteudenhallintakoordinaattori toimii rakennushankkeessa hankkeeseen ryhtyvän edustajana. Hänen tehtävänään on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.

Luvanvaraisessa rakentamisessa hankkeen kosteudenhallintaselvityksessä hankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kosteushallintakoordinaattorina toimivan henkilön rakennusvalvontaviranomaiselle.

Pätevyysvaatimukset ovat linjassa TOPTEN-rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c 01 (Kosteudenhallintaselvitys, merkitys ja sisältö) ja Kuivaketju10-toimintamallin kanssa.