Hyppää sisältöön

Purkaminen

Rakennuksen purkaminen

Purkutyöt ovat monitahoisia hankkeita, joissa vaaditaan erityisosaamista ja hyvää suunnittelua. Jos rakennus on suojeltu rakennusperintölain tai kaavamääräysten nojalla, tai rakennus on mahdollisesti rakennushistoriallisesti arvokas, on hyvä olla yhteydessä museoviranomaisiin jo muutostöiden suunnittelun alkuvaiheessa. Lupakäsittelyn yhteydessä edellytykset purkamiselle käydään tarvittaessa läpi viranomaisten kesken.

 

Purkuhankkeeseen ryhtyvä vastaa kokonaisuudesta

Rakennuksen purkaminen rinnastetaan rakentamiseen ja siihen sovelletaan samaa lainsäädäntöä. Rakennus- ja purkuhankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvollisuudet on määritelty maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä. Rakennusvalvonnasta kannattaa tarkistaa hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa purkamisen luvanvaraisuus ja edellytykset sekä lupaehdoissa annettavat yleiset vaatimukset.

Purkamislupaa haetaan sähköisen asiointiohjelman kautta. Lupahakemuksen liitteeksi tulee laatia purkutyösuunnitelma ja ennen purkutyöhön ryhtymistä on tehtävä haitta-ainekartoitus. Tällä halutaan turvata ympäristön terveys ja turvallisuus.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo purkukohteessa rakennuslainsäädännön toteutumista ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen jätehuoltoa sekä melun- ja pölyntorjuntaa.

Purkulupa on voimassa kolme vuotta. Muista tilata loppukatselmus purkutyön päätyttyä!

Purkutyön työnjohtaja

Ennen purkutyöhön ryhtymistä on purkamiselle nimettävä työnjohtaja. Hän huolehtii purkujätteen kierrätyksen ja lajittelun järjestämisestä yhdessä hankkeeseen ryhtyvän kanssa, sekä huolehtii purkujätteen asianmukaisen toimituksen jätteenlajitteluasemalle. Selvitys jätetoimituksista liittetään purkamisluvan tarkastusasiakirjoihin, jota vastaava työnjohtaja täyttää.

Asuinrakennuksen purkaminen

Purettavasta/puretusta rakennuksesta on tehtävä poismuuttoilmoitus DVV:lle. Myös, mikäli samalle kiinteistölle rakennetaan uusi asuinrakennus ja puretaan vanha, on asukkaiden tehtävä muuttoilmoitus uuteen asuinrakennukseen.  Vanhaa asuinrakennusta ei saada poistettua rekisteristä väestötietojärjestelmässä, kun asukkaita on kirjattu sisään.

Talousrakennuksen purkaminen

Asemakaava-alueella talousrakennuksen purkamiselle on haettava purkamislupa. Haja-asutusalueella talousrakennuksien purkamisesta on tehtävä samaan tapaan ilmoitus purkamisesta. Molemmat, lupahakemus ja purkuilmoitus jätetään sähköisen asiointiohjelman kautta. Lisäksi purkupaikalla on tiedotettava purkamisesta näkyvällä paikalla, esimerkiksi tonttiliittymässä tai purettava rakennuksen seinässä.

Purkutyön päättyminen ja viranomaiskatselmus

Lupaehdoissa on määrätty purkamiselle loppukatselmus, jonka tilaamisesta huolehtii purkuhankkeeseen ryhtyvä. Ennen loppukatselmuksen tilaamista on tarkastusasiakirjat täytettävä ja mahdolliset purkujätteen kuormakirjat ja muut liitteet lisättävä Epermit-sähköiseen asiointiohjelmaan. Suoritetusta viranomaiskatselmuksesta toimitetaan pöytäkirja purkuhankkeeeseen ryhtyneelle sovitulla tavalla. Rakennusvalvontaviranomainen ilmoittaa rakennuksen puretuksi rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä valtion ylläpitämään rekisteriin (dvv).