Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta. Hallitus huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallituksen kokoukset

Kaupunginhallitus pitää kokouksensa pääsääntöisesti joka toisen viikon tiistaina. Vuoden 2021 syyspuolen kokouspäivät ovat 17.8., 31.8., 7.9., 14.9. (tarvittaessa), 28.9., 12.10., 26.10., 2.11. (tarvittaessa), 16.11., 23.11., 30.11. ja 21.12.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Teuvo Hatva, 1. varapuheenjohtajana Eero Suutari ja 2. varapuheenjohtajana Miikka Kortelainen. Kokouksissa asiat esittelee kaupunginjohtaja ja sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Kaupunginhallituksen alaiset jaostot

Kaupunginhallituksen alaisena toimii neljä jaostoa. Elinkeinojaostoon valitaan kuusi jäsentä sekä heille varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee yhdeksi asiantuntijajäseneksi edustajan paikallisesta yrittäjäyhdistyksestä. Tällä asiantuntijajäsenellä on jaostossa läsnäolo- ja puheoikeus. Elinkeinojaoston asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Konsernijaostoon vastaavasti valitaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Konsernijaoston asioiden esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Osallisuus- ja hyvinvointijaostoon valitaan viisi jäsentä sekä heille varajäsenet. Jaoston asioiden esittelijänä toimii hyvinvointikoordinaattori.

Työllisyysjaostoon kuuluu viisi jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Työllisyysjaoston asioiden esittelijänä toimii työllisyyspäällikkö.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021 – 2023

JäsenVarajäsen
Hatva Teuvo, puheenjohtaja
teuvo.hatva@kajaani.fi
p. 050 536 7890

Määttä Pertti
Suutari Eero, 1. varapuheenjohtaja
Hyvärinen Markku
Kortelainen Miikka, 2. varapuheenjohtaja
miikka.kortelainen@kajaani.fi
p. 045 133 5123
Lämpsä Jouni
Immonen MarjattaPatronen Kaija
Paukkeri Tero
tero.paukkeri@gmail.com
p. 040 581 7472
Oikari Risto
Kilpeläinen Pasi
pasi.kilpelainen@lh.kajaani.fi
p. 050 414 4166
Arffman Pasi
Heikkinen TeaPartanen Minna
Fonselius Päivi
Leiviskä Niina
Halonen AuliStricker Rea
Ohtonen Helena
Kangasharju Marjo
Keränen Silja
Kemppainen Anne

Elinkeinojaosto

Elinkeinojaoston tehtävänä on edistää ja käsitellä kaupunkikehitystä, elinvoima- ja elinkeinopolitiikkaa sekä elinkeinopalvelujen järjestämistä ja kehittämistä koskevia asioita. Elinkeinojaosto hoitaa muut kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät sekä päättää jaoston päätettäväksi osoittamien määrärahojen käyttämisestä.

JäsenVarajäsen
Heikkinen Tea, puheenjohtajaArffman Pasi
Fonselius Päivi, varapuheenjohtajaLämpsä Jouni
Oikari RistoHatva Teuvo
Suutari EeroHalonen Auli
Hyvärinen MarkkuStricker Rea
Keränen SiljaKemppainen Anne
Tervonen Elina, yrittäjäyhdistyksen edustaja
Piirainen Toni
toni.piirainen@planray.com

Konsernijaosto

Konsernijaoston tehtävänä on mm. ohjata ja valvoa omistajana, että tytäryhteisöt toimivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti, valvoa tytäryhteisöjen toimintapolitiikkaa, seurata ja arvioida tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta sekä riippumattomuutta, käsitellä ja merkitä tiedoksi tytäryhteisöjen seurantaraportit, valvoa, ohjata ja valmistella sijoitustoimintaa hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti sekä se voi tehdä esityksiä kaupunginhallitukselle omistajapoliittisista linjauksista ja konserniohjauksen periaatteista.

JäsenVarajäsen
Kortelainen Miikka, puheenjohtajaLeiviskä Niina
Hatva Teuvo, varapuheenjohtajaPaukkeri Tero
Partanen MinnaHeikkinen Tea
Suutari EeroHyvärinen Markku
Kemppainen AnneKeränen Silja

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto

Osallisuus- ja hyvinvointijaoston tehtävänä on mm. edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri toimialoilla, toimia yhteistyön kehittäjänä ja koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä, vastata kaupungin osallisuuden toteuttamisesta ja kehittämisestä, myöntää liikunta- ja kulttuuriavustukset ja näiden alojen palkinnot, tapahtuma-avustukset, nuorisoavustukset, asukas- ja kyläyhdistysten avustukset sekä muut kaupungin avustukset, joita ei ole erikseen muualle säädetty sekä päättää avustusten jakoperusteet sekä toimia ehkäisevästä päihdetyöstä annetun lain tarkoittamana toimielimenä.

Työllisyysjaosto

Työllisyysjaoston tehtävänä on edistää kaupungin työllisyyden kehittämistä sekä ennaltaehkäistä ja korjata työttömyydestä kaupungille ja sen asukkaille aiheutuvia negatiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Jaoston käytettävissä olevilla määrärahoilla mm. työllistetään työttömiä, avustetaan yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita sekä edistetään työllisyyttä edistäviä projekteja. Työllisyysjaosto ohjaa ja valvoo kaupungin työllistämiskokeiluja ja osallistuu niiden valmisteluun.

Jäsen Varajäsen
Halonen Auli, puheenjohtajaStricker Rea
Arffman Pasi, varapuheenjohtajaKilpeläinen Pasi
Immonen MarjattaPatronen Kaija
Lämpsä JouniKortelainen Miikka
Ohtonen HelenaKangasharju Marjo

Tiedusteluihin kaupunginhallituksen osalta vastaa

Tiedusteluihin elinkeinojaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin konsernijaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin osallisuus- ja hyvinvointijaoston osalta vastaa

Tiedusteluihin työllisyysjaoston osalta vastaa