Hyppää sisältöön

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne Kainuun musiikkiopistossa

Harrastamisen musiikkiopistossa voi aloittaa jo alle kouluikäisenä. Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari sekä valmentavat opinnot edeltävät varsinaisia musiikin laajan oppimäärän opintoja. Muskarissa, soitinvalmennuksessa ja soitinkarusellissa annetaan tavoitteellista opetusta, joka toimii hyvänä pohjana musiikin perusopintoihin siirryttäessä. Opiskelun voi aloittaa myös suoraan perusopinnoista. Musiikin laajan oppimäärän opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

Perusopinnot (800 h)

Musiikkiopistossa opiskelu aloitetaan musiikin perusopinnoista. Suositeltava aloitusikä on soitinkohtainen. Katso lisätietoja Soittimet-sivulta!

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Lähtökohtana ovat oppilaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet.

Musiikin perusopintoihin sisältyy:

 • Tavoitteena on innostaa oppilasta oman instrumentin/instrumenttien hallintaan ja tavoitteelliseen harjoitteluun. Tunneilla perehdytään instrumenttien perustekniikkaan ja ilmaisuun sekä opetellaan tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamista opettajan johdolla. Kotiharjoittelu kuuluu olennaisena osana musiikkiopistossa opiskeluun. Perusopinnoissa instrumenttiopinnot jakautuvat neljään opintokokonaisuuteen: alkeet, taso 1, taso 2 ja taso 3 (laulussa alkeet, taso 1 ja taso 2).

 • Perusopintojen aikana opitaan musiikin peruskäsitteitä, vahvistetaan nuotinlukutaitoa ja saadaan valmiuksia itsenäiseen musisointiin. MUPE-alkeet opiskellaan soittotuntien yhteydessä. Kaikille yhteiset opintojaksot MUPE 1 ja 2 ovat molemmat vuoden kestäviä kursseja, jotka suoritetaan peräkkäin. Lisäksi tarjolla on vuoden kestävä valinnainen MUPE, jonka sisältö muotoutuu ryhmän omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. MUPE-opintokokonaisuuksien suoritustapa voi olla esimerkiksi portfolio, tentti tai soiva näyte, ja se toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa sovitulla tavalla.

 • Tavoitteena on kehittää oppilaan kuuntelutaitoja, kasvattaa aktiiviseksi kuuntelijaksi ja tutustuttaa elävään musiikkikulttuuriin sekä konsertti- ja esityskäytäntöihin. Kuuntelukasvatus koostuu muiden esitysten kuuntelemisesta eli konserteissa ja keikoilla käymisestä vähintään 20 kertaa perusopintojen aikana. Kuuntelukerrat merkitään konserttipassiin. Lue tästä lisää konserttipassista!

 • Instrumenttiopintoihin sisältyy kaikilla tasoilla yhteismusisointia. Oma opettaja ohjaa oppilaan sopiviin yhteismusisointikokoonpanoihin. Yhteismusisointia voidaan järjestää säännöllisesti tai periodimuotoisesti. Yhteismusisointimuotoja ovat esimerkiksi orkesterit, kuorot, bändit, lied (laulu-piano-duo), pienyhtyeet, lauluyhtyeet ja pianisteilla nelikätissoitto. Myös musiikkiopiston ulkopuolella tapahtuva yhteismusisointi (esimerkiksi koulun kuoro tai orkesteri) voidaan sisällyttää musiikkiopisto-opintoihin. Tutustu musiikkiopiston yhteismusisointikokoonpanoihin tästä!

 • Valinnaisia opintoja voivat olla esimerkiksi sivuinstrumentti, valinnaiset MUPE-opinnot, musiikkiteknologia, musiikkileirit ja mestarikurssit, orkesteri- ja yhteismusisointiperiodit sekä erilaiset projektit. Valinnaisten opintojen opetustarjonta määritellään vuosittain.

Syventävät opinnot (500 tuntia)

Perusopintojen jälkeen musiikkiopistossa siirrytään syventäviin opintoihin, joissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla musiikkiopiston tarjonnan pohjalta.

Musiikin syventäviin opintoihin sisältyy:

 • Oppilas kehittää musiikin perusopinnoissa saavutettuja taitoja ja tietoja edelleen niin, että hän saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen
  jatkamiseen tai ammattiopintoihin.

 • Syventävien opintojen aikana syvennetään musiikin peruskäsitteiden osaamista, vahvistetaan nuotinlukutaitoa ja musiikin hahmotustaitoja sekä saadaan valmiuksia itsenäiseen musisointiin. Kaikille yhteiset opintojaksot MUPE I ja II voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Lisäksi tarjolla on valinnainen MUPE, jonka sisältö muotoutuu ryhmän omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. MUPE-opintokokonaisuuksien suoritustapa voi olla esimerkiksi portfolio, tentti tai soiva näyte, ja se toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa sovitulla tavalla.

 • Tavoitteena on kehittää oppilaan kuuntelutaitoja, kasvattaa aktiiviseksi kuuntelijaksi ja tutustuttaa elävään musiikkikulttuuriin sekä konsertti- ja esityskäytäntöihin. Kuuntelukasvatus koostuu muiden esitysten kuuntelemisesta eli konserteissa ja keikoilla käymisestä vähintään 13 kertaa syventävien opintojen aikana. Kuuntelukerrat merkitään konserttipassiin. Lue tästä lisää konserttipassista!

 • Instrumenttiopintoihin sisältyy kaikilla tasoilla yhteismusisointia. Oma opettaja ohjaa oppilaan sopiviin yhteismusisointikokoonpanoihin. Yhteismusisointia voidaan järjestää säännöllisesti tai periodimuotoisesti. Yhteismusisointimuotoja ovat esimerkiksi orkesterit, kuorot, bändit, lied (laulu-piano-duo), pienyhtyeet, lauluyhtyeet ja pianisteilla nelikätissoitto. Myös musiikkiopiston ulkopuolella tapahtuva yhteismusisointi (esimerkiksi koulun kuoro tai orkesteri) voidaan sisällyttää musiikkiopisto-opintoihin. Tutustu musiikkiopiston yhteismusisointikokoonpanoihin tästä!

 • Syventävissä opinnoissa valinnaiset opinnot tukevat lopputyön toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista. Valinnaisia opintoja voivat olla esimerkiksi sivuinstrumentti, valinnaiset MUPE-opinnot, musiikkiteknologia, musiikkileirit ja mestarikurssit, orkesteri- ja yhteismusisointiperiodit sekä erilaiset projektit. Valinnaisten opintojen opetustarjonta määritellään vuosittain.

 • Syventävien opintojen aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa omaa musiikillista osaamistaan osoittavan lopputyön. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavasta yhteistyössä opettajiensa kanssa. Lopputyössä oppilas voi käyttää kaikkea osaamistaan, myös musiikkiopiston ulkopuolella hankittua. Lopputyö voi olla esimerkiksi oman instrumentin konsertti, sävellysprojektin loppuesitys tai usean instrumentin osaamista esittelevä esitys, ja se voi sisältää elementtejä myös muista taiteenlajeista.