Hyppää sisältöön

Önkkörin retkeilyalue ja lintutorni

Önkkörin kanavan historia

Käkilahden kylään kuuluvassa, noin 2o km2 laajuisessa Käkisaaressa, on ollut asukkaita todennäköisesti jo esihistoriallisella ajalla. Tätä tietoa tukevat muutamat esinelöydöt, jotka on sijoitettu aikaan ennen ajanlaskun alkua. Ajanlaskun alun jälkeisiltä vuosisadoilta ei Käkilahden alueelta ole tietoja pysyvästä asutuksesta. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet ensimmäisen vuosituhannen liikkuvuus, pyyntikulttuuri ja levottomuudet, kuten muuallakin Kainuussa. Käkisaareen kiinteä asutus alkoi asettua 1500-luvun jälkeisinä vuosisatoina.

Alkujaan Käkisaari on ollut kiinteä osa Oulujärven rantaviivaa ja sitä kutsuttiin Käkiniemeksi. Muutos niemestä saareksi tapahtui  1600-luvun lopulla tai 1700-luvun alkupuolella, kun niemen tyveen kaivettiin Önkköriksi myöhemmin nimetty kanava ja nykyinen Käkisaari sai muotonsa. Tarkkaa tietoa, miksi 300 metriä pitkä kanava kaivettiin, ei ole. Myöskään sen kaivajista ei ole säilynyt varmaa tietoa. Perimätiedon mukaan kaivuutyön taustalla olisivat olleet venäläiset, jotka halusivat välttää Ärjänselän vaarat. Kaivajina olisivat toimineet joko venäläiset sotilaat tai sotavangit, joiden kunkin työtehtävä oli kaivaa kanavaa kyynärä tai toisen tiedon mukaan miekan mitan pituinen matka.

Önkkörin alueen luontoarvot

Önkkörin alue on rehevä, runsaan vesi- ja ilmaversoiskasvillisuuden omaava vesialue. Önkkörin alueella on hyvin runsaasti sudenkorentoja. Alueen lajimäärä on huomattavan korkea ja alueella esiintyy monia lajeja aivan tunnetun esiintymisalueensa pohjoisreunalla. Tällaisia lajeja ovat ainakin sirotytönkorento, vihertytönkorento sekä lummelampikorento ja täplälampikorento.

Önkköri on viitasammakon elinalue. Alueelle sijoittuu useita lajin lisääntymispaikkoja ja Önkkörinlammen rakennettu vesiensuojelu-kosteikko todennäköisesti jopa lisää viitasammakolle soveltuvia elinympäristöjä alueella. Alueen pesimälinnusto on melko monipuolista käsittäen useita rehevien kosteikkojen sekä luhtarantojen tyypillisiä pesimälajeja. Monipuolisin lajisto ja runsain parimäärä on alueen eteläosassa Käkilahden suualueella. Muuttoaikoina alueella lepäilee lajistoltaan ja yksilömäärältään runsas vesi- ja rantalinnusto. Eniten etenkin koko- ja puolisukeltajasorsia, jonkin verran myös kahlaajia sekä petolintuja.

Kunnostushanke 2017 – 2020

Varsinainen kunnostushanke lähti käyntiin Kainuun ELY-keskuksen kunnostusselvityksestä vuonna 2015. Vesialueen omistaja Manamansalon – Vuolijoen osakaskunta on tehnyt hankkeen vesilupahakemukset ja ollut kokoonkutsujana hankkeen rahoittajille, Kainuun ELY-keskukselle, vesistön säännöstelijälle Fortum Power Heat Oy:lle ja Kajaanin kaupungille. Hankkeessa on toteutettu Önkkörin kanavan ja Önkkörinlammen ruoppaus sekä kosteikko ja lintutorni sekä onkilaitureita kanavan vierellä kulkevan polun varrelle. Hanke on osa Oulujoen monimuotoisuus OUMO-hanketta. Hanke on toteutettu vuosina 2017 – 2020.

Önkkörin retkeilyalueen lintutorneineen löydät Vuolijoelta Vaalantieltä (tie nro 879) Käkisaareen n. 0,5 km.