Hyppää sisältöön
Hyvinvointialue aluevaalit 2022 tunnus

Vaalit

Hyvinvointialueen aluevaalit

Kun­ta­lai­set ovat äänestäneet tammikuussa 2022 pidetyissä aluevaaleissa päättäjät hy­vin­voin­tia­luee­n alue­val­tuus­toon. Alue­vaa­leis­sa 23.1.2022 valittu hyvinvointialueen val­tuus­to aloittaa työn­sä 1.3.2022. Val­tuus­to vas­taa vuo­den 2023 alus­ta so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pe­las­tus­toi­men pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä hy­vin­voin­tia­lueel­la.

Aluevaaleissa valitut  aluevaltuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain (PDF)

Aluevaalilautakunnan pöytäkirja

Aluevaalilautakunnan pöytäkirja muutoksenhakuohjeineen on nähtävillä sivulla sote.kainuu.fi > hyvinvointialue > päätökset ja organisaatio 28.1.2022 alkaen.

Hy­vin­voin­tia­lueel­la on it­se­hal­lin­to ja ylin­tä pää­tös­val­taa alueen asiois­sa käyt­tää alue­val­tuus­to. Hy­vin­voin­tia­luei­den ta­voit­tee­na on var­mis­taa yh­den­ver­tai­set, laa­duk­kaat ja saa­vu­tet­ta­vat pe­rus­pal­ve­lut kaik­kial­la Suo­mes­sa. Alue­val­tuus­ton edus­ta­jat päät­tä­vät lä­hi­pal­ve­luis­ta, ku­ten so­siaa­li- ja ter­vey­sa­se­mien toi­min­nas­ta, vam­mais­pal­ve­luis­ta, van­hus­pal­ve­luis­ta se­kä  pe­las­tus­toi­mes­ta. Suo­mes­sa on 21 hy­vin­voin­tia­luet­ta.

Hyvinvointialueen tehtäviä

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi.

Tiedusteluihin vastaavat