Hyppää sisältöön
Mies katsoo puhelimesta karttaa

Kuntalaisten osallistuminen

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Kansalaiset haluavat edustuksellisen demokratian rinnalle lisää suoran vaikuttamisen keinoja

Edustuksellisuus perustuu kuntien asukkaiden joka neljäs vuosi käyttämään äänivaltaan kunnallisvaaleissa, jolloin he valitsevat edustajansa kunnanvaltuustoihin. Tutkimukset osoittavat, että suoran osallistumisen kannatus kuntalaisten keskuudessa on kasvanut: kansalaiset haluaisivat lisää suoran demokratian mahdollisuuksia, kuten kansanäänestyksiä ja erilaista vuorovaikutusta päätöksenteon tukena. Nykyinen edustuksellinen demokratia ei yksin vastaa riittävästi kansalaisten vaatimuksiin (HE 268/2014).

Kajaanin kaupungin vaalit sivusto

Osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja

 • Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloite käsitellään siinä toimielimessä, jonka toimivaltaan asia kuuluu. Aloitteella on oltava merkitystä yleisemmällä/laajemmalla tasolla, jotta se luokitellaan aloitteeksi (vrt. palaute).

  Aloitteen tekijälle ilmoitetaan päätös, kun aloite on loppuun käsitelty toimielimessä. Nimettömiä aloitteita ei käsitellä, joten aloitteen tekijän on jätettävä yhteystiedot lomakkeen loppuun.

  Tee kuntalaisaloite ensisijaisesti sähköisesti

  Kuntalaisaloite tulee jättää ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Linkki sähköiseen kuntalaisaloitteeseen

  Jos aloitteen täyttäminen sähköisesti ei ole mahdollista, voit täyttää tulostettavan pdf-lomakkeen kirjallisen aloitteen tekemistä varten. Kirjallinen aloite tulee lähettää kirjaamon sähköpostiin kajaani@kajaani.fi tai osoitteeseen:

  Kajaanin kaupunki/kirjaamo
  Pohjolankatu 13
  87100 Kajaani

  Linkki tulostettavaan kuntalaisaloite lomakkeeseen (PDF)

 • Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Valtuusto voi päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toimitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava. Kansanäänestys voidaan toimittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-aluetta koskevana. Kunnan osa-alueena on tällöin yksi tai useampi kunnallisvaalissa tarkoitettu äänestysalue. Kaikilla äänioikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen. Menettelystä kunnallisessa kansanäänestyksessä säädetään erikseen.

  • Keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien sekä kuntalaisraatien järjestäminen.
  • Asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa.
  • Palvelujen käyttäjien edustajien valitseminen kunnan toimielimiin.
  • Mahdollisuuksien järjestäminen kunnan talouden suunnitteluun osallistumiseksi.
  • Palvelujen suunnittelu ja kehittäminen yhdessä käyttäjien kanssa.
  • Asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen tukeminen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.
 • Kajaanissa kaupunginhallitus on asettanut nuorisovaltuuston, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston.

  Vuolijoen aluelautakunnan toiminta alkoi 2016

  Uudessa kuntalaissa on säädös alueellisesta toimielimestä. Valtuusto voi asettaa alueellisia lautakuntia tai johtokuntia edistämään kaupungin osa-alueen asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Alueelliselle toimielimelle on annettava mahdollisuus antaa lausunto valmisteltaessa kaupunkistrategiaa, talousarviota ja -suunnitelmaa tai päätöksissä, joilla voi olla huomattava vaikutus kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin. Alueellisen toimielimen tehtävistä ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä.

 • Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista on annettava riittävästi tietoja. Lisäksi on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Viestintä on selkeää ja kieli on ymmärrettävää ja viestinnässä otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.