Hyppää sisältöön

Kauka­metsän opiston järjestys­säännöt

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssäännön noudattaminen varmistaa turvallisen ja viihtyisän opiskeluympäristön. Järjestyssääntö koskee kaikkea Kaukametsän opistossa tapahtuvaa toimintaa. Järjestyssäännöt ovat voimassa kaikissa opetustiloissa, joissa Kaukametsän opiston opetusta tai muuta toimintaa järjestetään.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Opiskelijalla on oikeus

 • yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun,
 • henkilökohtaiseen vapauteen ja
 • koskemattomuuteen sekä
 • yksityiselämän suojaan.

Opiskelijalla on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa ja tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Hyvä käytös ja viihtyvyys

Oppilaitoksen jäsenen

 • henkistä,
 • fyysistä tai
 • sosiaalista koskemattomuutta ei saa loukata.

Oppilaitoksen jäsenten tulee käyttäytyä asiallisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen.

Turvallisus ja liikkuminen

Jokaisella oppilaitosyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön.

Jokainen oppilaitosyhteisön jäsen on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan

 • viasta tai puutteesta oppilaitoksen omaisuudessa,
 • opetusmateriaaleissa tai
 • muussa opiskeluympäristössä.

Opiskelija voi poistua oppilaitoksesta opiskelun taukojen aikana. Kaukametsässä on tallentava kameravalvonta, mikä on osoitettu merkinnöin. Oppilaitos ei vastaa naulakoissa säilytettävistä vaatteista eikä varusteista.

Ajoneuvot ja kulkuvälineet pysäköidään opiskelun ajaksi niille varatuille alueille. Oppilaitoksen välittömässä läheisyydessä liikuttaessa noudatetaan erityistä varovaisuutta.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokainen oppilaitoksen jäsen on velvollinen huolehtimaan

 • oppilaitoksen omaisuudesta,
 • opetusmateriaaleista,
 • omista tavaroistaan sekä
 • kunnioittamaan toisen omaisuutta.

Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Roskaaminen on kielletty.

Mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteiden häiritsevä käyttö on kielletty.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa ei saa julkaista ilman lupaa

 • sosiaalisessa mediassa,
 • internetissä tai
 • muussa julkisessa paikassa.

Opiskeluun liittyvässä internetin käytössä noudatetaan hyvää nettietikettiä. Oppilaitosyhteisön jäsen on velvollinen huolehtimaan oppilaitoksen tietoturvasta. Oppilaitoksen sähköisten järjestelmien käyttäjätunnukset ja salasanat ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Päihteet ja vaaralliset esineet

Oppilaitosyhteisön jäsen ei saa tuoda oppilaitokseen eikä pitää hallussaan sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on kielletty.

Ala-ikäisiltä kiellettyjä ovat muun muassa

 • alkoholilain sekä
 • tupakkalain mukaiset tuotteet.

Kaikilta on kielletty muun muassa toisen vahingoittamiseen soveltuvat esineet tai aineet. Kielto koskee myös kaikkia muita sellaisia esineitä ja aineita, joilla voidaan vaarantaa turvallisuutta tai jotka erityisesti soveltuvat omaisuuden vahingoittamiseen.

(Perusopetuslaki 29 §, Järjestyslaki 3.luku, Tupakkalaki, Ampuma-aselaki, Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn vaarallisuudesta, Ympäristölaki, Alkoholilaki ja Huumausainelaki).

Kurinpito

Opetuksen tai  muun Kaukametsän opiston toiminnan aikana rehtorilla tai opettajalla on oikeus pyytää opiskelijaa antamaan pois

 • kielletty,
 • turvallisuutta vaarantava,
 • vaarallisena pidetty tai
 • tilaisuuksia häiritsevä esine tai aine.

Poisottaminen, tarkastaminen ja voimakeinojen käyttö ovat poikkeuksellisia keinoja. Toteutus on tehtävä mahdollisimman turvallisesti ja hienotunteisesti. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua Kaukametsän opiston vahtimestari tai poliisi. Jos opettaja tai rehtori turvautuu poisottamisessa voimakeinoihin, hänen tulee antaa kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Oppilaan tarkastaminen sekä esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee aina kirjata ja ilmoittaa alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle.

Haltuun otetut kielletyt tai vaaralliset esineet tai aineet luovutetaan

 • opiskelijalle,
 • alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai
 • poliisille mahdollisimman pian,

kuitenkin viimeistään kyseisen työpäivän päätteeksi.

Vain huoltajalle voidaan luovuttaa esimerkiksi alaikäiseltä pois otetut tupakkatuotteet ja alkoholi sekä tuotteet, joiden alaikäiselle luovuttamisen ei arvioida olevan turvallista niiden käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Luovutus oppilaan ja huoltajan sijaan tulee tehdä poliisille välittömästi aina silloin, kun on kyse

 • huumausaineista,
 • ampuma-aseista, aseen osista tai
 • muusta vastaavasta.

Luovutukseen asti esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti.

Opiskelijalla on velvollisuus korvata aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain mukaisesti (412/1974). Vahingosta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai muulle hänen lailliselle edustajalleen (1267/2013). Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan opetuskerran ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan tai oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.

Järjestyssääntöjen seuranta, tarkistaminen ja tiedotus

Järjestyssäännöt pidetään oppilaitoksessa kaikkien nähtävillä. Järjestyssääntöjä päivitetään tarvittaessa.