Hyppää sisältöön

Kajaanin kampus 2025 -hankeinfo

Opiskelu- ja työelämä ovat kokeneet viimeisten vuosien aikana merkittäviä muutoksia. Etä- ja hybridityöskentely ja -opiskelu ovat uusi normaali. Opiskelutapojen muutoksen seurauksena oppilaitoksista vapautuu tiloja, joita voidaan hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin oppilaitosten toimintaa vahvistaen.

Kehittämistyön tarkoituksena ja tavoitteena on luoda Kajaanin kampusalueelle houkuttelevia ja kilpailukykyisiä oppimis- ja työympäristöjä, jotka tukevat aktiivista oppimista, teknologian hyödyntämistä ja yhteisöllisyyttä. Tilojen vapautuminen ja käyttöasteen pienentyminen luovat mahdollisuuksia, mutta myös tarpeita suunnitella tilojen monikäyttöisyyttä ja joustavuutta. Tilojen tulee olla sellaisia, että ne inspiroivat opiskelijoita ja tilojen muita käyttäjiä oppimaan uusia tapoja työskennellä ja hyödyntää esimerkiksi virtuaalitodellisuutta osana oppimisprosesseja.

Visio: Kajaanin kampuksesta luodaan vastuullinen, innovatiivinen ja yhteisöllinen opiskelu-, yritys- ja palvelukeskittymä, jossa uskotaan myönteisiin mahdollisuuksiin. Kampusalue toimii työelämälähtöisen opiskelun ja kestävän kehityksen edelläkävijänä inspiroiden opiskelijoita, henkilökuntaa ja koko yhteisöä toimimaan vastuullisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Missio: Kajaanin kampus on vastuullisesti ja innovatiivisesti toimiva oppimisen, tutkimuksen ja yhteisöllisyyden keskus, jonka toiminta vaikuttaa positiivisesti myös kampusalueen ulkopuolella. Kampusalueen toiminallinen ja rakenteellinen kehittäminen lisäävät aitoa työelämäyhteistyötä ja kiinnittävät opiskelijoita alueen yrityksiin jo opintojen aikana.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä ja luoda verkostoja. Verkostot mahdollistavat yhteistyön eri sidosryhmien kanssa, mikä voi johtaa resurssien jakamiseen ja synergiaetujen saavuttamiseen. Yhteistyössä yritysten kanssa kampus voi esimerkiksi kehittää ja pilotoida uusia kestävään kehitykseen liittyviä ratkaisuja tai teknologioita. Tämä luo mahdollisuuksia käytännön oppimiseen ja tutkimukseen sekä edistää kestävyyteen liittyvien innovaatioiden leviämistä laajemmin yhteiskuntaan.

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun sijoittuminen samalle kampusalueelle luo hyvän mahdollisuuden kehittää oppilaitosten, eri koulutusalojen sekä yritysten ja organisaatioiden yhteistyötä ja -toimintaa entisestään. Toimintaympäristöä pyritään kehittämään niin, että se hyödyntää laajasti eri toimijoita koulutus- ja toimialasta riippumatta. Tavoitteena on, että Kajaanin kampusalue houkuttelee tulevaisuudessa myös muita kuntalaisia ja toimijoita.

 • KAMPUSALUEEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN

  Kajaanin kampus ei ole vain fyysinen paikka, kehittyvän kampuskulttuurin tulee näkyä myös toimintakulttuurissa, opetuksessa ja yhteisissä arvoissa ja visioissa. Kampusalueesta luodaan yhdessä ”sykkivä sydän”, jonka keskiössä ovat opiskelijat, työelämä ja alueen ihmisille tarjottavat palvelut.

  Työpaketti 1 – Toimijoiden osallistaminen

  Opiskelijoita, oppilaitosten henkilöstöä ja muita toimijoita osallistetaan aktiivisesti alueen kehittämistyöhön. Hankkeen edetessä kerätään eri kohderyhmiltä, verkostoilta ja työryhmiltä ideoita ja ajatuksia alueen kehittämiseksi. Näitä ajatuksia jalostetaan eteenpäin hankkeeseen perustettavissa tarkoituksenmukaisissa työ- ja teemaryhmissä.

  Työpaketti 2 – Työelämälähtöinen opiskelu ja yritysyhteistyö

  Kampusalueen ytimeen tulee yrityksiä, jotka tarjoavat opiskelijoille työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Työssäoppimisjaksojen ja työharjoitteluiden lisäksi alueella toimivat yritykset voivat tarjota opiskelijoille erilaisia projektiluonteisia tehtäviä ja toimeksiantoja, sekä työelämälähtöisiä opinnäytetöiden, kehittämistöiden ja tutkimusten aiheita. Tavoitteena on luoda luontevia siirtymiä opiskelusta työelämään, ja sitä kautta saada valmistuvat ammattilaiset kiinnittymään alueellemme.

  Työpaketti 3 – Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi ja yhteisöllisyys

  Opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi, yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistaminen ovat tärkeitä osa-alueita kampuksen kehittämisessä. Hyvinvointia ja osallisuutta voidaan saavuttaa ja toteuttaa erilaisin keinoin. Kampuksen kaikessa toiminnallisessa ja rakenteellisessa kehittämisessä kulkee koko ajan mukana osallisuuden, hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden teemat. Tavoitteena on, että kampuksella jokainen voi kokea yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta.

  Työpaketti 4 – Vastuullisuus ja saavutettavuus

  Vastuullisuus ja saavutettavuus ovat tärkeitä periaatteita kampusalueen toiminnallisessa ja rakenteellisessa kehittämisessä.  Kampuskehittämisessä on huomioitava saavutettavuus fyysisesti esimerkiksi tilojen suunnittelun ja saneerauksen osalta, sekä digitaalinen saavutettavuus kaikessa kampuksen viestinnässä ja tiedotuksessa.

  KAMPUSALUEEN RAKENTEELLINEN KEHITTÄMINEN

  Toimintaympäristön kehittämisen tavoitteena on lisätä työ- ja opiskeluhyvinvointia, mutta myös avata uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia opiskella ja työskennellä. Toimintaympäristöä pyritään kehittämään niin, että se hyödyntää laajasti eri toimijoita koulutus- ja toimialasta riippumatta. Tavoitteena on myös, että alue houkuttelee laajasti myös muita kuntalaisia ja toimijoita. Kampusalueen toimintaympäristön kehittäminen voidaan jakaa seuraaviin työpaketteihin:

  Työpaketti 5 – Kampuksen tilojen ja ympäristön kehittäminen

  Opiskelutapojen muutoksen seurauksena oppilaitoksista vapautuu tiloja, joita voidaan hyödyntää uusiin käyttötarkoituksiin oppilaitosten toimintaa vahvistaen. Tavoitteena on kehittää vapautuvista tiloista houkutteleva, toimiva, yhteisöllisyyttä ja työelämäyhteistyötä tukeva yrityskeskittymä. Kampusalueen sisätilojen ohella ympäristön kehittäminen lisää merkittävästi alueen veto- ja pitovoimaa.

  Työpaketti 6 – Kestävä kehitys

  Oppilaitosten ja organisaatioiden on yhä tärkeämpää huomioida ilmastoon ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset toiminnassaan. Kampuskiinteistön ja sen lähiympäristön kiinteistöjen suuri energiankulutus tarjoaa mahdollisuuden uusiutuvan energian tuotantoratkaisuihin.

 • Kajaanin kampus kehittämistyössä toimitaan monen eri organisaation rajapinnoilla. Hankkeen johtoryhmä muodostuu hankkeen keskiössä olevien organisaatioiden edustajista.

  Kajaanin kaupunki, Risto Hämäläinen, kehitysjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
  Kajaanin kaupunki, Jussi Heikkinen, tekninen johtaja
  Kajaanin kaupunki, Mari Lyyra, sivistysjohtaja
  Kajaanin Mamselli, Tuija Vuorinen, johtaja
  Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, Ismo Kukkonen, toimitusjohtaja
  Kajaanin Teknologiakeskus, Janne Haverinen, toimitusjohtaja
  Kajaanin Ammattikorkeakoulu, Matti Sarén, rehtori
  Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, Anni Miettunen, johtaja
  Kajaanin kaupunki, Veera Valtanen, hankkeen projektipäällikkö, johtoryhmän sihteeri

Yhteystiedot