Hyppää sisältöön

Kesätyöntekijän info

Tervetuloa kesätöihin Kajaanin kaupungille!

Perustehtävät ja arvot

Kajaanin kaupunki luo asukkaille, yrityksille ja yhteisöille hyvinvointia, turvallisuutta, sujuvaa arkea sekä menestymisen edellytyksiä. Arvojamme ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Tavoitteemme on, että vuonna 2022 Kajaani on kasvun kärjessä väestön hyvinvoinnissa, kaupungin vetovoimaisuudessa ja innovatiivisuudessa.

Arvot toimintatapoina

Edistämme hyvinvointia tekemällä päätöksiä oikeudenmukaisesti. Toimimme avoimesti ja läpinäkyvästi. Kunnioitamme ja edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Arvostamme yksilöllisyyttä ja koemme erilaisuuden voimavarana. Suhtaudumme toisiimme ennakkoluulottomasti ja arvostaen. Panostamme turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön. Haluamme tehdä jokaisesta päivästä turvallisen. Tahdomme mahdollistaa sujuvan arjen. Edistämme kaupungin elinvoimaa myös tulevaisuudessa.

 Toivomme, että viihdyt kesätyössäsi ja saat siitä tarpeellista työkokemusta mahdollisia urasuunnitelmiasi ja tulevaisuutta varten. 

Palvelussuhdeasiat

Kesätyöntekijän ja kesätyöseteliläisen kanssa solmitaan määräaikainen palvelussuhde. Kesätyöseteliläisen palvelussuhde kestää kaksi viikkoa ja kesätyöntekijöiden pääsääntöisesti 1-6 kk.

 • Kaupunki tekee jokaisen kesätyöntekijän kanssa kirjallisen työsopimuksen, jossa sovitaan työtehtävistä, työsuhteen pituudesta, työajasta ja kesätyöstä maksettavasta palkasta.

 • Työsuhteen alussa kesätyöntekijän on toimitettava esimiehelle verokortti tai sen voi lähettää suoraan Sarastialle, joka vastaa kaupungin työntekijöiden palkanmaksusta. Voit lähettää verokortin Sarastian palvelupyyntönä Online-palvelun kautta tai tuoda verokortin esimiehellesi ensimmäisenä työpäivänä. Hän skannaa sen toimitettavaksi Sarastialle. Saat verokortin sen jälkeen takaisin itsellesi. Sarastian yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

 • Kesätyöntekijän viikkotyöaika on 36 h 15 min – 38 h 15 min. ja kesätyöseteliläiset 30 tuntia. Päivittäisen työajan sijoittuminen sovitaan esimiehen kanssa. 

 • Kaupungin työntekijöiden palkanlaskennan hoitaa Sarastia Oy. Palkka maksetaan joko 15. tai kuukauden viimeinen päivä ilmoittamallesi pankkitilille. Kysymykset palkanmaksuun liittyvissä asioissa voit jättää palvelupyyntönä Sarastian Online-palvelussa tai esimiehen toimesta itsepalveluportaalin kautta. (Itse tehdystä palvelupyynnöstä tulee vahvistusviesti sähköpostiisi pyynnön vastaanottamisesta sekä ID-koodi, millä pyyntöä voi seurata.) Sarastian yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

  Palkkalaskelma

  Palkkalaskelma toimitetaan palkansaajalle sähköisessä muodossa verkkopankkiin. Verkkopankissa löydät laskeman kohdasta CGI.

  Palkkatodistus

  Mikäli tarvitset palkkatodistuksen, voit tarvittaessa tilata sen Sarastian Online-palvelusta. Sarastia tekee palkkatodistuksen maksetusta palkkasummasta pyydetyltä ajanjaksolta ja voi toimittaa palkkatodistuksen kirjallisen pyynnön mukaisesti palkansaajalle vasta, kun palkka, lomaraha ja -korvaus on maksettu. Viikkotyötuntierittelyt tulee pyytää esimieheltä.

  Palkkatodistuspyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Henkilön virallinen nimi
  • Syntymäaika
  • Osoite
  • Sähköposti/puhelinnumero
  • Työnantaja (Kajaanin kaupunki)
  • Aikaväli, miltä ajalta palkkatodistusta haet.
  • Asiasi koskee: palkkatodistuksen käyttötarkoitus on myös hyvä mainita
  • Kuinka voimme auttaa? kohtaan voi lisätä esimerkiksi tiedon mihin palkkatodistus halutaan toimitettavan (esim. postitse kotiin).
 • Työtodistuksessa on tehtäväkuvaus ja arviointi. Palvelussuhdetodistuksessa vain palveluaika ja nimike.

  Pyydä ennen työsuhteen päättymistä, että esimiehesi kirjoittaa sinulle työtodistuksen kesätyöstä. Halutessasi voit tilata palvelussuhdetodistuksen Sarastian Online-palvelusta. Sarastian yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

  Palvelussuhdetodistuspyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • Henkilön virallinen nimi
  • Syntymäaika
  • Osoite
  • Sähköposti/puhelinnumero
  • Työnantaja
 • Pidemmissä kuin kahden viikon palvelussuhteissa työntekijä ansaitsee vuosilomaa, joka kertyy seuraavasti:

  • 1 kk/2 pv
  • 2 kk/4 pv
  • 3 kk/5 pv
  • 4 kk/7 pv
  • 5 kk/9 pv
  • 6 kk/10 pv

  Kertyvät vuosilomapäivät tulee pitää palvelussuhteen voimassaolo aikana lomapäivinä. Sovi esimiehesi kanssa, milloin voit pitää kertyvät lomat. Lyhyemmissä palvelussuhteissa maksetaan lomakorvaus 9%. 

Terveellisesti ja turvallisesti työssä Kajaanin kaupungilla

Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyhteisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämänhallintaansa.

Työsuojelu on työnantajan ja työtekijöiden välistä yhteistoimintaa, jolla huolehditaan siitä, että työpaikalla on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Työturvallisuus on sitä, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Kun työympäristö on turvallinen, työyhteisö toimiva ja työ sopivasti kuormittavaa, työn tekeminen on mielekästä ja palkitsevaa ja tuottaa tulosta.

 • Ota yhteyttä puhelimitse esimieheesi mahdollisimman pian ennen työvuoron alkua/omailmoitusmenettely.

  Mikäli oireet liittyvät työhön tai epäillään työperäistä sairautta, otetaan yhteyttä työterveyshuollon työterveyshoitajaan palvelutarpeen arviointia varten.

  Esimies voi myöntää sinulle oman vakuuden sairauspoissaolon nopeasti ohimenevän sairauden vuoksi 1 – 5 päivää (kerrallaan 1-2 päivää). Jos esimiehellä herää huoli työntekijän voinnista, voi hän ohjeistaa myös heti hakeutumaan hoitoon.

  Jos työntekijän oireet vaativat hoitoa (esim. vapaa-ajan tapaturma) tai sairaus pitkittyy yli 5 päivän ajan, varataan aika omalle Terveysasemalle hoidon tarpeen arviointiin sairaanhoitajalle.

  Muussa sairaustapauksessa, jos sairautesi jatkuu yli 10 päivää esimies ohjaa sinut ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon.

  Äkilliset sairaanhoitopalvelut sekä perussairauksien hoito tapahtuvat pääosin julkisella puolella.

  Mikäli tarvitaan neuvoja äkillisen sairauden hoidossa eikä olla varma tuleeko lähteä päivystykseen saman päivän aikana, soitetaan päivystysapuun p. 08 116 117. 

  • Ilmoita läheltä piti -tilanne heti esimiehellesi.
  • Jos mahdollista, poista vaaratekijä esim. kuivaa vesi lattialta.
  • Tee Läheltä piti -ilmoitus/ turvallisuushavainto Kajaanin kaupungin Intran sivuilla Granite-ohjelmaan.
  • Ilmoitukset/ havainto käsitellään ensisijaisesti työyksikössä ja niistä menee ilmoitus myös työsuojeluorganisaation käsiteltäväksi.
 • Kaupungin lakisääteinen tapaturmavakuutusyhtiö on IF vahinkovakuutus.

  Työ- ja työmatkatapaturman sattumisesta työntekijän on ilmoitettava lähimmälle esimiehelle. Ilmoitus on hyvä tehdä heti, kun se on olosuhteet huomioiden mahdollista.

  Työ- tai työmatkatapaturman sattuessa työntekijä soittaa ja varaa ajan IF:n sairaanhoitoverkoston lääkäriasemalle (Mehiläinen ja Terveystalo) tai  julkisen terveydenhuollon palveluihin.

  Esimies tekee yhdessä työntekijän kanssa tapaturmailmoituksen IF-vakuutusyhtiölle viipymättä, viimeistään 10 päivän kuluessa tapaturman sattumisesta.

  Vakavassa työ- tai työmatkatapaturmatilanteessa soitetaan puh. 112 tai hakeudutaan ensiapuun.

  Lisätietoja saat omalta esimieheltäsi.

 • Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite

  Työturvallisuuslaki 738/2002 8 §

  Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

  Käytännössä työnantajan vastuut ja velvoitteet toteutuvat siten, että työnantaja delegoi toimivaltaansa esimiehille. Esimiesten työsuojeluvastuu määräytyy tehtävänkuvaan liittyvien toimivaltuuksien mukaan.

  Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

  Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa.

  Työntekijän yleiset velvollisuudet

  Työntekijän työsuojeluvastuut tiivistetysti:

  • Noudattaa työnantajan ohjeita ja määräyksiä
  • Huolehtia omasta ja toisten turvallisuudesta
  • Ilmoittaa välittömästi vioista ja puutteellisuuksista
  • Käyttää asianmukaisesti koneita, laitteita ja työvälineitä
  • Käyttää tarvittavia henkilönsuojaimia ja turvalaitteita asianmukaisesti
  • Välttää häirintää ja epäasiallista kohtelua

  Perehdytyksen merkitys – Kysy neuvoa, pyydä apua!

  Työturvallisuuslaki 738/2002

  18 § Työntekijän yleiset velvollisuudet 
  Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

  Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.

  Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa.

  19 § Vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 
  Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

  Työntekijän on kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet.

  Työntekijän on tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus myös siinä tapauksessa, että hän on poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteellisuuden.

  20 § Henkilönsuojainten käyttö ja soveltuva työvaatetus
  Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa työnantajan hänelle 15 §:n mukaisesti antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työntekijän on työssään käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa.

  21 § Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö 
  Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa käyttö- ja muiden ohjeiden mukaisesti sekä muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuksensa mukaisesti käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. Vaarallisten aineiden käytössä ja käsittelyssä työntekijän on noudatettava turvallisuusohjeita.

  22 § Turvallisuus- ja suojalaitteen käyttö 
  Koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. Jos työntekijä työn johdosta joutuu tilapäisesti poistamaan turvallisuus- tai suojalaitteen käytöstä, hänen on palautettava se käyttöön tai kytkettävä laite päälle niin pian kuin mahdollista.

  23 § Työntekijän työstä pidättäytyminen / oikeus
  Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.

  Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti.

 • Työturvallisuuslaki 738/2002  17 §

  Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työturvallisuutta työpaikalla.

  Työnantajan tulee antaa työntekijöille riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot työpaikan turvallisuuteen, terveellisyyteen ja muihin työolosuhteisiin vaikuttavista asioista sekä niitä koskevista arvioinneista ja muista selvityksistä ja suunnitelmista. Työnantajan on myös huolehdittava siitä, että näitä asioita asianmukaisesti ja riittävän ajoissa käsitellään työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajansa kesken.

  Työntekijöiden on osaltaan toimittava yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kanssa tämän lain mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Työntekijällä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä muita 2 momentissa tarkoitettuja asioita koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niihin palaute.

 • Tänä kesänä tehdään muutakin kuin makoillaan auringossa ja grillataan makkaraa! Kaiva lenkkarit esille ja vaihda auto fillariin. Pöyhi tyynysi ja varaa aikaa yöunille. Haasta itsesi ja tsemppaa myös työkaverisi tekemään pieniä hyvinvointitekoja urotekojen sijaan.

  • Ota HeiaHeia-sovellus käyttöön ja kerää 60 pistettä 15.8.2021 mennessä.
  • Pisteitä saa liikunnasta, unesta ja askeleista.
  • Kaikki 60 pistettä keränneet ovat mukana palkinnon arvonnassa.

  Mikä ihmeen HeiaHeia?

  HeiaHeia on pelillistetty ja sosiaalinen kokonaisvaltainen hyvinvointipalvelu, jonka avulla voit seurata mm. fyysistä aktiivisuutta, unta ja ravintoa. Tarjoamme mahdollisuuden kokeilla hyvinvointisovellusta, jonka avulla voit:

  • löytää uusia tapoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen pisteitä keräämällä
  • oppia uusia puolia muista ja tuntea hyvinvointiyhteisön motivoiva vaikutus
  • suorittaa innostavia haasteita ja ohjelmia

  Liikutaan ja huolehditaan itsestä kesälläkin, omien voimavarojen mukaan, ilman velvoitteita.

  Miten liityn mukaan?

  1. Lataa HeiaHeia-sovellus kännykkään. Löydät sen sovelluskaupasta hakusanalla ”HeiaHeia”.
  2. Valitse ”Luo tili” ja syötä saamasi koodi. (Koodin saa henkilöstöpalveluista)

  Lisätietoja:
  Sovellus ja ohjeet: www.support.heiaheia.com/fi
  Raisa Maijala, hanketyöntekijä, raisa.maijala@kuusamo.fi
  Katja Moilanen, tietohallinnon kehittämispäällikkö, katja.moilanen@kajaani.fi
  Kati Pääkkönen, henkilöstön kehittämispäällikkö, kati.paakkonen@kajaani.fi

Sarastian yhteystiedot