Hyppää sisältöön

Työllisyysavustuksien myöntämisperusteet

Työllisyysavustusta voidaan myöntää yhdistykselle, jonka toimipaikkana on Kajaani tai yhdistykselle, jonka säännöllinen toiminta sijoittuu Kajaaniin. Avustettavan toiminnan tulee edistää kajaanilaisten pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden työllistymistä ja osaamisen vahvistamista. Erityisenä painopisteenä on nuorten syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten tukeminen työhön ja koulutukseen. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti yhdistyksen työnohjaajien tai työhönvalmentajien palkkauskustannuksiin. Lisäksi avustusta voidaan harkinnan perusteella myöntää jossain määrin myös työllistettävien palkkakuluihin sekä työllistämisen kannalta välttämättömiin tilavuokrakustannuksiin (max. 30 % kokonaisvuokrasta).

Avustus kohdistuu vuonna 2023 toteutettavaan toimintaan. Avustusta voi hakea myös takautuvasti, ns. omalla riskillä aikaisintaan 1.1.2022 aloitettuun työllistämistoimintaan. Avustettavan toiminnan on edistettävä Kajaanin kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita.

Avustuksia myönnettäessä arvioidaan paikallista työllisyydenhoitoa ja yhdistysten toimintaa kokonaisuutena.

Yhdistysten avustettavan toiminnan sisältöä arvioidaan mm. seuraavista näkökohdista:

 • LAATU (suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus, vaikuttavuus, jatkuvuus, kehittämistoiminta, nuoriin kohdistuvat toimenpiteet)
 • LAAJUUS (alueellinen merkitys, osallistujien määrä, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa)

Avustettavien yhdistysten kanssa neuvotellaan tarkemmin avustettavan toiminnan sisällöistä, tavoitteista ja alustavasta avustussummasta. Avustettavien yhdistysten kanssa laaditaan kumppanuussopimus ja avustettavaa toimintaa seurataan ja kehitetään yhdessä.

Seurantaan liittyvistä menettelyistä sovitaan tarkemmin kumppanuussopimuksessa. Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut, jota kaupunki ostaa hakijalta tai johon kaupunki muuta kautta myöntää avustusta. Avustusta ei voida myöntää toimintaan, johon hakija saa hankeavustusta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka tarkoituksena on taloudellinen voitto tai mainonta.

Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle, joka on toiminut vähintään yhden toimintavuoden ennen avustuksen hakemista. Työllisyysavustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen muualta haetut ja/tai saadut avustukset ja tuet. Avustettavien yhdistysten tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, hyviä tapoja sekä yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita ja avustettavan toiminnan tulee olla yhdistyksen sääntöjen mukaista.

Maksatus ja seuranta

Työllisyysjaoston päätös työllisyysavustuksista lähetetään hakijoille sähköpostilla. Myönteisessä päätöksessä mainitaan avustuksen suuruus. Avustuksen maksatuskäytännöt ja mahdolliset erityisehdot kirjataan kumppanuussopimukseen.

Yleiset myöntämisehdot

 1. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän toiminnan täydennyksenä sekä avustuksen saajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksissa.
 2. Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne hyväksyä.
 3. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin ja erityisesti pitkäaikaistyöttömiin.
 4. Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen.
 5. Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kajaanilaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusta tältä osin myöntää keskusjärjestölle.
 6. Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksien toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.
 7. Avustus myönnetään ehdolla, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.
 8. Kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön tai henkilön lainojen takaamisesta tai muun syyn (esim. vuokrien) johdosta.
 9. Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa kirjanpito sekä hallinto sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.