Hyppää sisältöön
Kajaanin kaupunki ja joki

Kajaanin kaupungin talousarvio vuodelle 2023: Kajaanin kaupungin talouden murrosvuosi 2023 – tulopohja uudistuu, talouden sopeuttamista jatketaan

Suomen kuntasektori valmistautuu historiansa suurimpaan muutokseen, sillä vuoden 2023 alusta toimintansa aloittavat maakuntiin pohjautuvat hyvinvointialueet. Sotealueet ja pelastuslaitokset siirtyvät valtion rahoituksen turvin hyvinvointialueille.

Kuntien tuloveroprosentteja leikataan 12,64 prosenttiyksiköllä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen seurauksena.  Kajaanin kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 8,36 prosenttia, joten jäljelle jäävään veroprosenttiin ei tehdä korotusta eikä alennusta. Kiinteistöveroprosentit pidetään myös ennallaan. Sijoitustuottojen kehityksestä ei nykytilanteessa pystytä tekemään luotettavaa arviota.

Kajaanin kaupungin verorahoituspohjan rakenne muuttuu. Jatkossa Kajaani on aiempaa enemmän riippuvainen verotulojen kertymästä kuin valtionosuuksista. Verotulojen osuus verorahoituksesta on 65 prosenttia ja valtionosuuksien 35 prosenttia (nykytilassa 55%-45%). Verotuloja arvioidaan kertyvän yhteensä 82,7 milj. euroa ja valtionosuuksia 44,9 milj. euroa.

Verotulojen kertymiseen vaikuttavat veronmaksajien ja verotettavien tulojen määrä, yleinen talouden suhdanne sekä yritysten menestyminen ja työllisyyden kehitys. Verotulokertymät voivat heilahdella vuosittain. Kiinteistöverotulot muodostavat verotulojen vakaimman osan. Valtionosuuksista suurin osa 72 prosenttia kertyy ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta.

Talousarvioesityksessä käyttötalouden toimintatuottoja kertyy 36,3 milj. euroa ja toimintakuluja 158,4 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu 14,4 milj. euroa, mikä riittää kattamaan 81 prosenttia poistoista. Tilikauden poistot ovat 17,7 milj. euroa. Tilikauden alijäämä tuloksenkäsittelyerien jälkeen on 3,4 milj. euroa.

Kaupungin talouden sopeuttamisohjelman 2023–2026 toimeenpano käynnistetään ja uusia talouden sopeuttamistoimia tarkastellaan vuosittain talousarviolaadinnan yhteydessä. Sopeuttamisen tavoitteena on saada kaupungin oma talous tasapainoon. Keskeisin osa päivitettyä sopeuttamisohjemaa on muutamista koulurakennusten peruskorjauksista luopuminen ja niistä saatavat säästöt.

”Tulevaisuuden kannalta on vuosille 2023–26 hyväksytyn kaupunkistrategian linjausten noudattaminen aivan ratkaisevassa roolissa. Talouden sopeuttamisohjelmaan sitoutuminen ja sen määrätietoinen toteuttaminen ovat myös aivan välttämättömiä toimenpiteitä. Hyvin toimivat palvelut ovat ensiarvoisen merkittäviä hyvinvointi- ja vetovoimatekijöitä. Muun muassa 26/7-kampanjalla nostetaan esiin kaupungin hyviä palveluita ja arjen sujuvuutta”, toteaa Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen.

Investointeja jaksotetaan ja priorisoidaan – hyvien vuosien tulospuskureita käyttöön

Kajaanin kaupunki ja liikelaitokset investoivat vuosina 2023–2025 yhteensä 60 milj. euroa. Investointipaineita kohdistuu myös tuleville vuosille ja hyvien tulosvuosien taseeseen kertyneitä puskureita aktivoidaan käyttöön. Vuonna 2023 Kajaanin kaupungin nettoinvestoinnit ovat 21,3 milj. euroa. Peruskaupungin osuus investoinneista on 17,9 milj. euroa ja liikelaitosten osuus 3,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin varikon ja Pelastuslaitoksen yhteisen tilan kokonaishankkeeseen varataan 11,0 milj. euroa (TA2023 5,5 milj. euroa). Hankkeeseen esitetään käytettäväksi tilinpäätöksiin vuosina 2019 ja 2021 tehtyä investointivarausta ”Kajaanin kaupungin rakennusten, alueen, infrastruktuurin ja elinvoiman kehittämistä tukeviin hankkeisiin” investointisuunnitelman mukaisesti. Investointivarauksen hyödyntämisellä eliminoidaan tulevina vuosina rakennuksen poistojen vaikutus Kajaanin kaupungin vuosittaiseen tulokseen.

Teatteritalon peruskorjaus saatetaan loppuun vuoden 2023 aikana ja teatterin irtaimisto hankitaan. Vanamon päiväkoti peruskorjataan ja päiväkodin tarvittava irtaimisto uusitaan. Uutena hankkeena käynnistetään Soidinsuon päiväkodin suunnittelu ja tavoitteena on, että uusi päiväkoti rakennetaan vuosien 2024–2025 aikana.  Kajaani rakentaa myös aurinkovoimaloita vuosittain rakennusten energiatehokkuuden kehittämiseksi ja katuja peruskorjataan korjausvelan hillitsemiseksi.

Katso talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025 (kajaani.fi/talousarvio)
Talouden tunnuskuja 2023
Talouden tunnuslukuja.

Lisätiedot