Hyppää sisältöön

Kajaanin kaupungin linjaukset tuulivoimarakentamisen ohjaamiseen

Tuulivoimatuotannon lisäämiselle on kansallisesti kova paine. Tuulivoimarakentaminen on osa siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja. Suomen rannikkoalueen tuulivoimalle soveltuvien alueiden täyttyminen ja tekniikan kehittyminen on lisännyt tuulivoimatoimijoiden kiinnostusta myös sisämaan alueisiin. Tämä näkyy Kajaanissa, jossa kaupungille on tullut samanaikaisesti useita aloitteita tuulivoimakaavojen käynnistämisestä. Tämän kehityskulun myötä nousi esille tarve määritellä kaupungin tuulivoimarakentamisen periaatteet ja laatia kokonaisvaltainen tarkastelu tuulivoimasta Kajaanissa.

Kajaanissa halutaan osaltaan vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, energiamurroksen edistämistarpeisiin sekä omavaraisuuden ja huoltovarmuuden edistämisen mahdollistamiseen. Samalla halutaan varmistaa, että pystytään vastaamaan myös mahdollisiin muihin tulevaisuuden alueidenkäyttötarpeisiin sekä huomioidaan maisema-, luonto- ja virkistyskäyttöarvot sekä tuulivoiman sosiaaliset vaikutukset.

Tuulivoimaohjelmatyön laatiminen käynnistettiin syksyllä 2021. Ohjelman tavoitevuosi on 2035.

Kajaanin kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulivoimaohjelman 7.11.2022 (§ 70) pidetyssä kokouksessa

Valmistuneessa tuulivoimaohjelmassa on esitetty Kajaanin tuulivoimarakentamisen linjaukset ja asetettu kriteerit. Kriteerien keskeiset periaatteet:

  • Asutukseen ja loma-asutukseen jätetään riittävät suojavyöhykkeet (2 km tai 10 x voimalan napakorkeus) melu- ja maisemavaikutusten minimoimiseksi.
  • Luontoarvot sekä maisema- ja kulttuuriarvot turvataan. Oulujärven ja Nuasjärven rantojen läheisyyteen ei osoiteta tuulivoimaa.
  • Tuulivoimarakentamista ei osoiteta lentoaseman tai Puolustusvoimien toiminnan kannalta kriittisille alueille.
  • Varmistetaan, että Kajaaniin jää myös hiljaisia ja erämaisia alueita sekä eri lajien kannalta tärkeitä ekologisia yhteyksiä.
  • Teollisen kokoluokan tuulivoimalat toteutetaan usean voimalan kokonaisuuksiin.
  • Tuulivoimahankkeiden toteutuksessa kannustetaan tuulivoimatoimijoita minimoimaan hankkeiden vaikutuksia ja kompensoimaan lähialueen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille aiheutuvia haittoja.

Päätettyjen linjausten pohjalta kaupungin alueelle voi sijoittua merkittävä määrä tuulivoimaa. Sijoittamista ohjataan erilaisia asumisen ympäristöjä sekä luonto- ja maisema-arvoja säilyttäen niin, että laajamittaiset energiantuotantoalueet sijoitettaisiin suurelta osin nykyisten ympäristövaikutuksia tuoneiden toimintojen läheisyyteen. Kriteerit on laadittu siten, että ne mahdollistavat tuulivoimatuotannon siinä laajuudessa, että kaupunki hyötyy tuulivoimatuotannosta muun muassa myönteisinä aluetalousvaikutuksina. Samalla tavoitteena on ollut minimoida tuulivoimatuotannon haitalliset vaikutukset esimerkiksi asukkaille.

Työ on laadittu laajassa vuorovaikutuksessa eri osallisten kanssa

Kriteerien muodostamisessa on huomioitu ohjelmatyön aikana toteutetuissa vuorovaikutusmenettelyissä saadut näkemykset ja huomiot. Tuulivoimaohjelman toteutus tapahtuu hankekohtaisesti Kajaanin kaupungin ohjatessa hankkeita kaavoituksen kautta. Kaavoituksessa tulee huomioida ohjelman linjaukset ja kriteerit. Tuulivoima-alan nopean kehityksen vuoksi ohjelman päivitystarve tulee tarkistaa vähintään valtuustokausittain.

Kajaanin tuulivoimaohjelmatyötä on rahoittanut ympäristöministeriö.

Linkki tuulivoimaohjelman aineistoon