Hyppää sisältöön
Kirjat kirjaston hyllyssä

Kulttuuripolku

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku on laadittu päiväkotien ja koulujen kulttuurikasvatustyön tueksi. Kulttuuripolku sisältää myös kirjastopolun, joka tukee lasten lukuharrastuksen viriämistä ja kehittää lasten kirjastonkäyttötaitoja. Kulttuuripolku on toteutettu yhteistyössä kulttuurilaitosten kanssa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle yleissivistys, johon kuuluu monipuolisia elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksessa välitetään yhteiskunnan yhteisesti hyväksymiä arvoja ja arvostuksia sekä siirretään arvokasta kulttuuriperintöä uusille sukupolville. Opetuksen tehtävänä on myös uuden luominen sekä ajattelu- ja toimintatapojen uudistaminen.

Edistetään lastenkulttuuria yhdessä

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus haluavat yhdessä kulttuurilaitosten kanssa osallistua lastenkulttuurin edistämiseen. Kulttuuritoiminta on luonnollinen osa päiväkodin ja koulun perustehtävää. Kulttuuritoiminnan avulla laajennetaan lasten ja oppilaiden osallistumismahdollisuuksia, syvennetään heidän itsetuntemustaan ja vahvistetaan hallittuja tunteiden käsittelytaitoja. Elämyksellisen toiminnan ja sosiaalisten tilanteiden kautta on lapsia ja oppilaita mahdollisuus valmentaa erilaisiin käytännön elämän tilanteisiin. Kulttuuritoiminnalla on yhteisöään yhdistävä ja vahvistava vaikutus. Sen avulla voidaan käsitellä erilaisia ristiriitoja, poistaa ennakkoluuloja ja edistää suvaitsevaisuutta.

Kulttuuripolkutoiminnalla on jatkumo ja se on sekä tavoitteellista että tasapuolisesti kaikki huomioivaa toimintaa. Kulttuuripolun kautta oppilas pääsee tutustumaan eri kulttuurin ja taiteen aloihin, lisäämään paikallistuntemustaan ja kenties innostuu etsimään harrastuksia kulttuurin parista. Koulut voivat liittää Kulttuuripolkuun liittyvän tarjonnan osaksi koulun omaa kulttuuritoimintaa.

Kulttuuripolku eri ikäluokilla

 • Koulun kulttuuriopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle elämyksiä ja tutustuttaa oppilas monipuolisesti kulttuurin eri osa-alueisiin. Samalla sen tehtävä on taata kaikille Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä osalliseksi Kajaanin kaupungin kulttuuripalveluista.

  Kulttuuripolku vahvistaa päiväkodin, koulun ja kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä sekä on lisänä ja tukee päiväkodin ja koulun omaa kulttuurikasvatusta. Kulttuuripolku tarjoaa päiväkodeille, kouluille ja opettajille apua ja oman lisänsä tavoitteellisen kulttuurikasvatuksen suunnitteluissa ja toteuttamisessa.

  Kajaanin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kulttuuripolku sisältää jokaiselle ikäluokalle suunnatun oman erityisen kulttuuriohjelman. Se sisältää tutustumisia eri kulttuuria tarjoaviin kohteisiin ja kulttuurintarjoajien tekemiä vierailuja toimintatuokioineen. Peruskoulun päättövuotena nuoret saavat henkilökohtaisen VIP 9-kortin, jolla saa etuja kaupungin eri kulttuurilaitoksissa.

  Kulttuuripolku toimii itseohjautuvasti ja kulttuurilaitosten yhteyshenkilöt lähestyvät koulua itse määritteleminään ajankohtina lukuvuoden aikana.

 • Silmun toiminnan sisällöt:

  • Silmun varhaiskasvatukselle tarjoama toiminta kulttuurilaitoksissa.
  • Silmun oma elämystoiminta päiväkodeissa, Silmun omassa oppimisympäristössä sekä kaupungin erilaisissa tapahtumissa.

  Tavoitteet:

  • luoda vapaa kehityksellinen ympäristö lasten leikille, luovalle toiminnalle ja tarinalliselle oppimiselle
  • kulttuurielämysten ja esitysten vieminen päiväkoteihin
  • tukee päiväkotien kulttuurikasvatusta tiedottamalla, esiintymällä ja tekemällä kirjallisia motivointipaketteja
  • toiveisiin vastaamalla ja päiväkotien kulttuurivastaavien ohjaamisen kautta
  • toimii monialaisissa yhteistyöverkostoissa, jotka tekevät tapahtumia lapsiperheille
  • omia ja yhteisiä tuotoksia kaikkien saataville median kautta (YouTube)
 • 1) Tanssituokion sisällöt ja tavoitteet:

  • toiminnallinen tanssikylpytuokio
  • tuoda tanssi oppilaiden kokemusmaailmaan
  • edistää jokaisen lapsen ja nuoren niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia
  • luoda hyvinvointia ja edellytyksiä itseilmaisulle ja luovuudelle
  • rikastaa koko luokka-astetta kaikkia yhdistävän toiminnallisuuden avulla
  • kehittää motoriikkaa, rytmitajua, kehotietoisuutta, itseilmaisua, itsetuntemusta ja luottamusta,
  • sosiaalisia taitoja ja tunteiden ilmaisua
  • lisätä ymmärrystä tanssista osana kulttuuriamme

  Yhteistyötaho: Kajaani Dancen tanssikoulu. Kevätlukukaudella (Kajaani Dance lähestyy kouluja aikojen varaamiseksi)

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • kirjastovierailu (lähikirjasto/kirjastoauto) ja siellä perusasioihin tutustuminen
  • kirjojen vinkkaaminen
  • lukuinnon herättäminen
 • Soitinesittelyn sisällöt ja tavoitteet:

  • toiminnallinen soitinesittely Musiikkiopistolla
  • syyslukukausi: Otanmäki-Vuolijoki ja Jormua-Kuluntalahti
  • kevätlukukausi: muut koulut
  • oppilas tutustuu ei soittimiin
  • oppilaan oma kiinnostus soittamista kohtaan herää

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  • tanssinäytökseen osallistuminen yleisönä
  • tutustuminen balettiin tanssimuotona
  • oppilaat saavat elämyksellisiä kokemuksia baletista taiteen vastaanottajina

  Yhteistyötaho: Ballet Kaukametsä

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • lähikirjasto/kirjastoauto Kippe
  • opetellaan, miten kirjat on järjestetty hyllyihin ja tehdään toiminnallinen harjoitus
  • saadaan virikkeitä lukemiseen vinkkauksen avulla
 • Konsertin sisällöt ja tavoitteet:

  • oppilaat saavat elämyksellisiä kokemuksia musiikista
  • oppilaat harjaantuvat olemaan konserttiyleisönä

  Yhteistyötaho: Kainuun musiikkiopisto

 • 1) Tanssinäytöksen sisällöt ja tavoitteet:

  • tanssinäytökseen osallistuminen yleisönä
  • oppilaiden suhde tanssiin avautuu
  • oppilaat saavat omakohtaisia, merkittäviä kokemuksia taiteesta
  • oppilaat saavat valmiuksia taiteen vastaanottajina

  Yhteistyötaho: Kaukametsän kulttuuritapahtumat yhteistyössä Kajaanin Dance tanssikoulun kanssa

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • tutustuminen tiedonhakuun verkkokirjastossa
  • tutustutaan hyllyluokitukseen
  • etsitään sopivaa kirjallisuutta koulussa annettuun tehtävään
  • tutustutaan eKirjastoon joko paikan päällä tai etänä

  Yhteistyötaho: lähikirjasto tai etäyhteys kouluun

 • Teatterivierailun sisällöt ja tavoitteet:

  Sisällöt (opettaja valitsee luokalleen jonkin seuraavista vaihtoehdoista):

  • kulissikierros teatteritalolla
  • kouluvierailu eli teatterin ja sen ammattien esittelytuokio omassa luokassa
  • mahdollisuuksien mukaan koeyleisönä toimiminen lapsille suunnatun esityksen harjoituksessa
  • lapsille suunnatun valmiin teatteriesityksen katsominen koululaislipun hinnalla

  Tavoitteet:

  • oppilaat tutustuvat teatteriin ja sen ammateihin
  • oppilaat saavat valmiuksia teatteritaiteen kokijoina ja kynnys tulla teatteriin madaltuu

  Yhteistyötaho: Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri

 • 1) Taidemuseovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  • vierailu Kajaanin taidemuseolle
  • oppilas saa kokemuksia taiteen ja ympäristönsä tarkkailijana
  • oppilas saa rohkaisua itsensä ilmaisuun taiteen avulla

  2) Kirjastopolun sisällöt ja tavoitteet:

  • oppilaat tutustuvat suunnistuksen avulla siihen, mitä kirjastosta löytyy
  • ikäluokalle sopivien kirjojen vinkkaaminen
  • oppilas oppii käyttämään kirjaston palveluja aktiivisesti ja omaehtoisesti

  Yhteistyötaho: Kajaanin pääkirjasto

 • Museovierailun sisällöt ja tavoitteet:

  • oppilaan paikallistuntemus lisääntyy
  • oppilas saa tarttumapintaa omien juuriensa ja asuinseutunsa historiaan

  Yhteistyötaho: Kainuun Museo

 • Kaikille 9. luokkien oppilaille jaetaan kouluilla lukuvuoden alussa (koronan vuoksi lv 2021-2022 marraskuussa) henkilökohtaiset VIP 9-kortit.

  VIP 9-kortti, sen käytön sisällöt ja tavoitteet:

  • oppilas on omatoiminen ja aktiivinen kulttuuripalvelujen käyttäjä
  • oppilas rohkaistuu mukaan kulttuurista käytyihin keskusteluihin
  • oppilaan oma kulttuuriharrastuneisuus on virinnyt
  • oppilas saa VIP9-kortin esittämällä etuja yhteistyötahojen järjestämiin kulttuuritapahtumiin osallistuessaan

  Yhteistyötahoina: Kajaanin eri kulttuurilaitokset ja -toimijat.

  VIP 9-kortilla saatavat etuudet ovat seuraavat:

  Kulttuuriosuuskunta G-voima, Kajaanin harrastajateatteri*, Routa Company, Vaara-kollektiivi:

  • Lipun hinta 2 € esityksiin, joihin on vapaita paikkoja ½ h ennen esityksen alkua
  • (Huom! Ei koske vierailuesityksiä)
  • *Kajaanin harrastajateatteri tarjoaa ilmaisen esityksen VIP-kortilla, mikäli esityksessä on vapaita paikkoja.

  Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä:

  • Vapaa pääsy Kaukametsän itsensä järjestämiin konsertteihin ja muihin yleisötilaisuuksiin, joissa on vapaita paikkoja (Huom! ei ennakkovarausmahdollisuutta)

  Kaupunginkirjasto:

  • Kirjavaraukset ilmaiseksi
  • Mahdollisuus myös kohdennettuihin YouTube-vinkkauksiin VIP-9 kohderyhmälle

  Kainuun Museo:

  • Ilmainen sisäänpääsy

  Kajaanin taidemuseo:

  • Ilmainen sisäänpääsy

  Kajaani Dance:

  • Lipun hinta 1 € esityksiin, joihin on paikkoja saatavilla 15 min. ennen esityksen alkua
  • (Huom! Narikka maksaa 1 €)

  Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri:

  • Lipun hinta 1 € esityksiin, joihin on paikkoja saatavilla 1 h ennen esityksen alkua

Yhteystiedot

Kulttuuripolkuyhteistyössä mukana olevat tahot:

Kajaanin kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus

Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

Pilvi Tervahonka, Otanmäen koulun rehtori
pilvi.tervahonka@edukajaani.fi, p.040 512 5308

Kajaanin kaupunginteatteri – alueteatteri

 • Kauppakatu 14, 87100 Kajaani

  Sanna Heikkinen
  , alueteatterituottaja
  sanna.k.heikkinen@kajaani.fi, p. 044 7100 386Anja Pietarinen, markkinointipäällikkö
  anja.pietarinen@kajaani.fi

Kainuun Museo

 • Asemakatu 4, 87100 Kajaani
  p. 044 7100 506

  Antti Mäkinen
  , museonjohtaja
  antti.makinen@kajaani.fi, p. 044 7100 450

Kajaanin taidemuseo

 • Linnankatu 14, 87100 Kajaani
  p. 044 7100 545

  Pirjo Immonen
  , taidemuseon johtaja
  pirjo.immonen@kajaani.fi

Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä

 • Koskikatu 2-4, 87200 Kajaani

  Minna Saastamoinen
  , kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö
  minna.m.saastamoinen@kajaani.fi, p. 044 7100 922Kirsi Kilpeläinen, tapahtumasihteeri
  kirsi.kilpelainen@kajaani.fi

Kainuun Musiikkiopisto

 • Koskikatu 2, 87200 Kajaani

  Sanna Kilpeläinen
  , sanna.t.kilpelainen@kajaani.fi, p. 040 8316 942

  Eeva-Maria Nivalainen,
  eeva-maria.nivalainen@kajaani.fi ( Ballet Kaukametsä)

Kajaani Dance

 • Kauppakatu 23, 87100 Kajaani
  dancekajaani@gmail.com, p. 044 5874 765

Kulttuuriosuuskunta G-voima

 • Kauppakatu 36, 87100 Kajaani
  www.kajaaningeneraattori.fi

Kajaanin Harrastajateatteri

 • Kauppakatu 36, 87100 Kajaani
  kajaaninharrastajateatteri@gmail.com, p. 08 626 061

Routa Company

 • Generaattori, Kauppakatu 36, 87100 Kajaani

  Petra Karvonen
  , tiedottaja
  petra@routacompany.fi, p. 044 0556 970

SILMU

 • Seminaarinkatu 2, 87100 Kajaani

  Elina Kilpeläinen

  elina.kilpelainen@kajaani.fi, p. 044 710 0016

Vaara-kollektiivi

 • Sammonkatu 7B, 87100 Kajaani

  Veikko Leinonen
  , tuottaja
  vaarakollektiivi@gmail.com, p. 050 570 6577

Kajaanin pääkirjasto

 • Seminaarinkatu 15, 87100 Kajaani
  kaupunginkirjasto@kajaani.fi

  Neuvonta:
   p. 044 7100825

  Lasten- ja nuortenosasto:
  p. 044 7100827