Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 21.02.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto merkitsi tiedoksi kaavoituskatsauksen 2024.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto vahvisti ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman vuodelle 2024.

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Terrafame Oy:n akkukemikaalitehtaan ympäristöluvan muutoshakemuksesta koskien rautasakan käsittelyä. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena lausuu hakemuksesta seuraavaa:

Hakemuksessa todetaan, että rautasakan sivutuotestatuksen haku ja liuotusprosessissa hyödyntäminen on jätelain 8 §:n etusijajärjestyksen mukaista kun vaihtoehtona olisi rautasakan loppusijoittaminen kaatopaikalle. Hakemuksessa todetaan myös, että ympäristön ja terveyden kannalta turvallisempaa on saada rautasakalle tuotestatus ja sen sisältämät metallit hyödynnettyä, kuin perustaa rautasakalle jätteenä loppusijoituspaikka. VHO kehotti päätöksessään yhtiötä sivutuotestatuksen hakuun. Lupajaosto katsoo, että muutos lupamääräykseen 14 olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista myöntää.

Hakemuksessa todetaan, että rautasakka on ensisijaisesti tarkoitus viedä primääriliuotusalueelle ja toimittaa sieltä liuotusprosessin jälkeen liuotetun malmin kanssa sekundääriliotusalueelle. Hakemuksessa todetaan edelleen, että rautasakan osuus primääriliuotusalueelle sijoitettavan materiaalin kokonaismassasta on pieni, alle 0,1 %. Tulisi kuitenkin harkita olisiko lupa rautasakan kasoille viemiselle tarpeen myöntää vain määräaikaisena. Mikäli lupa myönnetään, lupajaoston mielestä luvassa tulee määrätä tehostettu tarkkailu, jonka kautta saadaan tarkempaa tietoa kasoille viemisen ympäristövaikutuksista.

Kuivattua rautasakkaa on hakemuksen mukaan välivarastoitu Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen primääriliuotuskentän pohjoisosassa. Hakemuksessa todetaan, että välivarastointialueen rakenne sekä vesienhallinta vastaavat primääriliuotusaluetta ja sen pohjarakennetta. Lausuttavana olevan hakemuksen mukaisessa toimintamallissa pitkäaikaista rautasakan varastointitarvetta ei normaalitoiminnan aikana olisi. Lyhyiden katkosten kuten huoltoseisakkien aikana välivarastointi voidaan hakemuksessa esitetyn mukaan tehdä primääriliuotusalueella.

Rautasakka varastoidaan kalvotetulla alueella, jonka vedet ovat mukana primääriliotusalueen liuoskierrossa. Varastointi ei tule lisäämään primääriliuotusalueelle tulevan veden määrää. Varastointialueella muodostuvan veden laatua ei ole selvitetty tarkemmin. Hakemuksessa todetaan, että veden määrä on vähäinen primääriliuotusalueella kiertävän veden määrään verrattuna. Vedestä ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön, koska liuotusalueen tiivis pohjarakenne estää veden kulkeutumisen ympäristöön. Lupajaosto toteaa, että mikäli rautasakkaa joudutaan varastoimaan sen varastointimäärälle on asetettava luvassa yläraja. Luvassa on myös määrättävä seuraamaan varastointialueella muodostuvan veden määrää ja laatua.

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Terrafame Oy:n kaivos- ja metallituotannon ympäristölupapäätöksen nro 87/2022 lupamääräyksen 97 muuttaminen, koskien akkukemikaalitehtaalla muodostuvan rautasakan käsittelyä kasaliuotusprosessissa. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena lausuu hakemuksesta seuraavaa: Lupajaosto katsoo, että on jätehierarkian periaatteiden mukaista viedä rautasakka bioliuotukseen, koska sillä vältetään rautasakan loppusijoittaminen kaatopaikalle. Tulisi kuitenkin harkita olisiko rautasakan kasoille vieminen tarpeen mahdollistaa ainakin aluksi vain määräaikaisena. Lupajaoston mielestä luvassa tulee määrätä
tehostettu tarkkailu, jonka kautta saadaan tarkempaa tietoa kasoille viemisen ympäristövaikutuksista.

Kuivattua rautasakkaa on hakemuksen mukaan välivarastoitu Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun jälkeen primääriliuotuskentän pohjoisosassa. Hakemuksessa todetaan, että välivarastointialueen rakenne sekä vesienhallinta vastaavat primääriliuotusaluetta ja sen pohjarakennetta. Lausuttavana olevan hakemuksen mukaisessa toimintamallissa pitkäaikaista rautasakan varastointitarvetta ei normaalitoiminnan aikana olisi. Lyhyiden katkosten kuten huoltoseisakkien aikana välivarastointi voidaan hakemuksessa esitetyn mukaan tehdä primääriliuotusalueella.

Rautasakka varastoidaan kalvotetulla alueella, jonka vedet ovat mukana primääriliotusalueen liuoskierrossa. Varastointi ei tule lisäämään primääriliuotusalueelle tulevan veden määrää. Varastointialueella muodostuvan veden laatua ei ole hakemuksen mukaan selvitetty tarkemmin. Hakemuksessa todetaan, että veden määrä on vähäinen primääriliuotusalueella kiertävän veden määrään verrattuna. Vedestä ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia ympäristöön, koska liuotusalueen tiivis pohjarakenne estää veden kulkeutumisen ympäristöön. Lupajaosto toteaa, että mikäli rautasakkaa joudutaan varastoimaan, sen varastointimäärälle on asetettava luvassa yläraja. Luvassa on myös määrättävä seuraamaan varastointialueella muodostuvan veden määrää ja laatua.

Linkki esityslistaan