Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 17.4.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto muutti Morenia Oy:lle 13.5.2020 § 28 myönnettyä maa-aines- ja ympäristölupaa esityslistan liitteenä 1 olevan lupamuutosesityksen mukaisesti.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto päätti, että lupajaoston 18.1.2023 § 4 Kuljetuspolar Oy:lle myöntämä ympäristölupa siirretään oikeuksineen ja velvollisuuksineen Vumos Oy:n nimiin tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien.

Lausunto hakemuksesta Ounasjokisuun uuden veneväylän ruoppaamisesta ja ruoppausmassojen läjittämisestä. Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto totesi lausuntonaan seuraavaa:

Lupajaosto pitää kannatettavana Vuottolahden kalastuskunnan hakemusta Ounasjokisuun uuden veneväylän ruoppaamisesta paitsi alueen yleisen virkistyskäytön myös Ounaslahden valuma-alueen kiintoainekuormituksen hallinnan näkökulmasta. Ounasjoen valuma-alueelta tuleva kiintoainekuormitus tukkeuttaa Ounasjokisuun aluetta. Kuormituksen vähentämiseksi Kaipo-verkko -hankkeessa laaditussa suunnitelmassa esitetäänkin erilaisia metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteitä.

Valuma-alueelta vesistöön kulkeutuvaa hienoaineksen määrää vähentää myös ruoppauksen yhteydessä Ounasjokisuun alueelle kaivettavat humuskuopat. Ruoppaushankkeen yhteydessä kunnostetaan humuskuoppa 1 uuden veneväylän rannanpuoleisessa päässä ja Ounasjoen sillan ylävirran puolelle kaivetaan uusi humuskuoppa 2. Lupajaosto huomauttaa, että näiden humuskuoppien toiminnan varmistamiseksi ne tulee jatkossa tyhjentää säännöllisin väliajoin.

Lupajaoston mielestä ruoppaus tulee toteuttaa sellaisena ajankohtana ja sellaisin menetelmin, että ruoppauksen kaivutyöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vesistölle, rannan eliöstölle ja ranta-asutukselle. Kaivumassojen läjitysmassat tulee sijoittaa riittävän etäälle vesistöstä läjitetyn kiintoaineksen takaisin kulkeutumisen ehkäisemiseksi. Läjitysalueiden kasvittumista tulee seurata ja tarvittaessa edistää.

Hakemuksessa on esitetty ruoppaustyön tarkkailuksi vesistön samentumisen seurantaa ennen työn aloitusta, työn aikana ja viimeiseksi töiden valmistuttua. Lupajaosto esittää, että tämän lisäksi tarkkailuun lisätään humuskuoppien kunnon ja toiminnan pitempiaikainen seuranta. Lisäksi hakija tulee velvoittaa pitämään humuskuopat kunnossa kaivamalle ne kertyneestä kiintoaineksesta säännöllisin väliajoin.

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Terrafame Oy:n vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamisesta geotuubikentille 1, 2 ja 4-6 perustettavalle vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Lupajaosto toteaa lausuntonaan hakemuksesta seuraavaa:

Vesienkäsittelysakat ovat jo verrattain kauan olleet paikallaan geotuubikentillä. Hakemuksen mukaan nykyisten geotuubialueiden purku ja sakkojen siirto uudelle alueelle aiheuttaa ympäristöriskejä sakkojen vesipitoisuuden, alhaisen kantavuuden ja sakkojen sisältämien haitta-aineiden vuoksi. Hakemuksen mukaan nykyisten geotuubikenttien sulkeminen suunnitelmien mukaan mm. rakentamalla pintasulkurakenteet ja kenttäalueiden leventämiset luiskien rakentamista varten pienentäisivät nykyisille kenttäalueille läjitetyistä geotuubeista aiheutuvia ympäristöriskejä selkeästi. Uudet reuna-alueiden pohjarakenteet toteutettaisiin täyttämään (Vna 331/2013) vaatimukset, jotka edellytetään vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteilta. Pintarakenteet toteutettaisiin myös vaarallisen jätteen kaatopaikan vaatimukset täyttäviksi. Lupajaosto toteaa, että epävarmuutta jäisi kuitenkin aiheuttamaan olemassa olevien pohjarakenteiden kestävyys pitkällä aikavälillä, koska pohjarakenteet eivät kaikilta osin täytä (Vna 331/2013) vaatimuksia, joita vaarallisen jätteen kaatopaikan pohjarakenteelta asetuksen mukaan edellytetään.

Mikäli lupa myönnetään tulee luvassa määrätä riittävän kattavasta tarkkailusta jo rakentamisvaiheessa ja etenkin töiden päätyttyä. Erityisen tärkeää on riittävän kattava pinta- ja pohjavesien tarkkailu, jotta mahdolliset vaikutukset havaitaan ajoissa.

Lisäksi lupajaosto lausuu, että mikäli on teknis-taloudellisesti mahdollista tulee geotuubikentän pohjan vahvistaminen toteuttaa Vna 331/2013 vaatimusten mukaiseksi.

Lausunto Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Terrafame Oy:n vesienkäsittelysakka-alueiden kunnostuksesta ja kunnostuksessa syntyvien sakkojen ja lietteiden loppusijoittamisesta. Lausuntonaan lupajaosto toteaa hakemuksesta seuraavaa:

Hakemuksessa esitetyt kunnostustoimenpiteet ovat ympäristön kannalta positiivisia, koska haitta-ainepitoiset sakat, sedimentit sekä maa-ainekset saadaan sijoitettua Vna 331/2013 vaatimukset täyttäville loppusijoitusalueille pois maapohjaisista altaista. Kunnostustoimenpiteistä aiheutuu kuitenkin merkittäviä ympäristöriskejä suuria vesimääriä ja haitta-ainepitoisia maa-aineksia käsiteltäessä ja välivarastoitaessa, kunnostuksen aiheuttamat riskit sekä kuormitus purkuvesistöön ajoittuvat myös varsin pitkälle aikavälille kunnostuksen kestäessä jopa 10 vuotta. Lupajaosto esittää, että kaikki kunnostusalueelta poistettava vesi tulisi mahdollisuuksien mukaan johtaa vesienkäsittelyyn keskuspuhdistamolle ennen vesien johtamista ympäristöön.

Linkki esityslistaan