Hyppää sisältöön
Valtuustosalissa tehdään kaupungin päätöksiä

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston 15.5.2024 kokouksen päätökset

Kokouksessa päätetyt asiat

Päätös poikkeamislupahakemuksesta määräalalle 205-403-9-256, Vuoreslahti. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto ei myöntänyt poikkeamislupaa käyttötarkoituksen muutokselle seuraavin perusteluin: Hakemus on oikeusvaikutteisen Koutaniemi-Vuoreslahti-Sarvivaara-osayleiskaavan käytetyn mitoituksen vastainen ylittäen myös kaavassa alueelle osoitettujen rakennuspaikkojen määrän.

Poikkeaminen vaarantaisi maanomistajien tasavertaisen kohtelun periaatteen toteutumisen. Hakemukseen suostuminen aiheuttaisi maankäyttö– ja rakennuslain 171§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle. Mahdollinen käyttötarkoituksenmuutosta ei ole mahdollista ratkaista yksittäisellä poikkeamisella, vaan se on tutkittava kaavoitusmenettelyn kautta.

Päätös poikkeamislupahakemuksesta 205-402-14-158, Jormua. Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto myönsi poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle seuraavin perusteluin: Rakennuspaikka sijoittuu olemassa olevan asutuksen yhteyteen, eikä aiheuta yhdyskuntarakenteen hajautumista. Hanke tehostaa vesi- ja viemäriverkostojen käyttöä sekä joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä alueella.

Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto hyväksyi ilmoituksen mukaisen tilapäisen leirintäalueen toiminnan Kajaanin Salmijärvellä Joutenlammen kurssikeskuksen alueella, kiinteistöllä 205-402-17-160, osoitteessa Joutenlammentie 294, esityslistan liitteenä olevan lupapäätösesityksen mukaisesti.

Linkki esityslistaan