Hyppää sisältöön

Sivistystoimialan palveluverkkoselvityksen työryhmältä luonnos perusopetuksen ratkaisuvaihtoehdoista – Oppilaiden määrä vähenee vuoteen 2030 mennessä noin tuhannella oppilaalla

Kajaanin kaupungin sivistystoimialan palveluverkkoselvitys on edennyt aikataulun mukaisesti. Sivistystoimialan palveluverkkoselvitys alkoi vuoden 2023 loppupuolella ja työryhmän on määrä jättää esityksensä kaupunginjohtajalle 30.4.2024. Palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on etsiä ratkaisuja sivistystoimialan palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Kajaanin perusopetusikäisten oppilaiden määrä vähenee ennusteiden mukaan vuoteen 2030 mennessä noin tuhannella oppilaalla eli noin 27 %. Yläkoululaisten määrä laskee 2030-luvun alkuvuosiin mennessä vajaasta 1300 oppilaasta noin 850 oppilaaseen eli peräti 35 %.

Sivistysjohtaja Mari Selinin mukaan kysymyksessä on koko Suomea koskeva historiallinen lasten ja nuorten määrän romahdus, ja kunnat etsivät laajasti ratkaisuja palvelujensa järjestämiseen vähenevälle oppilasmäärälle.

– Kajaanin kaupungilla on samanaikaisesti käynnissä myös talouden sopeuttamisohjelma, joka vaikuttaa siihen, että palvelujen järjestämiseen on etsittävä uusia ratkaisuja, Selin toteaa.

Hänen mukaansa palveluverkkoselvitys koskee kaikkia sivistystoimialan palveluja tukipalveluineen. Tässä vaiheessa perusopetuksen osuus selvityksestä on siinä vaiheessa, että ratkaisuvaihtoehtoja pystytään avaamaan yhteiseen keskusteluun.

Kajaanin kaupungilla on tällä hetkellä 14 perusopetuksen koulua, joista Teppanan koulu on päätetty lakkauttaa 1.8.2024. Soidinsuon koulun lakkauttamista koskeva päätösesitys on tulossa sivistyslautakunnan käsittelyyn todennäköisesti syksyllä 2024.

– Palveluverkkoselvityksen lähtökohtana on ollut tahtotila ennakoida, varautua ja suunnitella hyvissä ajoin sitä, millä tavalla palvelut järjestettäisiin jatkossa voimakkaasti laskevalle oppilasmäärälle, Selin taustoittaa.

Hän kertoo, että palveluverkkoselvityksen perusopetusta koskeva ratkaisuvaihtoehtojen luonnos lähtee siitä, että perusopetusta järjestettäisiin jatkossakin tarkoituksenmukaisissa, oppilasmäärälle sopivissa, asianmukaisissa tiloissa kuitenkin sillä tavalla kustannustehokkaasti, että perusopetuksen kustannukset eivät kohdentuisi oppilasmäärään nähden ylimääräisiin neliöihin.

– Asiaa voidaan konkretisoida toteamalla, että suuruusluokkana tuhannen oppilaan vähentyminen tarkoittaisi laskennallisesti noin 50 koululuokan vähentymistä. Näin suuri lapsimäärän muutos vaikuttaa ratkaisevalla tavalla henkilökunnan määrään, perusopetuksen tilatarpeisiin, tukipalveluihin ja niin edelleen. Hyvällä ennakoinnilla ja suunnittelulla muutokset pystyttäneen toteuttamaan ilman irtisanomisia.

Laajassa luonnoksessa toimenpide-ehdotuksia vuosille 2025–2032

Palveluverkkotyöryhmän puheenjohtajana toimivan Mari Selinin mukaan selvitystyöryhmän perusopetusta koskevaa luonnosta voi kuvailla laajamittaiseksi, sillä se koskettaa jollain tavalla kaikkia Kajaanin perusopetuksen kouluja niin kaupunki- kuin haja-asutusalueellakin. Ajallisesti toimenpide-ehdotukset ajoittuvat vuosille 2025–2032:

  • Vuonna 2025 voitaisiin toteuttaa kahden kyläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden siirtyminen toiseen kyläkouluun: Jormuan koulu Kuluntalahden kouluun ja Vuolijoen koulu Otanmäen kouluun.
  • Vuonna 2026 Soidinsuon koulu yhdistettäisiin Lehtikankaan kouluun.  Kajaanissa toteutettaisiin kahden yläkoulun malli keskittämällä yläkouluopetus Lehtikankaan yhtenäiskouluun ja Kajaanin lyseoon. Tämä tapahtuisi siten, että
    • 1) Vuodesta 2030 alkaen toteutettaisiin Keskuskoulun muuttaminen alakouluksi vaiheittain niin, että vuodesta 2030 alkaen 7-luokkalaiset siirtyisivät ikäluokka kerrallaan Kajaanin lyseoon siten, että kolmen lukuvuoden siirtymävaiheen jälkeen Keskuskoulussa olisi vuodesta 2032 alkaen ainoastaan vuosiluokkien 1–6 oppilaita
    • 2) Vuonna 2030 Otanmäen koulun yläkoululaiset voisivat siirtyä Kajaanin lyseoon, jolloin Otanmäen koulusta tulisi alakoulu.
    • 3) Vuonna 2032 Seminaarin koulun vuokratiloista voitaisiin luopua, kun siellä olevat 1–2-vuosiluokkien oppilaat voisivat siirtyä Keskuskouluun.

Selin kertoo, että yhtenä tutkintalinjana palveluverkkoselvityksessä on ollut perusopetukselta vapautuvien tilojen ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön. Osana tätä suunnitelmaa voitaisiin vuonna 2032 toteuttaa Lohtajan koulun 3–6-vuosiluokkien siirtäminen Keskuskouluun. Lohtajan koulu voitaisiin peruskorjata 1–2-vuosiluokkien ja varhaiskasvatuksen käyttöön.

– Samassa yhteydessä harkittavaksi tulisi lähikirjastopalvelujen ja nuorisopalvelujen toimintojen siirtäminen samaan rakennukseen vastaavalla tavalla kuin Lehtikankaan monitoimitalolla. Samalla kaupunki voisi välttyä Huuhkajanvaaran päiväkodin mittavalta peruskorjaukselta, Selin toteaa.

Hänen mukaansa samaa ajatusta perusopetuksen tilojen ottamisesta varhaiskasvatuksen käyttöön voitaisiin toteuttaa Nakertajan ja Kätönlahden koulujen oppilasmäärien vähentyessä siten, että näiden koulujen yhteyteen keskitettäisiin esiopetusikäisten varhaiskasvatusta. Samalla kaupunki voisi luopua joistain varhaiskasvatuksen yksiköistä. Varhaiskasvatuksen osalta palveluverkkoselvityksen tarkemmat selvitykset ovat edelleen kesken.

Palveluverkkoselvityksen perusopetusta koskeva ratkaisuvaihtoehtojen luonnos löytyy kaupungin verkkosivuilta osoitteessa www.kajaani.fi/palveluverkkoselvitys.